Kalle Petré 2017.10.15 Ver d UTDRAG För klimat och 1 klot Dt ?
Välj källa
Ordn Område, Läge Åtgärd Mål
Grupp: . L: . Typ: .
-
0
POLITIK
-Liknande rubriker. Kr14: Politik 1 - nationellt och internationellt. Kr18: Övergripande.
Mu-VarförSe Mu-Varför.
Mu-VarförKrisen måste högst upp på den politiska dagordningen.
S-programOmställningen till ett hållbart samhälle innebär stora möjligheter för nya innovationer, fler jobb och ökad livskvalitet.[16]Kräver en strategisk miljöpolitik.[29]
01
Ödesfrågan
Mu-Varför
-Wwf
-Ipcc
Pl-boundariesSrc. "Four of nine planetary boundaries have now been crossed as a result of human activity, says an international team of 18 researchers in the journal Science (16 January 2015)."
Mu-VarförVi utnyttjar naturen våldsamt, vilket riskerar de grundläggande förutsättningarna för människans tillvaro genom en kris av proportioner som vi aldrig tidigare sett.
Mu-VarförSåväl klimatet som ekosystemen, samhällsekonomin och människors hälsa skadas.
Mu-VarförKnappt hälften av utrymmet för (ur miljösynpunkt) oproblematisk expansion är förbrukat, med krig och hunger som allt vanligare konsekvenser.
Mu-VarförTemperaturen ökar genom växthusgaser.
Mu-VarförBiologiska mångfalden minskar i allt snabbare takt. För livet nödvändig.
Mu-VarförDet är bråttom: Kanske har vi nu vår sista chans att stabilisera de ekosystem vi är beroende av.
Mu-VarförVi är inlåsta i destruktiva processer.
Mu-VarförVi lever i Sverige som om vi hade 3,7 jordklot.
Mu-EnergiDet finns ingen energilösning som tillåter 7 miljarder människor att existera med nuvarande höga konsumtionsnivå och ohållbara livsstil.
Mu-GlobrättvisaVi behöver ett världssamhälle av en myllrande mänsklighet som håller och håller ihop, som i rättvis ordning delar på en enda planet och lever ett tillräckligt gott liv.
Mu-GlobrättvisaAnpassa Sverige till ett ekologiskt hållbart fotavtryck. (Exempel anges om klädfiber.)
S-programKlimatfrågan är vår tids ödesfråga.[12] Klimatkrisen är kanske mänsklighetens svåraste utmaning.[9] Det handlar, bokstavligen, om allas vår överlevnad.[9] Människans förbränning av fossila bränslen har medfört kraftigt förhöjda halter av koldioxid i atmosfären. Medeltemperaturen stiger i hela världen. Detsamma gäller havsytan. [9] Om temperaturen fortsätter att stiga i nuvarande takt, kommer det att leda till allvarliga konsekvenser för livet på jorden. Smältande glaciärer, stigande havsvattennivåer, ökad torka och extremt väder hotar många av världens ekosystem. Djur- och växtarter riskerar att dö ut och människors möjligheter till försörjning hotar att försvinna.[12]För vår överlevnad behövs en långsiktigt ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.[1]Möta den nuvarande generationens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina drömmar.[1]
S-programMänniskan inte kan leva utan att ta hänsyn till naturen.[1]
S-programBåde globaliseringen, klimatfrågan och den växande ojämlikheten visar hur djupt och ömsesidigt beroende vi människor är av varandra.[10].
S-programDet krävs en ny syn på välstånd, ekonomisk rationalitet, nya linjer i samhällsplaneringen och stadsutvecklingen, globala överenskommelser och ett individuellt ansvar för den egna förbrukningen.[25] Det övergripande kravet är att ställa om produktionsliv, bostäder, energisystem och transportsystem i resurssnål och resurseffektiv riktning, i former som är förenliga med kraven på social rättvisa.[25]Det förutsätter mycket kraftiga minskningar av dagens resursförbrukning, och därmed förändringar i både produktions- och konsumtionsmönster.[25]
S-programKlimat- och miljöfrågorna får allt större vikt i både nationell och internationell politik. Men jordens ekosystem pressas alltjämt för hårt av den resurskrävande produktionsteknik och de lika resurskrävande konsumtionsmönster som utvecklats i den industrialiserade världen.[13]
Kd-programDen som oroar sig för hur framtidens globala miljö kommer att se ut saknar inte anledningar. Klimatförändringar, utarmningen av den biologiska mångfalden, skogsförstöring, minskade fiskefångster, kemikalier i miljön, regional vattenbrist och övergödning är alla exempel på en utveckling som inte är hållbar.[44]
02
Ideologi
Mu-Ekonomiavsnitt "Erkänn problemen!"Erkänn problemen!
Mu-EkonomiSe vetenskapligt på planetära gränser, obetalbar miljöskuld, global resurshållning och energislavar.
Mu-VarförSe saker i ett större sammanhang. Öka medvetenheten. Respektfullt samarbete människa-natur.
Mu-VarförÖverbrygg rädslan att inte tillhöra gruppen.
Mu-LivsstilStärka tilltron till andra människor och hoppet om att en förändring är möjlig genom att träffa andra engagerade i frågan och arbeta tillsammans mot en omställning.
Mu-LivsstilEn mycket stor andel av dagens miljöproblem har uppkommit som bieffekt av den samtida uppfattningen att vi har ont om tid.Uppmuntra människor att ägna tid åt reflektion och eftertanke och att oftare stänga av mobilen/datorn och bara glädjas åt livet och naturliga fenomen.
Mu-GlobrättvisaTillämpa WFTO:s 10 principer för rättvis handel.
Wfto9. Ökad medvetenhet om Fair Trade.
S-programStrategisk miljöpolitik där forskningssatsningar, lagstiftning och olika ekonomiska styrmedel är de viktigaste instrumenten. Målmedvetna satsningar på hållbar utveckling i samverkan mellan det offentliga och näringslivet.[29]
S-programDet krävs en ny syn på välstånd, ekonomisk rationalitet, nya linjer i samhällsplaneringen och stadsutvecklingen, globala överenskommelser och ett individuellt ansvar för den egna förbrukningen.[25]Det övergripande kravet är att ställa om produktionsliv, bostäder, energisystem och transportsystem i resurssnål och resurseffektiv riktning, i former som är förenliga med kraven på social rättvisa.[25]Det förutsätter mycket kraftiga minskningar av dagens resursförbrukning, och därmed förändringar i både produktions- och konsumtionsmönster.[25].
Kd-programFörvaltarskapsprincipen.[2] Människan är förvaltare av – och inte herre över – skapelsen.[45] Förvaltarskapet gäller både de egna personliga tillgångarna och de materiella värdena miljö och naturresurser.[46];
Kd-programHållbar utveckling tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Passar bra med förvaltarskapsprincipen.[45] Agera med en långsiktig helhetssyn med respekt för vår samtida omgivning och kommande generationer.[45]
Kd-programOansvarig hushållning och förgiftning av luft, vatten och mark. [3]Förvalta miljö och naturresurser ansvarsfullt.[1] Inte på ett ansvarslöst sätt förbruka ändliga resurser och naturvärden.[46]Goda livsbetingelser ska inte äventyras och kommande generationer måste också få del av dem.[1]
Kd-programFörsiktighetsprincipen: om misstanke finns om hot eller oåterkallelig skada på miljön, måste extra försiktighet tillämpas.[46]
Kd-programMot de avigsidor i konsumtionssamhället som lett till en materialistiskt inspirerad slit- och slängfilosofi med en oansvarig hushållning och förgiftning av luft, vatten och mark som följd. [3]
Kd-programMot en panteistiskt färgad natursyn, ekosofismen, där människan varken tillåts ingripa i naturen eller förvalta den, utan reduceras till en länk i kretsloppet utan ett specifikt värde.[3]Ingrip i naturen och förvalta den.[3] Människan kan ingripa och påverka naturen, men på ett långsiktigt hållbart och varsamt sätt.[47]
Kd-programGemensamma eller allmänt giltiga värden är --- den goda miljön etcetera. --- En skyldighet påtalar ett ansvar för värdena och rättigheterna till dem.[4]Värna miljön.[4]Rätten --- att få uppleva en ren miljö.[4]
Kd-programDjuren ska behandlas med respekt och omtanke. Djur och människor har inte samma, men djuren har värde.[47]
Kd-programVärdefulla kultur- och naturmiljöer ska hanteras varsamt så att de på bästa sätt bevaras för framtiden, men ett riksintressesystem och strandskyddsregler får inte skapa onödiga hinder för bostadsbyggande och människors möjlighet att nyttja sin egendom.[13]
Kd-programVäl fungerande samhällsekonomi med politisk och personlig frihet i balans. Samt långsiktighet med socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.[20]Ett gott samhälle. [20]
Kd-programSubstitutionsprincipen innebär att mindre farliga ämnen så långt möjligt ska ersätta farliga.[49]
Kd-programMiljöhänsyn behöver genomsyra alla politikområden. Hållbar utveckling förutsätter att ekologi, ekonomi och sociala hänsyn integreras. Olika styrmedel, såväl informativa och regulativa som ekonomiska, kompletterar varandra och kan användas var för sig eller tillsammans beroende på verksamhetsområde. Lagstiftning med förbud och gränsvärden, en ekologiskt färgad skattepolitik, miljöledningssystem och miljövänlig upphandling är exempel på strategiska instrument som ska användas.[49]
Kd-programTeknik och etik får inte separeras. All forskning och bioteknisk verksamhet inklusive patent och växtförädlarskydd ska ytterst syfta till mänsklighetens gemensamma bästa och måste utgå från och respektera alla människors absoluta och okränkbara värde. Varken människan eller miljön får äventyras.[66]
Kd-programGlobal utveckling kräver en helhetssyn --- där --- bland annat --- förädling av råvaror, bistånd och miljöfrågor ingår.[17]
Kr14Motion 167. Gemensamma lösningar för klimatet, jobben och välfärden: ---
- KLIMATHOTET inte kan avvärjas utan brett folkligt stöd för en alternativ ekonomisk politik och det folkliga stödet inte kommer utan garantier för jobb och välfärd.
- KLIMATET kräver stopp för tillväxt i de rika länderna.
- JOBBEN kräver kontroll över investeringar och fördelning av arbete.
- VÄLFÄRDEN kräver att överklassens rofferi stoppas.
Kr14Motion 200.Ställ om för jobb, välfärd och miljön:
--- aktivt arbetar för en politik i Sverige och EU för en rättvis omställning av samhället. En omställning som ger alla rätt till välfärd i hela landet och stoppar miljöförstöring och klimatpåverkan och samtidigt främjar samma utveckling inom hela EU. För det behövs en omläggning av skattesystemet och satsningar på offentliga investeringar som gör en klimatomställning av samhället grundad på social rättvisa möjlig.
Kr14Motion 184.Inför krav på Klimatstrategisk plan i miljölagstiftningen:
--- den idag otydliga styrningen och diffusa ansvaret för åtgärder som minskar klimatpåverkan tydliggörs. Ett led i detta är att införa skyldighet för kommunerna att upprätta en Klimatstrategisk plan som styrande dokument, verktyg och komplement i den fysiska planeringen (PBL).
Kr14Motion 25.Ett helhetsgrepp för att hejda klimatförändringarna:
--- Sverige bör ta initiativ till kraftfulla internationella satsningar för att inte bara bromsa klimatförändringen, utan även stabilisera världens befolkning, utplåna fattigdomen och återställa ekosystemen.
Kr14Motion 216.Erkänn att vi släpper ut dubbelt så mkt CO2 som den officiella utsläppssiffran:
--- Sverige måste erkänna det faktum att vi släpper ut dubbelt så mkt CO2 som den officiella utsläppssiffran. Bl a genom att vi exporterat tillverkande industri sen 1980-talet till andra länder där utsläppen sker och att vi sen importerar producerande varor med inbäddad energi och utsläpp.
M Ernman7. Alarmism. (Kommentar kring.)
AesacGri-indikatorerPublic policy
03
Politiska metoder
-Liknande rubriker. Kr14: Påverkan, metoder. A30: Genomförande och globalt partnerskap
-Parisavtalet: 1.5 C.
350.org: 350 ppm.
Wwf: 1 klot.
Mu-EkonomiSkynda. Prioritera.
Mu-EkonomiSkaffa de ekonomiska verktyg som behövs för kontroll över utvecklingen.
Mu-EkonomiSätt upp tillräckliga, rimliga mål! Måttsätt.
Mu-Ekonomippm under 350.
Mu-EkonomiTemperaturhöjning under 1.5 C.
Mu-EkonomiHåll oss inom de nio planetära gränsvärdena.
Mu-EkonomiSå tidiga årtal som möjligt.
Mu-EkonomiResursförbrukning från motsvarande max 1 klot i varje land.
Mu-EkonomiFör en vuxen dialog om det faktiska läget och konsekvenser av olika åtgärder.
Mu-VarförSlut på våld. Fred. Handla gemensamt för en hållbar värld.
Mu-VarförPartiöverskridande avtal. Konsensusbaserad analys.
Mu-VarförGlobal politisk demokrati. Demokratiska företag.
Mu-GlobrättvisaSveriges civilsamhälle, riksdag och regering bör arbeta för att tillsammans med andra progressiva medlemsstater lyfta förslag om en rådgivande parlamentarisk församling inom FN.
Mu-GlobrättvisaStopp för handelsavtal som gynnar skadlig massproduktion under dåliga villkor (stoppa TTIP och WTO). (Klädfibrer som exempel.)
Mu-Globrättvisa4. Demokratiska former för världssamhället är nödvändigt.För att uppnå global rättvisa.
Mu-Globrättvisa5. Alla regionala handels- och investeringsavtal måste ifrågasättas.
Mu-LandStadMatOmpröva EU:s jordbrukspolitik.
Wfto2. Transparent och demokratisk organisation.
S-programInternationella handelsavtal.[21]Stämma överens med de internationella miljöavtalen.[21]
S-programMarknadsmekanismerna klarar inte av att hushålla med sådant som saknar marknadspris, som luft och vatten. Därav följer exploatering.[7]Det krävs demokratiska beslut.[7]Förhindra exploatering.[7]
S-programRörelse för förändring.[Rubrik före 17]. Engagemanget för miljön och den nödvändiga omställningen till en hållbar utveckling är en internationellt samlande motkraft mot exploatering av vår natur.[17]
S-programDen svenska socialdemokratin vill vara en del av denna politiska kraft, som gör globaliseringen till ett verktyg för demokrati, rättvisa och hållbarhet.[18]
Kd-programMiniminivåer för miljöavgifter ska kunna fastställas genom majoritetsbeslut inom EU.[6]
Kd-programInför planbeslut ska konsekvensbeskrivningar göras, som beskriver hur olika delar av samhället påverkas.[12]
Kd-programDet är därför viktigt att upprätthålla den grundläggande skillnaden mellan upptäckt och uppfinning. Patent ska inte beviljas på rena upptäckter av till exempel en gen, gensekvens eller ett enzym.[66, jämför 65]
Kr18Motion 2.Greta, ett grönt handelsavtal:
- att alla överstatliga avtal ska ha en övergripande klausul att alla parter i kontraktet förbinder sig att uppfylla FNs 17 Globala Mål, inklusive FNs klimatavtal från Paris 2015.
- att Sveriges regering verkar för att EU och FN driver detta i sina förhandlingar.
Kr18Motion 9.Fullt miljöansvar och redovisningsskyldighet för regering, myndigheter och statliga organisationer:
- Regering lägga klimatbudget parallellt med ekonomisk budget (oppositionspartier skuggbudget).
- I linje med ovan, fullständig redovisning av myndigheters och organisationers klimatpåverkan.
- Krav på nyttjande av klimatmässigt bästa alternativet vid resor.
- Miljöredovisning i upphandlingar - miljömässig påverkan i tjänst lika viktigt som lågt pris i upphandling.
Kr14Motion 81.Ny alternativ energirapport:
--- Energimyndigheten får ett nytt uppdrag att tillsammans med Globala energisystem från Uppsala Universitet ta fram en (alternativ) energirapport i stället för World Energy Outlook som OECD:s energiorgan IEA publicerar.
Kr14Motion 57.Ny internationell rättsordning:
--- Sverige genom EU, FN och alla andra tillgängliga kanaler måste verka för att tillskapa en fungerande internationell rättsordning med befogenhet och resurser att motverka de kortsiktiga och starka privata/enskilda, nationella och internationella ekonomiska intressen som fått alltför stort inflytande. En stor utmaning blir att kunna driva detta och ändå behålla viktiga demokratiska institutioner och värderingar.
Kr14Motion 208.Begränsa den globala medeltemperaturhöjningen till 1,5 grader:
--- Sveriges klimatpolitik kan anpassas för att göra vår del i att begränsa den globala medeltemperaturen till 1,5 grader - att Sverige inom EU driver på för att även EU:s klimatpolitik anpassas till detta mål.
Kr14Motion 210.Motverka TTIP-avtalet:
--- TTIP-avtalet på inget sätt får försvåra för minskade klimatutsläpp eller hållbar utveckling, alternativt att TTIP-avtalet stoppas.
Kr14Motion 310.Kriminalisera ekocid vid Internationella brottmålsdomstolen i Haag:
--- aktivt ska arbeta för att massförstörelse av naturen, ekocid, kriminaliseras i internationell lagstiftningen vid Internationella brottsmålsdomstolen i Haag.
Kr14Motion 94.Bibehåll reglerna för kommunalt veto mot vindkraft:
--- den s.k. kommunala vetorätten vad gäller vindkraftbyggnad bör bibehållas.
Kr14Motion 191. Beredskapsplan:
--- nationen, regionerna och alla kommuner ska åläggas att utarbeta beredskapsplaner för hur samhället ska kunna ställas om till följd av mer varaktiga bristsituationer som klimatförändringarna kan ställa till med.
Kr14Motion 2.Prioritera klimatpolitiken:
--- beakta den pågående globala klimatförändringen, vilken mycket allvarligt hotar hela vårt klot redan detta sekel.
Kr14Motion 77.Rädda klimatet billigt och rättvist:
--- satsa all diplomatisk kraft för att förmå FN och världens länder att ställa sig bakom en hållbar klimatutveckling med en rättvis fördelning av kostnaderna och få dem att förstå att notan blir lägre ju snabbare klimatanpassningen startar. Att skapa en värld som bygger på uthålligt användande av jordens resurser och en rättvis fördelning är en utmaning för oss alla. Det gäller att vårda vår planet så att våra barn och barnbarn har en hållbar värld att leva i. Vi måste ändra vårt tänkande på utveckling och välstånd och vända om från en fossildriven ekonomi till en hållbar ekonomi.
Kr14Motion 186.Höjning av ambitionsnivån och målet för klimatförhandlingarna:
--- avsevärt höjd ambitionsnivå i det kommande globala klimatavtalet 2015 liksom i redan gjorda åtaganden om utsläppsminskningar fram till 2020 för att Arktis, Antarktis och Himalayas glaciärer ska kunna bevaras. Det kräver minskningar av utsläppen av växthusgaser och andra klimatpåverkande ämnen så att temperaturökningen hålls på en klart lägre nivå än 2 grader, helst högst 1.5 grader. I Sverige bör sotutsläppen från vedeldning minskas kraftigt under de kommande 10 åren.
Kr14Motion 160.Skrota ETS, EU:s Emissions Trading System - handel med utsläppsrätter:
--- verka för att EU ska lägga ner ETS, Emissions Trading System.
Kr14Motion 79.Sveriges klimatmål: ---
1) Sverige ska införa mål för 2030 om
a) att minska utsläppen av växthusgaser med minst 60 % jämfört med 1990.
b) att minst 60 % av energianvändningen ska täckas av förnybar energi.
c) minst 40 % lägre energianvändning än 2008 per BNP-krona.
2) I svenska mål om växthusgasutsläpp ska alla utsläpp av växthusgaser i Sverige ingå.
3) Svenska mål om växthusgasutsläpp ska gälla utsläpp av växthusgaser i Sverige, inte utsläppsminskningar i andra länder.
4) Den svenska växtlighetens upptagande av koldioxid ska inte räknas in när det beräknas hur välsvenska mål om växthusgasutsläpp uppfylls.
Kr14Motion 140.Skrota den nytillsatta klimatutredningen och besluta om omedelbara åtgärder istället:
--- skrota den förhalande klimatutredningen och ersätt med en konkret handlingsplan för de närmast kommande åren.
Kr14Motion 220.Halvera Sveriges klimatpåverkan under nästa mandatperiod:
--- nästa regering ska driva en ambitiös klimatpolitik som skapar eko i omvärlden och som kan öppna upp de låsta klimatförhandlingarna genom att vara ett inspirerande exempel. Sverige kan gå före.
Kr14Motion 311.Ett bindande klimatpolitiskt åtagande lyft över partipolitiken:
--- Sveriges riksdag antar ett övergripande klimatpolitiskt åtagande som pekar ut riktningen för en snabb omställning till ett hållbart samhälle och lägger grunden för långtgående, radikala men fullt genomförbara åtgärder.
Kr14Motion 315.Genomför Staffan Laestadius omställningsprogam: ---
1. att Sveriges politiska partier offentligt bör deklarera vilken inställning de har till det omställningsprogram som beskrivs i boken 'Klimatet och välfärden: Mot en ny svensk modell'.
2. att Sveriges riksdag snarast bör deklarera att man vill påbörja det omställningsprogram som beskrivs i boken 'Klimatet och välfärden: Mot en ny svensk modell' med den långsiktiga ambitionen att genomföra det i sina huvuddrag.
3. att professor Laestadius bör knytas som expert till genomförandet av det av omställningsprogram som han utformat
Kr14Motion 30.Lyft klimatfrågan över partipolitiken:
--- våra högsta politiska beslutsfattare måste lyfta klimatfrågan över partipolitiken och utforma en gemensam politik som stoppar klimatförändringen och tryggar alla barns och barnbarns framtid.
Kr14Motion 98.Oberoende klimatpolitik och ändrad samhällsutveckling: ---
- att Sveriges politiker - oberoende av andra länders agerande - i alla sammanhang tar beslut som bidrar till en kraftfull klimatpolitik och en långsiktig miljö- och resurspolitik.
- att det svenska samhället byter utvecklingsinriktning och systematiskt byggs om för att åstadkomma optimal hushållning med naturresurser.
Kr14Motion 176.En krisplan för avveckling av Sveriges utsläpp av växthusgaser:
--- en utredning med målet att skapa en nationell krisplan om hur vi i Sverige kan avveckla våra utsläpp av växthusgaser snarast möjligt.
Kr14Motion 312.Minska Sveriges klimatfotavtryck i och utanför landet:
--- Sverige frekvent ska redovisa samt minska Sveriges och svenskars totala bidrag av klimatgaser till atmosfären. Beräkningen ska göras utifrån hela den utsläppsmängd som vår konsumtion åstadkommer både i och utanför Sverige. Så snart lämpliga mätetal och mätprocedurer är etablerade ska årliga minskningsmål införas. Dessa ska mätas och redovisas frekvent.
M Ernman2. Ordning och reda. (Kommentar kring.)
AesacGri-indikatorerCorruption
04
Aktörer
Mu-VarförPeka ut kapitalägare och näringsliv som i praktiken allt värre fiender till jorden.
Mu-VarförIndivider måste välja livsstil.
Mu-EnergiSveriges regering och riksdag skall vid alla beslut ta hänsyn till miljö- och klimathot i alla sina beslut såväl de som berör inrikes som utrikes förhållande. (Ej fortsätta med kolbrytning i Tyskland, inte heller bygga varken förbifart eller österled och inte heller bygga ut flygplatserna).
Mu-LivsstilMatkonsumenternas makt är stor och bör utnyttjas till att driva utvecklingen mot en mer hållbar matproduktion framåt. Genom buycott som kan ses som motsatsen till att bojkott kan konsumenter gå samman och uppmuntra till stödköp hos företag som satsar på en hållbar inriktning och en ekologisk agenda.
Mu-LivsstilSom konsumenter kan vi förutom att handla hållbart göra stor skillnad genom att minska matsvinnet.
Mu-LivsstilSe till att kommuner och landsting föregår med gott exempel och serverar mindre rött kött och mer närodlat för att minska på koldioxidutsläppen! Gör det enkelt för invånarna att sopsortera genom lättillgängliga sorteringsstationer med tätare tömning, så att ingen tycker att det är för besvärligt att sopsortera!
Mu-LivsstilI väntan på politikerna kan vi själva givetvis redan nu göra mycket för att ställa om till en mer hållbar livsstil som t.ex genom att (en uppräkning av åtgärder).En åtgärdslista för medborgarna.
Mu-LivsstilPåverka andra.
S-programEU ska bli en union för social rättvisa, full sysselsättning och hållbar utveckling.[30]
S-programNödvändig omställning till ekologisk uthållighet.[13]. Hela världssamfundets ansvar. [23]. De rika länder som idag står för den stora delen av utsläppen måste gå före.[23].
S-programDe internationella institutionerna måste ha kraft att kontrollera och balansera det globala kapitalet.[2]. Utvecklas till redskap för --- hållbarhet.[2].
S-programExploatering av vår natur.[17]Engagemanget för miljön och den nödvändiga omställningen till en hållbar utveckling är en internationellt samlande motkraft. [17].
S-programPolitisk kraft, som gör globaliseringen till ett verktyg. Svenska S vill vara del av detta.[18].Demokrati, rättvisa, hållbarhet.[18].
S-programFN-systemet refomeras till demokratisk, global beslutsorganisation, som bättre återspeglar förhållandena i dagens värld. FN ska vara ledande aktören i aktiv dialog med de globala folkrörelserna.[19]Mänskliga rättigheter. Ingen fattigdomen. Bra klimat och miljö.[19]
S-programDe rika länderna som står för den absoluta merparten av utsläppen av växthusgaser måste också ta det största ansvaret för att minska klimatutsläppen.[16]
S-programGlobal överenskommelse mellan arbete och kapital, arbetsgivare och arbetstagare.[20]Precisera parternas ansvar för en socialt och miljömässigt hållbar utveckling.[20]
S-programFöretagens frihet i EU får  aldrig ske på bekostnad av principerna om [bl a] miljömässig hållbarhet.[31]EU's marknad måste få ett tydligt regelverk, som tar ---miljömässiga hänsyn.[31]
S-programMedlemsländerna ska kunna gå före inom miljöområdet.[33]
S-programEU ska bli en union för social rättvisa, full sysselsättning och hållbar utveckling.[30]
S-programSocialdemokrater ska ta initiativet och agera skyndsamt såväl i Sverige som i internationella sammanhang. Sverige ska driva på i arbetet för en ny global klimatöverenskommelse och en EU-politik för en långsiktigt hållbar utveckling samt vara en föregångare i den egna, nationella klimatpolitiken.[24]
S-programEU:s miljöpolitik måste ytterligare utvecklas. Skärpta krav för miljöpåverkande utsläpp. Gemensamma miniminivåer för koldioxidbeskattningen. Gemensam finansiering av miljöinvesteringar. Omläggning av jordbruks- och fiskeripolitiken. Konsumentperspektivet, inte producentintresset, ska vara utgångspunkten för en politik där säkra livsmedel, miljöhänsyn och etisk djurhållning är grundprinciper.[32]Omställningen till ekologiskt hållbar utveckling. De rika ländernas resursförbrukning måste minska.[32]
S-programKlimat- och miljöfrågorna får allt större vikt i både nationell och internationell politik.[13]
S-programMisstro kopplat till ojämlikheten i världen är en av förklaringarna till att ansträngningarna att hitta internationella överenskommelser i klimatfrågan inte nått tillräckligt långt.[15]
Kd-programInom EU: - Tillhandahålla förutsättningar för --- jordbruk förenligt med --- biologisk mångfald, god djurhållning och livsmedel framställda på ett miljömässigt hållbart sätt.[5] - I många fall den mest lämpliga nivån för att arbeta med miljöproblemen.[6] - Måste gälla: Förvaltarskapsprincipen, Försiktighetsprincipen, Förorenaren betalar, Grön skatteväxling, Ökad samordning av energipolitiken.[6, 7] - Stärkt miljögaranti. Den minst miljövänlige måste bevisa att garantin inte kan tillämpas.[8]Långsiktigt hållbar utveckling måste vara målet för samtliga EU:s politikområden.[6]
Kd-programMånga beslut --- får större konsekvenser för barn och ungdomar ---. --- till exempel --- miljöfrågor. [9]Ungdomar får komma till tals [9]
Kd-programInvånare som är berörda får ge sina synpunkter så tidigt som möjligt i planprocessen.--- Det gäller såväl människor --- som miljö och kulturvärden.[12]
Kd-programGenom ökad delaktighet i samhället, starkare civila samhällen och större spridning av makt och resurser [15]Positiv ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling liksom för en mer jämlik fördelning av resurserna.[15]
Kd-programAnsvaret är både personligt och gemensamt. Människan kan göra medvetna val och utnyttja sin makt som konsument för att ta tillvara både sina egna och andras yttre resurser. Det går inte att vältra över ansvaret på andra personer, eller på samhället i övrigt, när det gäller att ändra livsstil. Strävan att förbruka mindre av ändliga resurser och ett personligt ansvar för kretslopp och avfallshantering är en nödvändighet för mänsklighetens långsiktiga överlevnad.[48]
Kd-programDe allvarligaste miljöhoten är globala eller storregionala.[54] Ett samarbete över nationsgränserna nödvändigt och en av EU:s viktigaste uppgifter.[54]
Kd-programEtt system som innebär att utsläpp medför kostnader bör finnas inom EU.[55]
Kd-programMarkägarna är en stor resurs, inte minst då det gäller att bevara kulturlandskapet.[58]
Kd-programMedvetna konsumenter får därmed större möjlighet att välja energi och el som är producerade med mer miljövänlig teknik och kan därför driva utvecklingen framåt.[72]
Kr14Motion 82.Utreda fördelarna med ett utträde ur EU:
--- utreda ett utträde ur Europeiska Unionen med vikt på utträdets positiva effekt på reduktionen av CO2-utsläppen.
Kr14Motion 93.Myndighet för Hållbar utveckling: V
--- en myndighet ska bildas för Hållbar utveckling.
Kr14Motion 89.Offentliga medel ska minska klimatpåverkan: ---
1) Offentliga organ ska välja lösningar för sin verksamhet som innebär låg klimatpåverkan.
2) Offentligt ägda bolag ska prioritera åtgärder som leder till minskad klimatpåverkan framför åtgärder som ger större avkastning till ägaren.
3) AP-fonderna ska kontinuerligt minska sitt innehav av aktier i företag som orsakar stora utsläpp av växthusgaser och öka innehavet i företag med låga växthusgasutsläpp.
Kr14Motion 78.EU:s klimatmål: ---
1) Sverige ska verka för att EU ska ha ambitiösa klimatmål.
2) Sverige ska verka för att EU får mål för 2030 om
a) att minska utsläppen av växthusgaser i EU med minst 50 % jämfört med 1990.
b) att minst 40 % av energianvändningen i EU ska täckas av förnybar energi.
c) minst 40 % lägre energianvändning i EU.
3) Sverige ska verka för att varje EU-land får ett mål om att en viss andel av dess energianvändning ska täckas av förnybar energi 2030.
Kr14Motion 118.Ett starkt svenskt agerande i EU för att minska koldioxidutsläppen:
--- i Sveriges riksdag enas över partigränserna om att samlat driva en kraftfull politik i EU för att radikalt höja takten i att minska koldioxidsutsläppen inom EU.
M Ernman8. Lobbyisten. (Kommentar kring.)
AesacUndp-mål17. Genomförande och globalt partnerskap
AesacEs-indexenvironmental governance. participation in international collaboration efforts.
1
MILJÖEFFEKTER
Mu-EnergiLagring av koldioxid i marken (CCS ? Carbon Capture and Sequestration (eller Storage)) måste nog av flera skäl (bl.a kostnaden och ineffektiviteten) anses vara en återvändsgränd.
AesacGri-indikatorerEmissions, effluents, waste
AesacEs-indexreducing waste. reducing environmental-related natural disaster vulnerability. eco-efficiency. greenhouse gas emissions. reducing transboundary environmental pressures.
AesacE MacArthurWaste generation
AesacE MacArthurEnergy and greenhouse gas emissions
2
LIVSSTIL
-Liknande rubriker på områden. Mu: Vår livsstil. Kr14: Konsumtion, mat och livsstil. Kr18: Livsstil.
Mu-LivsstilSe Mu-Livsstil.
S-programPositivt: De kraftiga välståndsökningar som följde av det industriella genombrottet.[3]
Kr14Motion 20.Stimulera lokal självförsörjning:
--- utarbeta ett förslag om att undersöka förutsättningarna för att inrätta ett skattereducerande stöd- och stimulanspaket till kommuner som satsar på lokala självförsörjningsprojekt. I första hand inom livsmedels- och djurhanteringen, men även inom andra näringar som främst levererar varor och tjänster till närområde (inklusive energi, till exempel med sol- och vindkraft).
Kr14Motion 37.Rättvisa individuella flygkvoter:
--- vi behöver införa individuella kvoter för privata flygresor.
Kr14Motion 62.Arbetstidsförkortning nödvandigt för klimatets skulle:
--- arbetstiden ska förkortas och sextimmarsdag blir normalarbetstid.
Kr14Motion 115.Minska transportslöseri genom närproduktions princip:
--- de politiska partierna ska verka för att EU:s frihandelsdoktrin ersätts med en närproduktionsprincip.
Kr14Motion 143.En miljöfond ska inte inneha investeringar i fossil bränslen:
--- en fond inte ska få kallas miljöfond eller etisk fond om den innehåller investeringar i fossila bränslen, dvs. kol, olja eller gas.
Kr14Motion 153.Hållbara sociala gemenskaper för omställning och klimatresiliens:
--- behovet av förmånliga villkor för medborgar- initiativ som önskar bygga upp hållbara sociala boendeformer (exempel ekobyar)
Kr14Motion 190.Kortare arbetstid ger bättre klimat och rikare liv:
--- på alla nivåer att arbeta för att minska normen för vad som ska anses vara heltid ? detta som ett led i att både minska vår påverkan på klimatet och ge oss ett rikare liv.
Kr14Motion 199.Byt ROT och RUT mot RET-avdrag för ekologiska tjänster:
--- omvandla ROT- och ROT-avdrag till RET-avdrag, dvs till Resurser för Ekologiska Tjänster (RET).
Kr14Motion 201.Stimulera byggandet av kollektivhus ett klimatsmart sätt att bo:
--- bygga kollektivhus eller åtminstone utreda intresset för bogemenskap på orten. Kommunala bostadsförmedlingar bör registrera intresse för kollektivhus.
AesacUndp-mål16. Fredliga och inkluderande samhällen
AesacOecd-inidcators3. Environmental dimension of quality of life. 3.1. Environmental health risks (2). 3.2. Environmental services and amenities (2).
-"Om alla människor i världen skulle leva som vi gör i Sverige räcker 'koldioxidbudgeten' inte ens tio år till." (Pär Holmgren, Expressen, 2017.11.05)
21
Konsumtion
Kr14Motion 3.Energisparande och köpfrid:
--- vi behöver en affärstidslag med begränsning av butikernas öppettider.
Kr14Motion 19.Utökat producentansvar:
--- producentansvaret behöver utökas med sikte på att skapa cykliska materialflöden till att gälla alla material samt till att gälla det avfall som produkten ger upphov till under användningen. Vi vill även att Klimatriksdagen framför att producentansvaret behöver skärpas så att det får den preventiva funktion det är tänkt att ha.
Kr14Motion 21.Energieffektivisera handel:
--- det bör införas krav på minskad energianvändning inom handels-, konsumtions- och reklambranschen.
Kr14Motion 85.Direktiv för att förlänga produkters livslängd:
--- direktiv utgår för att alla nya produkter från hus till en brödrost ska utformas med tanke på lång livslängd och att dess livslängd kan förlängas med hjälp av underhåll och service.
Kr14Motion 99.Motverka planerat åldrande av produkter:
--- utforma lagstiftning och stödsystem som främjar funktionsbaserade affärsmodeller. Detta skulle göra det lönsamt för företagen att utveckla produkter med lång livslängd som lätt kan repareras eller återanvändas.
Kr14Motion 131.Utökad produktgaranti:
--- införa en tvingande utökad produktgaranti.
Kr14Motion 182.Gör offentlig konsumtion och upphandling klimatsmart:
--- kommuner, landsting, riksdag och EU ska verka för att:
- att miljö- och klimatkriterier ska ges högsta prioritet vid offentliga inköp, investeringar och upphandlingar och,
- att Sverige och EU har en myndighet med uppdrag att bidra till att all offentlig konsumtion och offentliga investeringar blir så miljö- och klimatriktiga som möjligt.
Kr14Motion 189.Ransonering av fossila drivmedel:
--- införa en svensk ransonering av fossila drivmedel.
Kr14Motion 198.Obligatorisk pumpvisning av CO2 utsläpp:
--- alla pumpar för fossila bränslen i Sverige från t ex 2016 obligatoriskt ska visa hur många kg CO2 som förbränning av den tankade mängden bränsle tillför atmosfären.
AesacUnep-indikatorerMaterial och råvaruekvivalenter: konsumtion.
AesacUndp-mål12. Hållbar konsumtion och produktion
AesacEs-indexreducing consumption pressures
211
Materiekonsumtion
Mu-EnergiByta, låna, reparera, underhålla.
Mu-VarförÄndra på flygresor, kött, saker, kläder, energi, skräp, sopor och energi.
Mu-EkonomiMateriella begränsningar inom olika områden.
Mu-VarförSlut på konsumism.
Mu-EnergiDet finns ingen energilösning som tillåter 7 miljarder människor att existera med nuvarande höga konsumtionsnivå och ohållbara livsstil.
Mu-EnergiAtt dela resurser typ bilar måste stimuleras genom olika former av bidrag och skattesänkningar.
Mu-EnergiAlla saker som tillverkas bör vara så återanvändningsbara som möjligt. Energikrävande material skall återanvändas i en cirkulär ekonomi.För att minska energiåtgången.
Mu-LivsstilKlimatkontot (www.klimatkontot.se) är ett nätbaserat test som gör det möjligt att avläsa sitt personliga klimatavtryck baserat på sin livsstil och visa att man är på rätt väg.Uppmana folk att använda tjänster som Klimatkontot.
Mu-LivsstilDra ner på konsumtionen
Mu-LivsstilVälj resurssnåla, miljövänliga och solidarisk alternativ (rättvisemärkt)
Mu-LivsstilKöp begagnat.
Mu-LivsstilLeasa eller hyr i stället för att köpa nytt (bilpooler).
Mu-LivsstilIsolera bostaden, installera solceller och/eller bergvärme.
Mu-LivsstilÄt mer grönsaker, baljväxter och fullkorn, ät varierat, ät certifierat för att ifrån minska matens klimatpåverkan (LiveWell-kostråd).
Mu-LivsstilÄt mindre kött, fett, socker och salt
Mu-LivsstilTa vara på rester och minska matsvinnet.
Mu-GlobrättvisaMinska konsumtionen av klädfibrer genom t ex återanvändning, folkbildning för billigare klädköp, förstatliga HM under sömmerskekontroll, stoppa TTIP.
Mu-GlobrättvisaMindre boyta.
Mu-GlobrättvisaMinskad köttkonsumtion, särskilt nötkött.
Mu-GlobrättvisaMinskad konsumtion av mejeriprodukter.
Mu-GlobrättvisaMinskat matsvinn och en återföring av näringsämnen (kompostering, kolinlagring).
Mu-GlobrättvisaObligatorisk kompostering av matavfall i alla hushåll.
Mu-GlobrättvisaMotverka överkonsumtion av boyta. Det kan samtidigt bidra till att minska bostadsbristen.
Mu-GlobrättvisaMinskad pappersanvändning.
Mu-GlobrättvisaDela på befintliga hus och lägenheter.
Mu-GlobrättvisaÅteranvändningssystem behöver utvecklas.
Mu-GlobrättvisaStimulera ombyggnad av stora villor till flerfamiljshus.
Mu-GlobrättvisaFå ner användningen av boyta, och högre nyttjandegrad på befintlig boyta.
Mu-LandStadMatStoppa matsvinnet.
Mu-LandStadMatAnpassa kosten.
Mu-LandStadMatMer vegetabiliskt.
S-programJordens ekosystem pressas alltjämt för hårt av den resurskrävande produktionsteknik och de lika resurskrävande konsumtionsmönster som utvecklats i den industrialiserade världen.[13]
S-programPåverkan: Välstånd orsakas lika mycket av 1) arbete, och 2) billig energi, framförallt olja.[3]
Kd-programEn livsstil som innebär ett slöseri med resurser är inte långsiktigt hållbar. [53] Det räcker inte med bara individuella beslut.[49] Det behövs övergripande ramar och förutsättningar som möjliggör och uppmuntrar. [49]En långsiktigt hållbar livsstil.[49]
Kd-programSom konsument ska man ha möjlighet att undvika produkter som innehåller genetiskt modifierade organismer.[64]En tydlig märkning, med möjlighet till kontroll och uppföljning måste därför finnas.[64]
Kr14Motion 10.Klimatsmart hantering av organiskt avfall:
--- hanteringen av komposterbart material måste förbättras både med hänsyn till klimatet och uthållig matproduktion.
Kr14Motion 16.Minska hushallens matsvin:
--- genomföra en informationssatsning till Sveriges samtliga hushåll om orsaker till och effekter av matsvinnet, samt ger råd om hur det kan motverkas.
Kr14Motion 128.En nationell strategi for hållbar konsumtion och produktion av mat: ---
- Vi vill att de beslutar om en lokal, regional och nationell matstrategi som gor det mojligt for bonder/producenter, konsumenter och ovriga marknadsaktorer inom livsmedelssektorn att agera for en rattvis, halsosam och hallbar produktion och konsumtion av mat. En matstrategi med tydliga mal och metoder. Strategin bor tas fram i bred politisk samverkan och med myndigheter som hanterar konsumentfragor, miljo, vatten/hav, jordbruk, livsmedel, landsbygds- och naringslivsutveckling. Lika viktiga ar forskare, miljoorganisationer, naringsliv, livsmedelsproducenter och konsumenter.
- Vi vill att Sveriges folkvalda ska utveckla mal och metoder som gor det mojligt for aktorer inom offentlig upphandling att bidra till en hallbar konsumtion av livsmedel och fa stod att premiera kvalitet fore lagprisalternativ med hog belastning pa miljon, dar kostnaderna for kvalitet vags upp av kloka satt att tillaga och hantera maten.
- Vi vill att matstrategin lyfts fram i Fardplan 2050 och i Konsumentverkets nya plattform for konsumentinformation, och vi vill se tydliga informationskampanjer dar hallbara matval star i centrum. Vi vill att beslutsfattare tar ansvar for att hallbar och halsosam mat for alla behover drivas over tid oberoende av externa faktorer som konjunkturlage och kortsiktiga opinionssvangningar.
Kr14Motion 148.Skattelättnader för ekologiska producerad mat:
--- skattelättnader bör införas för ekologiskt producerad mat. Vi föreslår att ekologiskt producerad mat bör få skattelättnader ? exempelvis genom minskad moms i affären.
Kr14Motion 152.Köttfria dagar i offentlig verksamhet:
--- lagstifta om att skolor, förskolor, äldreomsorg och sjukhus ska servera köttfria måltider minst två dagar i veckan.
Kr14Motion 307.Klimatmärkning av livsmedel:
--- en klimatmärkning av livsmedel bör lagstadgas. Detta bör ges högsta prioritet och ske så snart som möjligt.
Kr14Motion 309.Minska användning av emballage och plastpåsar i matvarubutikerna:
--- genom skattelättnader och riktat statligt stöd ska stödja att emballage och användning av plastpåsar i matvarubutikerna kraftigt minskas.
AesacEs-indexbasic human sustenance
212
Tjänstekonsumtion
S-programVäxande tjänstesektor.[34]
22
Välfärd
-Allt detta finns i rubriker hos A30.
Mu-EkonomiBygg välfärd utan tillväxt.
Mu-EkonomiMotverka de negativa, sociala konsekvenserna av nerväxt.
Mu-EkonomiRättvisa inom varje land.
Mu-EkonomiSänk arbetstiden och ge högre utbildning till flertalet av befolkningen.
Mu-GlobrättvisaTag ut produktivitetsökning i kortare arbetstid.Fri tid istället för ökad konsumtion
S-programPåverkan: Ekonomin i demokratiska länder kan exploatera klimat och miljö, om målen sätts enbart med utgångspunkt i hur stora resurser ekonomin skapar för dagens välfärd.[14]Miljökrav med hänsyn till vad välfärden kostar i form av förbrukade naturresurser. [14] Dessa gäller oavsett ägarform och oavsett hur produktionsresultatet fördelas.[14]
S-program Att rusta människor för förändring, är en nödvändig förutsättning för att bygga det hållbara samhället.[16]
S-programPåverkan: Välstånd orsakas lika mycket av 1) arbete, och 2) billig energi, framförallt olja.[3]
S-programNaturens ramar är absoluta.[4]Nödvändigt att ställa om vårt sätt att förhålla oss till naturen.[4]Påverkan: Denna omställning ska genomföras på ett sätt som inte leder till ökad arbetslöshet och social otrygghet. [29]
Kr14Motion 150.Rättvis omställning - fler gröna meningsfulla jobb:
--- anta en hållbar grön arbetsmarknadspolitik med målet att till 2030 ha skapat minst 150 000 gröna meningsfulla jobb, årligen.
AesacUndp-mål1. Ingen fattigdom, 2. Ingen hunger, 3. Hälsa och välbefinnande, 5. Jämställdhet, 6. Rent vatten och sanitet, 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 10. Minskad ojämlikhet
AesacGri-indikatorerLabor practices and decent work
AesacGri-indikatorerHuman rights
AesacGri-indikatorerCostumer health and safety
AesacGri-indikatorerCostumer privacy
AesacWb-indicatorsEnvironmental and health: PM2.5 pollution annual exposure, PM2.5 exposure percentage exceeding WHO guidelines, acute respiratory infection, diarrhoea, under five mortality rate
AesacEures33. Key areas (Thematic indicator):
- Addressing food (Daily calorific intake per capita)
AesacEiprmsocial and environmental sustainability;
23
Global rättvisa
Kd-programUtvecklingssamarbetet baseras alltför mycket på givarnas tänkande --- där höginkomstländer överför sina livsstilar---. Detta är inte socialt eller miljömässigt hållbart.[19] Samtidigt som västvärlden söker nya hållbara produktionsmetoder måste internationellt bistånd inriktas på stöd till uppbyggande av nationellt miljöskydd, utbildning samt överföring av miljövänlig teknik.[19]
-Liknande rubriker. Mu: Global rättvisa. Kr18: Global rättvisa.
Mu-GlobrättvisaSe Mu-Globalrättvisa
Mu-VarförVi måste kunna försörja jordens befolkning utan att överskrida planetens gränser, samtidigt som vi respekterar alla människors lika värde.
Mu-GlobrättvisaPå global nivå behövs en massiv omfördelning och utjämning av resurser och makt över naturtillgångar.För att global rättvisa ska kunna nås.
Mu-GlobrättvisaInkomstutjämning.
Mu-GlobrättvisaDramatisk reducering av den rika världens utsläpp.Så att alla får rätt till samma utsläpp/individ.
Mu-GlobrättvisaJämlikhet är nödvändigt. För att vi ska nå ekologisk och klimatmässig hållbarhet.
Mu-GlobrättvisaRättvis handel, viktigare än frihandel.
Wfto1. Bättre möjligheter för marginaliserade producenter.
Wfto3. Handel med socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar.
Wfto4. Rättvist pris och rättvis betalning.
Wfto5. Inget barnarbete eller tvångsarbete.
Wfto6. Icke-diskriminering, jämställdhet och fackliga rättigheter.
Wfto7. Goda arbetsförhållanden.
Wfto8. Kapacitetsbyggande.
Wfto10. Miljöhänsyn.
S-programDagens generationer, rika länder, länder med stora utsläpp, rika  personer riskerar att för sin egen välfärd utarma de naturtillgångar och den fysiska livsmiljö som är livsbasen också för kommande generationer, fattiga länder, länder med små utsläpp, fattiga personer. [15]Dessa svåra fördelningsfrågor visar att solidariteten måste vara global. De rika länderna som står för den absoluta merparten av utsläppen av växthusgaser måste också ta det största ansvaret för att minska klimatutsläppen. Detta kommer att kräva stora samhällsomställningar.[16]Förena en miljömässig omställning med social och ekonomisk utveckling. [16]. Omställningen till en ekologiskt hållbar utveckling ska genomföras på ett sätt som inte leder till ökad arbetslöshet och social otrygghet.[29]
S-programLänder med de bästa ekonomiska förutsättningarna bidrar mest till problemet, samtidigt som de oftast också har godast förutsättningar att klara klimatförändringarna. [15]De rika länderna som står för den absoluta merparten av utsläppen av växthusgaser måste också ta det största ansvaret för att minska klimatutsläppen.[16]
S-programMisstro kopplat till ojämlikheten i världen är en av förklaringarna till att ansträngningarna att hitta internationella överenskommelser i klimatfrågan inte nått tillräckligt långt.[15]
S-programKlimat- och miljöfrågorna får allt större vikt i både nationell och internationell politik.[13]
Kd-programFattigdomsbekämpningen --- innebär att främja ekonomisk tillväxt och handel, social utjämning, --- hushållning med naturresurser och omsorg om miljön---.[16]
Kd-programEfterfrågan i höginkomstländer driver ett resursutnyttjande som flyttas till länder med lägre välstånd. I låginkomstländer saknas ofta nödvändig reglering och modern miljöteknik. Människor i nöd tvingas till kortsiktiga beslut med hög belastning på lokala ekosystem som följd.[55]Höginkomstländer som efterfrågar varor och produkter har ett ansvar att hantera denna situation, genom en rättvis handelspolitik och bistånd som möjliggör en utveckling i rätt riktning och tillgång till miljöanpassad teknik för låginkomstländerna.[55]
Kd-programFattigdomsbekämpningen --- innebär att främja ekonomisk tillväxt och handel, social utjämning, --- hushållning med naturresurser och omsorg om miljön---.[16]
Kr14Motion 149.Minska Sveriges utsläpp utan att utnyttja andra länder: ---
- att inte tillåta att utsläppsminskningar från klimatåtgärder i andra länder tillgodoräknas i Sveriges utsläppsminskning. Klimatåtgärder i andra länder t ex i Syd ska vara additionella.
- att redovisa våra totala utsläpp baserade på konsumtion inklusive utsläpp från import av varor och tjänster, med målet att minska andelen från import med 50% år 2020.
M Ernman9. Föregångslandet Sverige. (Kommentar kring.)
Kr18Motion 17.Låt flödena av virtuellt vatten ta plats vid rättvis fördelning av färskvatten i världen:
- Uppdra åt Utrikesdepartementet att också väga in flödena av virtuellt vatten i arbetet med att förhindra konflikter kring färskvatten och i arbetet för att tillämpa den mänskliga rättigheten till dagligt färskvatten.
3
PRODUKTION
Mu-VarförÄndra på kolförbränning, skogsavverkning, olämplig djurhållning mm.
S-programHänsynen till miljöns krav ska byggas in i produktionsprocesserna redan från början. Naturtillgångarna måste användas mer effektivt. Energiproduktionen ställas om. Den biologiska mångfalden måste skyddas. Jordbrukspolitiken ska utformas för att tillgodose kraven på ekologisk uthålligt åkerbruk och säkra livsmedel.[26]
S-programMiljöhänsyn ska vara ett överordnat krav i all produktion.[8]Upprätta en sådan ekonomisk ordning.[8]
AesacUndp-mål12. Hållbar konsumtion och produktion
AesacGri-indikatorerProducts, services
AesacOecd-inidcators4.2. Environmental goods and services
AesacE MacArthurCircular activities
AesacEiprmcircular economy and recycling;
31
Resurser
-Wwf. Mänskligheten förbrukar resurser motsvarande 1.5 jordklot. Om alla jordens länder skulle förbruka resurser som svenskarna, så skulle det gå åt resurser för motsvarande drygt 4 klot.
Kd-programKd använder begreppet "Förvaltarskapsprincip".
Mu-EnergiSverige har en alldeles för låg återanvändning av textilier. Bör kunna öka. Till bortemot 100% inom ett årtionde.
Mu-LivsstilDet ska vara lätt att göra rätt.
Mu-GlobrättvisaÅteranvändningsystem för trävaror, möbler, skogsfibrer.
S-programNaturtillgångar och ekosystem utnyttjas i dag över gränsen för det långsiktigt hållbara. Om denna utveckling inte bryts hotar ekologisk kollaps.[22]Klok hushållning med jordens resurser är en förutsättning för mänsklighetens framtid.[22]Också kommande generationer ska få leva i en värld med frisk luft och rent vatten, hållbart klimat och biologisk artrikedom.[22]
S-programNaturtillgångarna måste användas mer effektivt.[26]
Kd-programDen som oroar sig för hur framtidens globala miljö kommer att se ut saknar inte anledningar. Klimatförändringar, utarmningen av den biologiska mångfalden, skogsförstöring, minskade fiskefångster, kemikalier i miljön, regional vattenbrist och övergödning är alla exempel på en utveckling som inte är hållbar.[44]
Kd-programMiljöutrymmet minskar. --- Det allvarligaste problemet är därför brist på förnybara resurser. Med en ökande befolkning och fortsatt tillväxt är det framförallt tillgång till betes- och jordbruksmark, till rent vatten och ren luft samt fiskemöjligheter som är hotad. Detta sker genom över- och felutnyttjande samt inte minst genom avfallsmängder och utsläpp som är så stora att naturen inte kan bryta ned dem, vilket leder till miljöförstöring.[51]För att motverka klimatförändring. För att hejda utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.[52]
Kd-programDen biologiska mångfalden är en förutsättning för ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga. Av rent praktiska skäl är det också viktigt med mångfald då de areella näringarna nyttjar olika arter, liksom läkemedelsindustrin och energiindustrin. Idag är det dessutom omöjligt att förutse alla nya värdefulla framtida användningsområden. Vidare finns de rena estetiska värdena i form av värdefulla kulturmiljöer och möjlighet till fritid och rekreation. Det finns dessutom ett etiskt perspektiv som innebär hänsyn till morgondagen.[56]Slå vakt om den biologiska mångfalden.[56]Förutsättning för ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga.[56]
Kd-programParker fyller vissa behov och naturområden för fri utveckling fyller andra behov.[57]Nationalparkerna, stadsnära naturområden av hög kvalitet, allemansrätten bevaras, små grönytor i städerna.[57]Bevara vårt nationella naturarv åt kommande generationer. Möjlighet till friluftsliv finns på nära håll för alla människor. För människors hälsa och rekreation.[57]
Kd-programMarkägarna är en stor resurs, inte minst då det gäller att bevara kulturlandskapet.[58]Reservatsskydd i olika former. Stor naturhänsyn i skogs och jordbrukslandskapet. [58] Bevarande av den biologiska mångfalden.[58]
Kd-programVåtmarker: bevaras och vid behov återställas. Skog: reservatsskyddas i tillräcklig omfattning. Strand och biotopskydd. Särskilda skyddsregler för den fjällnära skogen. Strandskydd i områden där det finns skäl. Men det räcker inte bara med naturskydd. [59]För att bevara den biologiska mångfalden.[59]
Kd-programJakt, fiske och viltvård är en del i bevarandet av den biologiska mångfalden.[60]Det ska finnas livskraftiga stammar av våra fyra stora rovdjur: björn, lo, järv och varg. De ska förvaltas så att samexistens med andra intressen är möjlig.[61]
AesacUnep-indikatorerMaterial och råvaruekvivalenter: utvinning, fotavtryck (trycket på naturresurser).
AesacUnep-indikatorerMaterial och råvaruekvivalenter: effektiv användning.
AesacUndp-mål9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
AesacGri-indikatorerMaterials
AesacEs-indexreducing population pressures. natural resource management. environmental health.
AesacOecd-inidcators 1.2. Resource productivity (material productivity: indicators of demand-based material productivity; production-based domestic material productivity; waste generation intensity and recovery ratios; nutrient flows and balances)
AesacOecd-inidcators1. Environmental and resource productivity
AesacOecd-inidcators2. Natural asset base.
2.1. Natural resource stocks (index of natural resources).
2.2. Renewable stocks (freshwater resources, forest resources, fish resources).
2.3. Non-renewable stocks; mineral resources.
AesacEurostatMaterial. Raw material equivalents: Extraction. Input (economic value, used). Requirement. Quantity of materials. Import. Export. Unused extraction. Physical trade balance. Output (processed/domestic, back to environment, unused domestic extraction). Weight. Recycled. Stock of materials in buildings, infrastructures and durable goods.
AesacE MacArthurResource productivity
AesacEures1. Resources (Lead indicator):
- Resource productivity
AesacEures31. Transforming the economy (Thematic indicator):
- Waste into a resource (Generation of waste. Landfill rate of waste. Recycling rate of municipal waste. Recycling rate of e-waste)
AesacEiprmraw materials in the global context;
AesacEiprmsocial and environmental sustainability;
311
Energi
-Liknande rubriker. Mu: Energi. Kr14: Energi. Kr18: Energi. A30: Hållbar energi för alla.
Mu-EnergiSe Mu-Energi.
Mu-EkonomiEndast förnyelsebar energi och radikalt mindre mängd.
Mu-EkonomiDet finns ingen energilösning som tillåter 7 miljarder människor att existera med nuvarande höga konsumtionsnivå och ohållbara livsstil.
Mu-EkonomiEndast förnyelsebar energi och radikalt mindre mängd.
Mu-VarförParis-avtalets 1.5 - 2 C medför, att fossil energiproduktion måste upphöra omedelbart.
Mu-VarförFörnybar energi.
Mu-EnergiVår vana att betrakta energi som något som är i det närmaste gratis måste upphöra.
Mu-EnergiAll energiproduktion och energikonsumtion måste vara helt fossilfri.Senast år 2045 i Sverige.
Mu-EnergiKärnkraften är inte förnybar utan med de nuvarande typerna av kärnkraftverk har uppskattningar gjorts att uranet som är hyggligt lättillgängligt kommer att ta slut om runt 100 år. Redan nu har uranmalm av lägre kvalitet varit tvunget att brytas till allt större kostnader och större miljöproblem. Det finns heller ingen anledning att fortsätta bygga kärnkraftverk då det blir dyrare än de förnyelsebara alternativen. Utveckling av den s.k. fjärde generationens reaktorer pågår men det kommer nog att ta lång tid innan de är ett alternativ. Fusionsreaktorer ligger också för långt fram i tiden för att vara ett alternativ.Kärnkraften skall fasa ut.
Mu-EnergiI en rapport från Halmstads högskola visas att en omställning till förnyelsebar elenergiframställning kan genomföras inom 5-15 år. Kol- och oljeproducerad elenergi måste så fort som möjligt fasas ut och ersättas i första hand med vindkraft men också av solpaneler och vågkraft. Senast år 2030 bör detta vara genomfört.
Mu-EnergiVind-, sol- och vågkraft har problemet att tillgången varierar mycket. Det finns lösningar på detta som kräver stora investeringar. Svenska Kraftnät och andra aktörer måste få i uppdrag och resurser för att snarast lösa dessa problem med lagring och infasning av denna elenergi i det svenska elsystemet. Även så kallade smarta elnät där efterfrågan styrs till tidsperioder där god elenergi finns tillgänglig kan bidra.
Mu-GlobrättvisaFossil energi måste bytas ut direkt, så att vi kan komma från dagens på 12 ton CO2/person till 1.
Mu-GlobrättvisaEnergibesparingar och energieffektiviseringar behövs.
Mu-GlobrättvisaEnergiproduktionen behöver bli 100 procent förnybar.
S-programFossila bränslen och kärnkraft måste ersättas.[28]Energisystemet måste ställas om.[28]Miljövänlig och förnybar energi.[28]
S-programPåverkan: Energisystemet måste ställas om. Det förutsätter både satsningar på att utveckla alternativa energislag och satsningar på mer effektiva metoder att använda energi, för att minska den totala förbrukningen.[28]
S-programEnergiproduktionen ska ställas om.[26]
Kd-programLångsiktig energipolitik med fasta spelregler, där inhemska förnybara energikällor och bränslen utgör en växande bas.[67] Sveriges energiförsörjning ska tryggas.[67]
Kd-programDärför behöver investeringar, forskning och utveckling i elkraft från vind, sol och vatten stödjas liksom utveckling av nya förnybara energikällor.[67]De tre grundpelarna för den svenska energipolitiken ska vara miljömässig hållbarhet, försörjningstrygghet och konkurrenskraft. Den negativa påverkan på hälsa, klimat och miljö måste vara så liten som möjligt. Det är av yttersta vikt att finna långsiktigt hållbara alternativ för den framtida energiförsörjningen.[67]
Kd-programDen svenska kärnkraften ska fasas ut ur energisystemet i samma takt som den ersätts med förnybar energi. En driftsäker kärnkraft kommer dock under överskådlig tid att vara en viktig del av svensk elproduktion.[67]
Kd-programSträvan ska vara att åstadkomma ett system.[69]Som minimerar miljöbelastningen och säkerställer tillgången till billig energi framställd under trygga och säkra förhållanden.[69]
Kd-programÖverföringskapaciteten inom Sverige och till andra länder är väl utbyggd.[71] Väl fungerande energisystem. Möjliggöra svensk export av klimateffektiv el.[71]  
Kd-programEnergieffektivisering.[72]Är ett lönsamt och effektivt sätt att trygga energiförsörjningen och nå våra miljö- och klimatmål. Det ger stora samhällsekonomiska vinster genom lägre kostnader för hushåll och företag, nya jobb, teknisk utveckling, innovation och hållbarhet.[72]
Kd-programKrafttag: Fossilbränslena fasas ut från energi-, transportsektorn. Förnyelsebara bränslen skattemässigt gynnas. Inhemsk produktion stimuleras.[52]
Kr14Motion 4.Kärnkraftsavveckling för ett klimatsäkert samhälle:
--- fastslår nödvändigheten av att snarast avveckla kärnkraften och ersätta den med förnybar energi och energieffektivisering.
Kr14Motion 8. Kärnkraftsutveckling för ett klimatsäkert samhälle:
--- rådet som ges av världens ledande forskare på klimat, miljö och energisystem och fullföljer omställningen till ett helt klimatneutralt samhälle genom att elektrifiera den svenska transportsektorn med hjälp av ny kärnkraft kombinerat med förnyelsebara energikällor.
--- långsiktig blocköverskridande energiöverenskommelse från Sveriges politiker som möjliggör en marknadsmässig nybyggnation av framtidens kärnkraft.
Kr14Motion 23.Insamling av matavfall till biogasproduktion:
--- insamlingen av källsorterat matavfall bör utökas för att framställa mer biogas. Målet ska vara att inom en snar framtid 100 procent av landets matavfall samlas in och används till biogasproduktion.
Kr14Motion 27.Säkra priserna i elcertifikatsystemet: De flesta länder där vindkraften byggs ut snabbt använder en eller annan form av inmatningstariffer, det vill säga ett fast pris under ett bestämt antal år som garanterar att de som investerat i vindkraft får tillbaka sina pengar. Det är en rimlig princip.
Kr14Motion 39.CO2-lagring från Sveriges största punktkällor:
--- de största punktutsläppen av koldioxid i Sverige ska förses med teknik för koldioxidavskiljning och lagring s.k. CCS-teknik. Förslagsvis med start på de allra största. Jag anser att Svenska staten och/eller överstatliga instanser ska finansiera tekniken.
Kr14Motion 41.Lagstiftning om minskning av import av fossila bränslen:
--- vi i Sverige ska införa en lag att importen av fossila bränslen inte får öka utan tvärtom minska från år till år för att slutligen helt upphöra. En färdplan bör upprättas med en årlig maxnivå som inte får överskridas. Om vi skulle börja exploatera inhemska fossila bränslen ska dessa inkluderas i räkenskaperna. Även detta bör skrivas in i lagen. Importen av fossila bränslen bör presenteras i frekvent uppdaterad officiell statistik så att alla kan följa utfasningen. Denna statistik behöver även markandens aktörer för att sätta priset på den fossila energin. Prislappen bör marknaden sätta själv utifrån tillgång och efterfrågan där då tillgången är reglerad enligt lag.
Kr14Motion 49.Balanskrav på ett år för egenproducerad vindkraft: Vi yrkar därför Klimatriksdagen framför till våra riksdagsmän att genast genomföra: Att Lagen om Skatt på Energi förtydligas och kravet på balans fastställs till ett år i stället för en timme för dem som producerar el för eget bruk som transiteras via elnätet. Att nätbolag som kompensation för ev extra kostnader för balanskraft, får ta ut en avgift för detta på motsvarande 2 öre/kWh.
Kr14Motion 58.Underlätta för den klimatsmarta biogasen:
--- det behövs en övergripande, långsiktig och tydlig nationell strategi för produktion av biogas där stora anläggningarna ger draghjälp åt mindre företag och att företagen tillsammans utvecklar ett gemensamt nät för distribution av klimatsmart biogas ut till ett nät av tankställen.
Kr14Motion 68.Inför ett kraftfullt och kostnadseffektivt incitament till att spara energi:
--- regeringen snarast inför ett system för vita certifikat i Sverige för all icke förnyelsebar el- och värmeproduktion med målsättningen att lyckas halvera Sveriges energiförbrukning till 2030 (2030 är ett uttalat mål från Naturskyddsföreningen som också länge drivit förslaget om vita certifikat).
Kr14Motion 91.Energitrappa i svensk lagstiftning:
--- en energitrappa, som visar vilken prioritet som ska ges till olika energislag, bör införas i svenska energistrategier och svensk lagstiftning (motsvarande den befintliga avfallstrappan).
Kr14Motion 111.En ny ledning och en ny riktning för Vattenfall: ---
*att Vattenfalls styrelse och högsta ledning bör ersättas
*att alla planer på nya kolgruvor och nya kolkraftverk omedelbart stoppas
*att Vattenfalls medverkan i lobbyarbete mot gröna investeringar upphör
*att Vattenfalls utsläpp ska minskas istället för att låta Vattenfall slippa undan ansvaret genom köp av tveksamma CDM (Clean Development Mechanism)?krediter
*att Vattenfall omgående ges nya ägardirektiv som anger en snabb tidsplan för långsiktig satsning på förnybara energikällor och avveckling av smutsig kolkraft
Kr14Motion 137.Inför ett jämförpris per kWh för alla drivmedel:
--- ska införa krav på ett jämförpris per kilowattimme (kWh) som ska anges för samtliga drivmedel som säljs i Sverige. Detta för att minska misstänksamheten mot de bränslen som gynnar klimatet.
Kr14Motion 172.Optimera användningen av alternativa bränslen:
--- Sverige bör stödjautvecklingen av samt införa de rätta styrmedlen för att:
1. Vägar med hög belastning ska elektrifieras och fordonen som trafikerar dessa så långt som möjligt ska vara elektriska. Dessa vägar bör både vara de stora snabba vägarna och städernas gator. (Framförallt i städerna så är då den bättre luften som elfordon ger en kraftfull bonus).
2. Personbilar (och motorcyklar) som för det mesta inte går långa sträckor, kanske bara till och från jobbet, ska gå på el-batteridrift. I de fall en längre resa går på en elektrifierad väg bör dessa fordon kunna koppla upp sig på vägens elledning för kontinuerlig strömmatning. För de fall en längre resa går utanför de elektrifierade vägarna bör batteribilen vara en hybridbil men då inte med fossilt bränsle som alternativ utan t ex biogas eller etanol.
3. Längre transporter utanför de elektrifierade vägarna kan svårligen göras med batteridrift utan det är till dessa transporter som de icke fossila flytande och gasformiga bränslena ska användas.
Kr14Motion 177.Sverige behöver exportera energi:
--- Sverige kommer behöva vara bland de länder som exporterar energi om världens klimatomställning ska gå ihop.
Kr14Motion 196.Omställning till sådan förnybar energi som inte tar maten från fattiga: ---
Krav kring elproduktion m.m:
1. att huvudkravet på produktion, distribution och konsumtion av el, ska vara att utnyttja så energisnål teknik som möjligt utan att i övrigt förstöra miljön.
2. att den el som behövs ska framställas med sådan förnybar teknik, t.ex. sol, vind, redan utbyggd vattenkraft, som har minimal miljöbelastning. 3.
att ändliga energikällor, kärnkraft och fossila bränslen avvecklas så snart som möjligt.
4. att staten genom ägardirektiv och eventuellt även genom byte av generaldirektör tvingar det statliga bolaget Vattenfall att sluta med fossila bränslen och kärnkraft.
5. att all processindustri åläggs att ta tillvara överskottsenergi till el med mottryckskraft och/eller i fjärrvärme eller på annat sätt utnyttja överskottsvärme, under förutsättning, att det kan ske energieffektivt med hänsyn till produkternas livscykelanalys och miljövänligt i övrigt.
Krav kring biobränslen:
6. att biobränslen, som produceras genom att utnyttja åkrar, som behövs för att alla även de fattiga ska kunna äta sig mätta, snarast avvecklas.
7. att biobränslen, som produceras genom att utnyttja regnskog eller tar ut så mycket organiskt material ur skogar, att skogarnas ekosystem hotas, snarast avvecklas.
Kr14Motion 204.Använd tillgänglig vätgasproduktion i Sverige klimatsmartare:
--- skattemedel avsätts för att komplettera industrianläggningar så att den redan nu producerade vätgasen skall kunna användas på ett mer klimatsmart sätt.
Kr14Motion 304.Nya ägardirektiv till Vattenfall:
--- att staten måste ta sitt ansvar för Vattenfall. Statliga Vattenfall bör krävas på en omställningsplan som visar hur de ska fasa ut all fossil energi och snarast ställa om till en 100 % förnybar energiproduktion. Avvecklingen av alla fossila bränslen bör ske via stängning av kolkraftverken och ej via försäljning.
Kr14Motion 320.Nettoavräkning för egenproducerad el och uppmuntran till andelsägande:
--- förslaget för nettodebitering av privat produktion av förnybar energi bör omarbetas så att det innebär verklig nettodebitering på årsbasis samt inkluderar andelsägande i flerbostadshus. Förslaget bör införas skyndsamt och inte försenas av ytterligare utredningar. På detta sätt kan vanliga människor uppmuntras att vara en del i omställningen till ett förnybart energisystem.
Kr14Motion 29.Sol- och vindkraftslag:
--- lagstiftningen om vindkraft och solceller ses över och samlas i en Sol- och Vindkraftslag.
Kr14Motion 126.Prioritera förnybart i elnätet:
--- ändra ellagen till förmån för förnybar el. Ellagens paragrafer behöver ändras så att förnybara energikällor prioriteras och uppmuntras. Lagen bör i framtiden särbehandla förnybar fossilfri el genom att ge den en gynnad ställning.
M Ernman4. Biodrivmedel. (Kommentar kring.)
AesacUndp-mål7. Hållbar energi för alla
AesacGri-indikatorerEnergy
AesacWb-indicatorsEnergy use per capita, energy from biomass products and waste, electric power consumption per capita, electricity generated using fossil fuel, electricity generated by hydropower, carbon dioxide emissions per capita
AesacOecd-inidcators1.1. Carbon and energy productivity
AesacE MacArthurEnergy and greenhouse gas emissions
AesacEures23. Carbon (Dashboard indicator):
- Greenhouse gas emissions per capita
- Energy productivity
- Energy dependence
- Share of renewable energy
Kr18Mtotion 16.Koldioxidfri energi bortom fossilfritt
Kr18Motion 23.Ändra lagar, förordningar och tullavgifter för att underlätta utbyggnad av solel:
- Att regeringen arbetar för att EU-tullar på solceller avskaffas.
- Att ellagen och andra regleringar ändras så att distribution via elnätet av den av privatpersoner och bostadskooperativ producerade elen underlättas.
- Att ellagen och andra regleringar ändras så att kostnaderna sänks för delning via elnätet av den av privatpersoner och bostadskooperativ producerade elen.
312
Mark
-Liknande rubrik. Pg: Förändrad markanvändning (t ex avskogning).
Mu-GlobrättvisaMinska omsättningen av träråvara.
Mu-GlobrättvisaKalhyggen och plantager samt markens försämrade kolinlagring.
Mu-GlobrättvisaMinska omsättningen på skogsråvara där större ytor blir skyddad gammelskog, eller nationalpark. När trä används på rätt sätt kan det hålla mycket länge, i flera hundra år ( t.ex. i hus, eller kvalitetsmöbler).
Mu-GlobrättvisaFörbjud pappersreklam, eller sök andra sätt att kraftigt begränsa överkonsumtion av papper.
Mu-GlobrättvisaReglera skogsförvaltningen med förbud mot kalhyggen.
Mu-LandStadMatSkogsskötseln bör anpassas så att man minimerar utsläpp av CO2 och metan, kalhyggen bör därför förbjudas. Skogen bör skötas så att man behåller biodiversiteten.
Kd-programSvenskt skogsbruk och skogsindustri ska kunna utvecklas.[43]Krävs övergripande långsiktiga och hållbara spelregler.[43]Som främjar såväl produktions- som miljömål.[43]
AesacEs-indexland
AesacWb-indicatorsForest area, deforestation, terrestrial protected areas.
AesacEures21. Land (Dashboard indicator):
- Built-up areas
- Productivity of artificial land
AesacEures32. Nature and Ecosystems (Thematic indicator).
- Land and soils (Soil erosion. Gross nutrient balance in agricultural land - nitrogen, phosphorus)
AesacEiprmframework conditions for mining.
313
Vatten
-Liknande rubriker. A30: Hav och marina resurser. Pg: Havsförsurning, Färskvattenanvändning.
Mu-GlobrättvisaMinskad fiskkonsumtion.
Mu-GlobrättvisaEndast tillåta odlad fisk som uppnår hållbarhetskriterier. Särskilt viktigt är att motverka/förbjuda import av odlade skaldjur för skydd av mangroveskogar mm.
Mu-GlobrättvisaMinskad fiskkonsumtion. Fisk bör i högre grad vara vildfångad med hållbara metoder.
Mu-GlobrättvisaErsätt en del fiskkonsumtion med musslor. Musselodlingar kan ha god effekt på havsmiljön.
Kd-programFörsurning och övergödning.[59]Internationella överenskommelser.[59]För att begränsa utsläpp.[59]
Kd-programEtt alltför omfattande fiskeuttag gynnar ingen utan resulterar endast i att tillgången sinar och att näringen på lång sikt dör ut.[42]
AesacUndp-mål14. Hav och marina resurser
AesacGri-indikatorerWater
AesacEs-indexwater quality, water quantity, reducing water stress
AesacWb-indicatorsOceans: Total fisheries production, marine protected areas, coral reef area, mangroves area
AesacWb-indicatorsWater and sanitation: Internal freshwater resources, total freshwater withdrawal, agricultural percentage of total freshwater withdrawal, access to improved water source (rural and urban populations), access to improved sanitation (rural and urban)
AesacOecd-inidcators1.3. Water productivity
AesacOecd-inidcators1.4. Multifactor productivity reflecting environmental services
AesacEures22. Water (Dashboard indicator):
- Water exploitation index
- Water productivity
314
Luft
-Likande rubriker. Kr14: Politik 2 - spec klimatpolitik/växthusgaser. A30: Bekämpa klimatförändringen. Pg: Klimatförändring, Ozonskiktets uttunning i atmosfären, Aerosoler i atmosfären.
AesacUndp-mål13. Bekämpa klimatförändringen
AesacEs-indexair quality, reducing air pollution
AesacEures32. Nature and Ecosystems (Thematic indicator).
- Safeguarding clean air (Urban exposure to particulate matter (PM10, PM25))
315
Biosfär
AesacUndp-mål15. Ekosystem och biologisk mångfald
AesacGri-indikatorerBiodiversity
AesacEs-indexbiodiversity. reducing ecosystem stress.
AesacWb-indicatorsThreatened species: mammals, birds, fish, higher plants.
AesacOecd-inidcators2.4. Biodiversity and ecosystems (land resources, soil resources and wildlife resources)
AesacEures32. Nature and Ecosystems (Thematic indicator).
- Biodiversity (Common farmland bird species)
- Areas under organic farming (Landscape fragmentation)
33
Infrastruktur
-Liknande rubrik. Kr14: Infrastruktur.
Kr18Motion 11.Målstyrning istället för prognosstyrning av infrastrukturen:
- Planeringen av infrastrukturen skall ske med målstyrning och inte som nu med prognosstyrning.
- Som trafikalstringsmodell för järnvägstrafiken skall SAMVIPS användas inte som nu SAMPERS.
- Gör en trafikeringsplan för önskad trafik till region- och kommunhuvudort och en plan för hur man skall nå önskade mål.
- Skjut upp införandet av signalsystemet ERTMS och använd pengarna till underhåll. Vårt ATC uppfyller EU:s krav.
- Lägg stora projekt i projektbolag och finasiera med lån i stället för anslag.
- Låna upp medel för en snabb upprustning av regionbanor och lägg dem i regionbolag med statligt stöd efter Inlandsbanans modell.
Kr14Motion 5.Inga fler vägsatsningar :
--- Trafikverkets budget ska utformas så att alla pengar för nyinvesteringar ska läggas på utbyggnad av järnväg, samt gång- och cykelvägar. Ingenting ska gå till nya bilvägar.
Kr14Motion 7.Bilvägsstopp i kommunerna :
--- det behövs ett förbud för kommunerna att bygga nya bilvägar.
Kr14Motion 12.Tredubbla järnvägsinvesteringarna : För att trafiksektorn ska klara sitt ansvar för klimatet behöver järnvägen bli dominerande trafikslag. Vill ert parti tredubbla den årliga investeringsnivån för järnvägen?
Kr14Motion 17.Kräv passivhusstandard :
--- det bör införas krav på att all nybyggnation ska uppfylla minst passivhusstandard. Om möjligt ska kravet även tillämpas vid renovering av befintligt fastighetsbestånd.
Kr14Motion 18.Reducera de långa lastbilstransporterna :
--- tillsätta en utredning som har till uppgift att kartlägga nuvarande transportlogistik av främst matvaror inom landet - som underlag för förslag till förkortade transporter. Samt att därvid också pröva vilka effekter som en 'avståndsbaserad skatt för tunga lastbilar' kan innebära för att minska de långa godstransporterna.
Kr14Motion 26.Stopp för externa köpcentra :
--- det bör införas ett stopp för att bygga nya externa köpcentra och att bygga ut befintliga externa köpcentra.
Kr14Motion 33.Gör om långtidsplanen för infrastruktur :
--- Långtidsplanen för infrastruktur 2014-2025 bör göras om till bättre klimathänsyn.
Kr14Motion 34.Järnvägsobligationer :
--- järnvägsinvesteringar utökas mot en procent av BNP, de får en riktig investeringsbudget, järnvägsobligationer övervägs, och att bygg- och planeringstid kraftigt förkortas.
Kr14Motion 35.Bygg Norrbotniabanan snarast :
--- Norrbotniabanan snarast bör byggas.
Kr14Motion 36.teruppbygg Västerdalsbanan :
--- Västerdalsbanan återuppbyggs till Sälen.
Kr14Motion 61.Rätt att ta med cykeln på tåget :
--- SJ återgår till att tillåta passagerare att medha cykel på resan.
Kr14Motion 64.Förenklade regler för tillåtande av lätta elfordon : Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att det behövs förenklade regler och förfarande för tillåtande av lätta elfordon.
Kr14Motion 71.Inför energideklaration för transporter :
--- införs energideklarationer för transporter.
Kr14Motion 72.Kilometerskatt för all lastbilstrafik på svenska vägar :
--- införa en km-skatt för all lastbilstrafik som går på svenska vägar.
Kr14Motion 73.Spara massor med energi genom att bygga smart :
--- byggnormen i Sverige ska skärpas stegvis och transparent med ett uttalat mål om passivhusstandard i all nyproduktion år 2020. Det skulle ligga i linje med EU-direktiven om 'nära noll energihus'. Dessutom ska regeringens införda förbud mot kommunala initiativ som vill gå före på detta område rivas upp. Positiva lokala initiativ ska uppmuntras, inte förbjudas!
Kr14Motion 76.Utveckla infrastrukturen för elbilar :
--- regeringen skall införa avdragsrätt för investeringar i den infrastruktur som krävs för att möjliggöra laddning av elbil i anslutning till boendet. Detta ska gälla både offentliga och privata fastighetsägare.
Kr14Motion 90.Nollvison att resor inom tätorten sker med egen bil :
--- verka för att individen av egen fri vilja i 100% av fallen ska välja andra sätt att resa inom tätorten än med privatägda bilar.
Kr14Motion 105.Konvertera befintlig fordonsflotta : ---
* Regeringens miljöbilspremie ska kunna erhållas för den som väljer att konvertera sitt befintliga fossildrivna fordon till biogasdrift.
*Regeringens miljöbilspremie ska EJ längre kunna erhållas till nyproducerade fordon som huvudsakligen drivs av fossila bränslen, utan enbart till nyproducerade fordon som drivs av el (Plug-in-varianter) eller biogas, samt till konvertering av befintliga fossildrivna fordon till biogasdrift.
* Regeringen ska ge i uppdrag åt Transportstyrelsen att öppna för enklare dispensregelverk vad gäller avgaskrav på personbilar om modifieringen av personbilen medför att utsläppen av koldioxid beräknas minska till följd av ändringar i fordonets bränslesystem. De hårda krav för ändring av fordon där utsläppen bedöms öka ska däremot stå kvar.
Kr14Motion 109.Rädda klimatet och den goda jorden :
--- utreda vad tillväxten av våra storstäder får för konsekvenser för klimatet.
Kr14Motion 110.Värna koldioxidkonsumenterna:
--- vi får en lagstiftning som ökar grönskan i våra tätorter!
Kr14Motion 129.Solenergianpassning vid nyproduktion av byggnader:
--- införa krav på solenergianpassning vid all nyproduktion av bostäder och andra byggnader.
Kr14Motion 130.Urinseparation i tätorter :
--- skapa möjligheter till att urinseparera i stor skala i tätorter.
Kr14Motion 156.Mer kundorienterad och konkurrenskraftig kollektivtrafik :
--- kollektivtrafiken ska bli mer kundorienterad och ges större konkurrenskraft i förhållande till bilen.
Kr14Motion 157.Kollektivtrafikens konkurrenskraft mot bilen:
--- långväga kollektivtrafik ska ges större konkurrenskraft i förhållande till bilen med hjälp av enkla administrativa åtgärder.
Kr14Motion 169.Hållbar stadsplanering - minskade transportbehov:
--- anta en strategi för stadsplanering som leder till minskat transportbehov och ökat välmående.
Kr14Motion 170.Satsa på energihushållning och trivsel i miljonprogrammen:
--- anta en strategi för energihushållning i miljonprogramsområdena utan kraftiga hyreshöjningar.
Kr14Motion 188.Ett försvar för människa och natur :
--- så fort som redan tagna beslut och avtal tillåter ska inledas en omdaning av det svenska försvaret som leder till att ingenjörstruppernas kostnader står för den övervägande delen av den svenska försvarsbudgeten. Detta skall även gälla kostnader för forskning och utveckling samt materiel.
Kr14Motion 192.Satsa mer på cykelvägar utanför tätort :
--- anslagen till Trafikverket för att bygga cykelvägar längs det statliga vägnätet åtminstone ska fördubblas och ligga på en nivå av minst 1,5 mdr kr per år.
Kr14Motion 195.Stoppa nyförsäljningen av fossildrivna bilar:
--- med minsta möjliga dröjsmål bör införa det förslag fyra statsråd i Centerpartiet publicerade i DN 2008 - att Sverige ska förbjuda nyförsäljning av fossildrivna bilar från 2015 och totalförbjuda fossildrivna bilar 2025.
Kr14Motion 203.Bygg anläggningar för elektrolys av vatten strategiskt där både vätgas och syrgas kan tas till vara utan långa transporter:
--- producera och distribuera vätgas för bruk i bränsleceller i anslutning till ställen där syrgas kan tillvaratas och komma till nytta.
Kr14Motion 213.Elektrifiera Sveriges stora vägar :
--- Sverige skyndsamt ska bygga ut de största vägarna med den utrustning som krävs för elektrifierade transporter.
Kr14Motion 215.Stoppa alla ej påbörjade väg- och flygprojekt:
--- Trafikverket stoppar alla EJ påbörjade väg- och flygprojekt och startar med ransonering av fossila bränslen. Denna ransonering kan vara en allmän hastighetsbegränsning på 70 km i timmen för alla fordon undantaget blåljusfordon, halvering av nuvarande genomsnittlig körsträcka per år etc i kombination till satsning på hyrbilar, bilpooler och utbyggnad av allmänna trafiklösningar.
Kr14Motion 219.Genomgripande ändring av trafiksystemet m.m.: ---
1. att transportbehovet minskas kraftigt bl.a. genom att frihandelsdoktrinen ersätts med en närproduktionsprincip, vilket innebär att huvuddelen av livsmedel och andra dagligvaror närproduceras.
2. att en mycket stor del av den trafik, som ändå behövs, måste överföras från bilism och flyg till miljövänlig kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik.
3. att denna omläggning ska ske genom en lämplig kombination av åtgärder, som begränsar bilismen och flyget, genom åtgärder, som förbättrar kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik, och genom bättre information.
Kr14Motion 305. Kollektivtrafik istället för motorvägen Förbifart Stockholm: ---
att regeringen stoppar förberedelserna för den klimatmässigt gigantiska felsatsningen Förbifart Stockholm.
att istället verka för billig, effektiv, fossilfri och kollektivtrafik med bilfria städer.
Kr14Motion 306.Miljövänliga transporter ska vara de mest attraktiva. Även prismässigt!:
--- allt offentligt stöd till flygets infrastruktur i Sverige ska avskaffas, d v s direkt stöd till flygplatser samt infrastrukturprojekt som direkt syftar till att förflytta människor till och från flygplatserna. Inrikesflyget får momsplikt och då är inget annat än 25% moms rimligt. Flygbränsle för inrikesflyg åläggs stegvis samma skatt som fordonsbränsle, med påbörjad beskattning redan kommande mandatperiod. En avreseskatt från svenska flygplatser till utlandet införs också. Avreseskatten ska ligga på en tillräckligt hög nivå, så att resandet med utrikesflyg reduceras kraftigt, och mer klimatvänliga färdsätt stärks i sin konkurrenskraft gentemot flyget. Intäkterna från moms, bränsleskatt och avreseskatt öronmärks till satsningar på underhåll och utbyggnad av svensk järnvägsinfrastruktur.
Kr14Motion 314. Satsa på elbilar och utveckla den infrastruktur som behövs:
Ska vi ha minsta möjlighet att uppnå målet fossilfritt transportsystem till 2030 måste vår riksdag fatta beslut om att satsa på elbilar och skapa den infrastruktur som behövs.
Mera konkret vill vi
--- ta beslut om följande punkter och genast genomföra de åtgärder det innebär:
Fatta principbeslut om att snarast bygga upp infrastruktur som gör elbilen till det självklara valet ( -för att göra det enkelt men radikalt: kopiera Norges elbilspolicy).
Enas om ett politiskt mål på minst en miljon elbilar år 2020.
Avsätt en miljard kronor, minst, som grundplåt för att införa avdragsrätt för investeringar i den infrastruktur som krävs för att möjliggöra laddning av elbil i anslutning till boendet. Detta ska gälla både offentliga och privata fastighetsägare. Här kan kommuner, bostadsföretag, bostadsföreningar och företag söka bidrag till laddningsstolpar och elbilspooler.
Anpassa Byggnormen så att inte cyklister (studenter) tvingas subventionera andras parkeringsplatser.
I ett inledningsskede: Befria elbilar från moms, registreringsskatt, fordonsskatt, trängselskatt samt väg- och parkeringsavgifter. Justera sedan så att inte det blir för trångt eller kollektivtrafiken missgynnas.
Sänk eller ta bort förmånsvärdet för eldrivna företagsbilar. (Motivering: Företag, även bönder, som köper elbil måste i deklarationen ta upp en viss del av bilens värde som personlig förmån som beskattas. Om detta är lågt så ökar elbilsköpen mycket.)
25 procents kontantstöd, upp till max 60 000 kronor, vid köp av elbil och plugin-hybrider.
Koordinera med övriga Nordiska länders elbilspolicys.
Se Sverige som testområde för marknadsintroduktion, infrastrukturuppbyggnad och brukande. Ta eventuellt hjälp av Norges oljefond för detta. När tjänstebilar ändå subventioneras bör villkoren kunna vara sådana att man väljer elbil i stället.
Fasa dessutom ut fossildriven fordonstrafik med högre skatter
Förbjud reklam för vanliga fossildrivna bilar.
331
Stad och land
-Liknande rubriker. Mu: Land och stad. Kr18: Stad och land. A30: Hållbara städer och samhällen.
Mu-LandStadMatSe Mu-LandStadMat
Mu-VarförLokalsamhällets resiliens. Agera lokalt.
Mu-LivsstilUtred utveckling av befintlig fjärrvärme så att detta inte motverkar lokal mikroproduktion av exempelvis el med solceller.
Mu-GlobrättvisaStöd till lokal klädproduktion med hållbara fiberkällor (växtfibrer, lin, ull o dyl). (Klädfibrer som exempel.)
Mu-GlobrättvisaSjälvförsörjning och större andel lokal handel grunden för hållbar global ekonomi.
Mu-GlobrättvisaTransportsnålt samhälle genom minskade parkeringsytor och bilanvändning i städer, förtätning av boende och decentraliserad samhällsservice. Mer behöver ligga inom gång- och cykelavstånd.
Mu-GlobrättvisaStoppa utbredningen av köpcenter och tillhörande infrastruktur.
Mu-GlobrättvisaVi behöver bli bättre på att producera det vi behöver där vi finns. En större del av handeln behöver ske i lokala cirklar.
Mu-GlobrättvisaTransportsektorns utrymmeskrav behöver minskas genom övergång till transportsnålt samhälle, minskade parkeringsytor och bilanvändning i städer, förtätning av boende och decentraliserad samhällsservice. Mer behöver ligga inom gång- och cykelavstånd.
Mu-GlobrättvisaStoppa utbredningen av köpcenter och tillhörande infrastruktur.
Mu-GlobrättvisaFossilbränslen måste helt förbjudas i fjärrvärmesektorn.
Mu-LandStadMatÖverför resurser till landsbygdsområden.
Mu-LandStadMatTydliggör städernas beroende av landsbygden.
Mu-LandStadMatStärk sambanden mellan stad och land.
Mu-LandStadMatOdlingsområden i städerna och deras närområden.
Mu-LandStadMatSkapa möjligheter till stadsodling genom att behålla öppna ytor i staden och genom att i städernas utkanter skapa möjligheter till mer omfattande odlingsmark.
Mu-LandStadMatStorstadens tillväxt bör begränsas, angeläget att landsorten får utvecklas och därmed skapa möjligheter för befolkningen att bo kvar.
Mu-LandStadMatFörbättrad kommunikation på landsbygden genom bättre tågförbindelser och genom utveckling av el-bussar.
S-programFramtidsinriktat stadsbyggande.[35]En socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Integrerade, variationsrika och transportsnåla livsmiljöer i våra städer och tätorter.[35]
Kd-programLevande landsbygd. [5]
Kd-programBostäder och samhällsplanering påverkar i hög grad och under lång tid vår livsmiljö.[11]En arkitektur och stadsplanering.[11]Hållbart socialt, ekologiskt och ekonomiskt. [11]
Kd-programDe folkvalda på regional nivå själva ansvarar för utvecklingsplaneringen av den egna regionen.[38]Förverkligar bäst en demokratisk, dynamisk och tillväxtinriktad regionalpolitik.[38]
Kd-programJordbrukspolitiken.[39]Så att den skapar förutsättningar för närhet mellan producent och konsument.[39]
Mu-EkonomiRättvis fördelning lokalt.
Kr18Motion 10.Ge förutsättningar för att medborgare bosatta utanför storstäderna att vara med och konkurrera om statliga arbeten:
- Ta bort statliga arbetsgivare möjlighet att specificera placeringsort för de tjänster där det inte är absolut nödvändigt.
- Ta fullt statligt ansvar för och öka takten i utbyggnaden av fibernätet.
- Skapa mötesplatser runtom i våra mindre städer där anställda kan mötas få ett sammanhang över myndighetsgränserna.
Kr14Motion 11.Skydda vår jordbruksmark:
--- att Sveriges jordbruksmark måste skyddas.
Kr14Motion 124.Stadsodling:
--- införa stadsodling i stor skala i samhällen och städer.
Kr14Motion 134.Ställ om till helt ekologiskt jordbruk: --->1. att riksdagen beslutar att hela jordbruket inom en viss rimlig övergångsperiod, t.ex. 10 år, helt ska gå över till ekologisk odling.
2. att motsvarande krav ställs på import av livsmedel, så jordbrukskemikalier, som förbjudits i Sverige, inte får ha använts på importerade produkter.
3. att de styrande ser till att de ekonomiska villkoren blir rimliga både för bönder och konsumenter vid en sådan omställning av jordbruket.
4. att praktisk utbildning i ekologisk odling på betald arbetstid ordnas både för bönder och sådana som vill ägna sig åt lantbruk.
5. att spekulation i markpriser hindras bl.a. genom att innehav av jordbruksmark kopplas till brukarplikt och att skogsbolag förbjuds att köpa jordbruksmark.
6. att upphöra med import av proteinrikt djurfoder av typ fiskmjöl och sojabönor.
7. att Sverige åter ska kunna vara självförsörjande på livsmedel och haberedskapslager som räcker åtminstone ett par år. beredskapslager som räcker åtminstone ett par år.
Kr14Motion 146.Från fossilberoende klimatbov till klimatsmart livsmedel:
--- via utredningar om och beslut rörande forskning och utbildning inom ämnena jordbrukssystem och livsmedelsproduktion ger svenskt jordbruk och svensk livsmedelshantering (förädling så väl som distribution) förutsättningar att utveckla hållbarhet i alla led och att jord- och övrigt naturbruk även ska återfå sin roll som kolsänka, vilken aktivt bidrar till att minska växthuseffekten.
Kr14Motion 164.Ekologisk jordbruk och genmodifierade grödor: Vi vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda:
Att svensk jordbrukspolitik ska premiera odlingsformer som säkrar resiliensen mot klimatförändringar genom artmångfald samt minskar energianvändandet och därmed klimatpåverkan genom lokalt anpassade odlingssätt som inte kräver industriellt framtagna kemiska insatsmedel etc, likt GMO och de odlingsmetoder dessa grödor kräver.
Att de ska ta ställning i frågan om genmodifierade grödor, både internationellt och i Sverige.
Att tillgången till en mångfald av lokala, traditionella fröer ska säkerställas.
Att riksdagen ska besluta om att samtliga produkter som innehåller genmodifierade grödor måste märkas upp, även de som är undantagna från detta krav idag.
Att internationella erfarenheter om genmodifierade grödors effekter på såväl miljö och hälsa som dess sociala effekter ska ligga till grund för svensk politik på området.
Att småskaligt ekologiskt jordbruk ska främjas.
Kr14Motion 197.En död Östersjö är en kolkälla istället för en kolsänka:
--- Sverige tillsammans med länderna runt Östersjön och EU ska satsa stort på att få ur så mycket näringsämnen som möjligt ur innanhavet genom att kraftfullt stödja odling och skörd av musslor, alger och annan eventuell biomassa för att göra Östersjön till en kolsänka.
Kr14Motion 207.Odling och förädling av industrihampa:
--- ekonomiskt och på andra sätt ska stödja en kraftfull satsning på odling och förädling av industrihampa.
Kr14Motion 308.Skydda kollagret i de svenska skogarna:
--- kolsänkor och kollagret i svenska skogar främjas och skyddas för att motverka klimatförändringarna. Minst 20 procent av den svenska produktiva skogsmarken måste få ett långsiktigt skydd, och det övriga skogsbruket behöver präglas mycket mer av kalhyggesfria och miljöanpassade metoder. Sverige behöver utreda klimatkonsekvenserna av skogsbruket och låta slutsatserna sätta skarpa gränser för framtidens uttag av biomassa.
Kr14Motion 45. Lokalt ägande av vindkraft:
--- En lag stiftas som ålägger vindkraftsprojektörer i Sverige att erbjuda minst 20 procent av alla nya vindparker till lokalt ägande.
Kr14Motion 112.Initiativ för omställningsplaner i varje kommun och län/region:
--- varje kommun och landsting antar en omställningsplan med tydliga mål för minskade utsläpp, energihushållning, och med en tydlig inriktning att medborgarna involveras i ett praktiskt omställningsarbete i lokalsamhället.
Kr14Motion 145.Levande landsbygd och hållbar livsmedelsproduktion:
--- Sverige investerar i en levande landsbygd som kan bidra till lösning av klimatproblemen samtidig som man kan försäkra sig om vår framtida hållbara livsmedelsproduktion. Detta kräver att många bor och verkar på landsbygden. ïFör att åstadkomma detta krävs en helt ny landsbygdspolitik som bla inkluderar följande:
? återinföra brukarplikten för jordbruksmark för att motverka spekulation i mark och säkerställa jord för matproduktion.
- lägga om skattesystemet så att resurser som produceras lokalt kan användas i regionen för att säkerställa god tillgång till samhällsservice på landsbygden så folk vill bo där.
- använda kapital i pensionsfonder för en hållbar klimatsmart rättvis omställning på landsbygden och speciellt inom jordbruk, som exempelvis görs i Danmark.
AesacUndp-mål11. Hållbara städer och samhällen
AesacGri-indikatorerLocal community
Kr18Motion 21.Ge stadsodling åtminstone lika mycket utrymme som det finns plats att parkera fordon:
- att riksdagen beslutar om bindande planbestämmelser, som säkerställer att odlingslotter för stadodling skapas i stadsdelarna i lika stor utsträckning, som det totala utrymmet som finns för fordonsparkering.
Kr18Motion 22.Minska arbetsgivaravgifterna för arbetsplatser i glesbygd:
- att Riksdagen beslutar om reduktion av arbetsgivaravgifter i glesbygd.
332
Jordbruk
-Liknande rubriker. Mu: Vårt dagliga bröd. Kr18: Mat, jordbruk.
Mu-LandStadMatSe Mu-LandStadMat
Mu-EnergiFramställning av livsmedel skall ske så lokalt som möjligt för att undvika långa transporter. I jordbruket skall endast el eller lokalt producerad biobränsle användas i de fordon och verktyg som behövs.
Mu-GlobrättvisaJordbrukets produktionsmetoder med mycket olja och kemi.
Mu-GlobrättvisaNya odlingsmetoder, goda exempel tycks vara permakultur och agroforestry-metoder.
Mu-GlobrättvisaSmåskalig kycklingproduktion (höns på bakgården).
Mu-GlobrättvisaKvarstående köttkonsumtion bör helt vila på uppfödning enligt hållbara naturbruksmetoder, vilt, och med produktion enligt små-skaliga närhetsprinciper.
Mu-LandStadMatGe mindre stöd till industrijordbruken.
Mu-LandStadMatFrämja omställning till ekologiska jordbruk.
S-programJordbrukspolitiken ska utformas för att tillgodose kraven på ekologisk uthålligt åkerbruk och säkra livsmedel.[26]
Kd-programGentekniken - kan vara ett verksamt medel för att kunna föda en växande världsbefolkning, men också för att kunna bota mycket av mänskligt lidande. - öppnar fantastiska möjligheter. - kan skapa hittills oöverblickbara problem. Risken finns att grödor med gener som gör dem motståndskraftiga mot vissa bekämpningsmedel ska korsa sig med vilda släktingar och bilda hybrider, med svåröverblickbara ekologiska följder.[62]Stor försiktighet måste iakttas.[62]
Kd-programVäxt- och djurförädlingen: - kan också bidra till en utarmning av det genetiska kapitalet genom att konkurrera ut befintliga sorter och raser. Utarmningen av gener ger mindre variation att bygga vidare på. Vi vet inte exakt vilka betingelser som kommer att gälla i framtiden. Därför är en så bred genetisk bas som möjligt en form av försäkring inför en okänd framtid. Gentekniska förändringar i djurens arvsmassa, som till exempel skulle kunna innebära förändringar i utseendet eller reproduktionsförmågan, ska inte tillåtas.[63]
Kd-programUr såväl ett globalt som nationellt perspektiv är det långsiktigt nödvändigt att åkermarken i Sverige och övriga Europa kan nyttjas för livsmedelsproduktion eller annan produktion som lätt kan avbrytas och återgå till livsmedelsproduktion, som till exempel vid odling av energigrödor.[40]Jordbrukspolitiken inom EU måste tillhandahålla förutsättningar.[5]Konkurrenskraftigt europeiskt jordbruk förenligt med internationell solidaritet och en levande landsbygd, garant för biologisk mångfald, god djurhållning och livsmedel framställda på ett miljömässigt hållbart sätt.[5]
Kd-programTa till vara den kultur- och miljöinsats som görs inom jordbruksnäringen. En övergång till mer miljöanpassade och hållbara brukningsmetoder. Sverige bör ta till vara sina mycket goda förutsättningar för miljövänlig och säker produktion av högkvalitativa livsmedel. Sverige ska aktivt verka för ett mer miljöanpassat jordbruk inom EU.[41]
Kr14Motion 202.Odla upp och beskoga världens öknar och torra områden:
--- avsätta medel för internationellt arbete för att förebygga klimatskador. Att en avsevärd del av dessa medel skall användas till uppodling och beskogning av öknar och torra områden. Att medlen med dessa syften får användas inom områden där de för tillfället beräknas göra stor nytta.
M Ernman6. Plantera träd. (Kommentar kring.)
AesacWb-indicatorsAgricultural land as percent of land area, agricultural irrigated land, agricultural productivity, cereal yield
333
Industri
-Liknande rubrik. A30: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
Mu-EnergiFramställningen av järn och stål sker idag med kol. Själva den kemiska reaktionen kräver också detta inte bara uppvärmningen. Tillverkningen av vätgas kräver dock elektricitet.En övergång där vätgas används bör ske så fort som möjligt. För vätgasproduktionen kan möjligen överskottsel varma sommardagar användas.
Mu-GlobrättvisaStål-, cement- och annan processindustri behöver effektiviseras och ställas om.
Mu-GlobrättvisaHögre krav på effektiv markanvändning inom industri – dammar, anläggningar mm.
Mu-GlobrättvisaEffektivare och minskad användning av stål och betong, utveckling av fossilfri stålproduktion.
S-programInnovativ tillverkningsindustri.[34]Bidra till fler jobb, ökad export, större tillväxt och en mer ekologisk hållbar utveckling.[34]
334
Byggnader
Mu-EnergiCement- och betongframställning är förutom att det kräver mycket energi också ett problem då själva de kemiska reaktioner som används ger koldioxidutsläpp. Genom att generellt minska användandet och genom att blanda in mer sand, sten och slaggprodukter i dem kan koldioxidutsläppen minska kraftigt, kanske 40%.
Mu-EnergiHusbyggnad skall i så hög grad det kan ske göras i trä. Det innebär också en koldioxidlagring. Uppvärmning skall göras med värmepumpar i första hand alternativt med biobränsle via fjärrvärmenät.
Mu-EnergiIndirekt lagring av koldioxid genom t ex ökad byggande av trähus bör underlättas.
Mu-LivsstilHela processen för renovering av bostäder och produktion av nya bostäder bör analyseras ur ett klimat och resursperspektiv.Med syfte att eliminera strukturella hinder och ta fram tydliga styrmedel.
Mu-LivsstilHållbart producerat trä bör användas mer som byggmaterial eftersom detta representerar bunden CO2.
Mu-LivsstilCirka 80% av CO2-utsläppen sker under utvinning, framställning och transporter av material samt själva byggproduktionen.Vi behöver effektivare materialhantering vid produktion av bostäder.
Mu-GlobrättvisaBostäderna behöver på sikt bli oberoende av energitillförsel för värme.
Mu-GlobrättvisaRegler för energieffektivitet och energikrav vid byggande måste skärpas genom s k nollenergihusstandard och krav på hushållsel.
Mu-GlobrättvisaAnvändningen av trä i byggandet behöver öka på bekostnad av stål och betong.
Mu-GlobrättvisaKrav på solcell eller gröna tak i all nybyggnation ? distribuera ut till nätet. Varje hus bör bli en del av energiproduktionen.
Mu-LandStadMatBygg nytt som ekohus utan energitillskott.
Mu-LandStadMatAnvänd inte cement.
Kd-programMiljöanpassad arkitektur. Återvinningsbara och hälsodeklarerade byggmaterial. Förnyelsebar energi. Resurseffektiva lösningar. Livscykelperspektiv. Kretsloppsanpassade lösningar, som källsortering av avfall.[14]Minska byggandets miljöpåverkan.[14]
AesacEures33. Key areas (Thematic indicator):
- Improving buildings (Household energy consumption by fuel)
335
Transport
-Liknande rubrik. Kr18: Transport.
Mu-EnergiRusta upp Järnvägarna i Sverige. Höghastighetstågssatsningar måste prövas noggrant om det verkligen är något man skall satsa på.
Mu-EnergiFlyg- och sjötransporter sker idag med fossilbränslen. Flygtransporterna måste minska kraftigt. En övergång till användning av biobränslen måste snarast inledas.
Mu-EnergiPersontransporter skall ske genom kollektivtrafik och då i första hand spårbunden sådan. En kraftigt utökad och förbättrad kollektivtrafik måste byggas ut.
Mu-EnergiDe bilar som körs måste vara eldrivna. Biobränslen kommer att behövas till annat. Eftersom vägtransporterna måste minska behövs ingen större utbyggnad av vägnätet. Till såväl elbilarna som de lokala solpanelsanläggningarna behövs uppladdningsbara batterier. En fabrik för framställning av sådana på ett hållbart sätt måste byggas i Sverige.
Mu-LivsstilBygg ut kollektivtrafiken och gör det billigt att åka tåg men dyrt att flyga (koldioxidskatt) eller köra bil (speciellt i storstadsregioner).Så att vi i första hand väljer att åka kollektivt och minimerar flygresor!
Mu-GlobrättvisaSänkta hastigheter på vägarna minskar behovet av ständigt växande vägbredd.
Mu-GlobrättvisaOmställning till ett transportsnålt samhälle.
Mu-GlobrättvisaFordonsflottan behöver bli fossilfri så snart som möjligt.
Mu-GlobrättvisaEn omställning från privatresande till kollektivtrafik.
Mu-GlobrättvisaSamhällsplaneringen behöver inriktas på att minska transportbehoven och gynna gång- och cykeltrafik.
Mu-GlobrättvisaEn prioritering av cykelinfrastruktur och lastcyklar för närtransporter kan lösa många lokala behov och samtidigt förbättra folkhälsan.
Mu-GlobrättvisaMinskad personbilsproduktion.
S-programIntegrerade, variationsrika och transportsnåla livsmiljöer i våra städer och tätorter.[35]
S-program Transportsystemen ska läggas om. Mer gång-, cykel- och kollektivtrafik. Vägtransporter ska ersätts med järnvägstransporter och sjötrafik. Bränslesnåla motorer, alternativa drivmedel och bättre reningsteknik måste utvecklas. Allt utsläpp och avfall ska minimeras.[27]
Kd-programTransportsektorns stora beroende av fossila bränslen utgör en stor utmaning för att minska utsläppen av växthusgaser.[34]Alternativen till vägtransporter ska utvecklas, inte minst för arbetspendling. Politiken nationellt och på EU-nivå bör understödja och påskynda utveckling, produktion och användning av energieffektiva fordon och icke-fossila drivmedel, genom stöd till forskning och med ekonomiska och legala styrmedel. Långsiktiga förutsägbara spelregler och villkor måste gälla för att näringsliv och hushåll ska investera i nya produktionsanläggningar och fordon.[34]
Kd-programTrafiken utgör också en belastning för människans livsmiljö genom hälsovådliga utsläpp, intrång i naturmiljön, buller samt olyckor. Dessa lägger hinder i vägen för planeringen av infrastruktur, bostadsbyggande och annan stadsutveckling.[35]
Kd-programCykelfrämjande infrastruktur. Miljömässiga och hälsofrämjande fördelar. Effektiva, säkra och miljövänliga kommunikationer för invånare och näringsliv i hela landet.[29]
Kd-programDe negativa effekterna av vägtrafiken begränsas.[30]Eftersträvas att mer av godstransporterna i första hand sker med miljövänliga och energieffektiva transportslag.[31]
Kd-programEn väl utvecklad kollektivtrafik.[32]Av största betydelse för ökat bostadsbyggande, utvidgade arbetsmarknadsregioner och en minskning av bilismens negativa miljöpåverkan.[32]
Kd-programStimulera miljövänliga drivmedel, säkerhetsarbete samt service- och kvalitetsutveckling inom kollektivtrafiken.[33]
Kd-programHastighetsbestämmelser.[36]Anpassas till miljö- och säkerhetsaspekter.[36]
Kd-programKrafttag: Fossilbränslena fasas ut från energi-, transportsektorn.
Kr18Motion 1.Sätt ett tak för antalet starter från svenska flygplatser. Taket kan sättas efter antalet verkliga starter 2017. Man kan kanske lägga på 1 procent för 2018 men sedan skall taket aldrig att höjas mer.
Kr18Motion 5.att höghastighetsbanan byggs ut så snabbt som möjligt och står klar senast 2029.
Kr18Motion 6.Åtgärder och styrmedel ska utgå från klimatmål:
- att planeringen av transportinfrastrukturen utgår från klimatmålen och att åtgärder och styrmedel ska tas fram som innebär att dessa med stor sannolikhet kan nås.
- att klimatmålen ska sättas så att vägfordonsparken och arbetsmaskiner är fossilbränslefria till 2030.
M Ernman5. Elektriska flygplan. (Kommentar kring.)
AesacGri-indikatorerTransport
AesacEures33. Key areas (Thematic indicator):
- Ensuring efficient mobility (Average carbon dioxide emissions per kilometre from new cars. Pollutant emissions from transport (NOx, PM10, volatile organic compounds). Modal split of passenger transport. Modal split of freight transport)
Kr18Motion 12.Skjut upp införandet av signalstystemet ERTMS:
- Skjut upp införandet av ERTMS.
- Lägg de frigjorda pengarna på upprustning av regionbanorna.
Kr18Motion 13.Använd korrekta trafikmodeller:
- Använd Samvips som trafikalstringsmodell i stället för Sampers
- Prognosticera trafikökningen för olika trafikslag på ett rimligt sätt
Kr18Motion 14.Bygg om Sverige för tåg:
- Sätt upp mål för vilket restidsavstånd och vilken turtäthet kommuncentra skall ha till regioncentra, och när det skall förverkligas. Planera järnvägsinvesteringarna efter det.
- Gör motsvarande för regioncentras förbindelser med närmaste stora stad.
- Investera en procent av BNP varje år för att bygga om Sverige för tåg.
Kr18Motion 15.Planering av infrastruktur skall ske målstyrt i stället för prognosstyrt.
Kr18Motion 18.Rusta upp regionbanorna:
-Infrastrukturinvesteringarna bör fördelas jämnare.
- Regionbanor med försummat underhåll bör rustas upp med helsvetsade spår på makadam.
- För att kunna göra en snabb upprutning bör medel för det lånas upp.
- Ett projektbolag får ansvaret för upprustningen.
Kr18Motion 20.Inför kraftfulla åtgärder för att beivra olagliga och onödiga avgasutsläpp:
- Stifta lagar så att fordon, som genom brottlig verksanhet släpper ut för mycket avgaser, omedelbart beslagtas och förverkas.
336
Handel
Mu-GlobrättvisaOrganisera detaljhandeln på ett annat sätt, där överflödskyltningen tas bort.
Mu-GlobrättvisaÅterupprätta närbutikerna. Vad får det lov att vara?
Mu-GlobrättvisaMinska sortimenthysterin.
Mu-GlobrättvisaFörbud mot att kassera mat i detaljhandeln.
Mu-GlobrättvisaÖkad närhandel kan bidra till minskad användning av engångsförpackningar.
Kr18Motion 7.Gynna hållbarare köttproduktion:
- Märkning av köttets (matens) ursprung även på restaurang.
- För kund att se på t ex menyn.
34
Information
M Ernman1. Miljönyheter. (Kommentarer kring)
AesacGri-indikatorerProduct, service labeling
AesacGri-indikatorerMarketing kommunikation
341
Utbildning
-Liknande rubriker. Mu: Utbildning. Kr18: Utbildning. A30: God utbildning för alla.
Mu-UtbildningSe Mu-Utbildning.
Mu-EkonomiVinn förståelse och acceptans för åtgärderna.
Mu-EkonomiUtbilda väljarkåren.
Mu-EkonomiGör ekonomin demokratiskt styrd genom att ge ekonomiutbildning till folkflertalet.
Mu-LivsstilGör ämnet livskunskap, med ett väl genomtänkt kursinnehåll med fokus på existentiella och etiska frågor och människans livsvillkor, obligatoriskt i grundskolan.
Mu-GlobrättvisaFolkbildning för nya normer kring att köpa billiga kläder som tillverkats med ohållbara villkor. (Klädfibrer som exempel.)
Mu-GlobrättvisaFolkbildning ? laga vegetarisk/veganskt - börja med offentliga institutioner.
Mu-GlobrättvisaFolkbildningprogram om nya konsumentideal, säsongsmatlagning, hållbar lagring mm.
Mu-GlobrättvisaAnvändning av TV-program, ICA-kuriren m fl media för en ny matlagningskultur.
Mu-UtbildningEtt holistiskt tänkande. Ämnessamarbete som visar att tillvaron hänger ihop. För utbildning av planetskötare.
Mu-UtbildningKunskap och bildning som ett värde i sig. All kunskap är inte mätbar. Befria både elever och lärare från påtvingad betygshets och konkurrens.
Mu-UtbildningDemokratiuppdraget lika viktigt som kunskapsuppdraget. Väv samman dem. Utveckla ett kritiskt förhållningssätt, där normer, värden, traditioner och olika perspektiv synliggörs på skolan och i undervisningen. Elever behöver få tillfälle och tid att klargöra för sig själva vilka strukturer det är som upprätthåller ett klimatfientligt samhällssystem.
Kd-programAlla ämnesområden måste garanteras tillräckliga resurser, därför kan ekonomiskt tillväxttänkande inte dominera tilldelningen av resurser till universitets- och högskoleväsendet.[10]Ämnesområden där landvinningar inte direkt kan omsättas i materiell tillväxt tillförsäkras goda villkor.[10]
Mu-EkonomiSänk arbetstiden och ge högre utbildning till flertalet av befolkningen.
Kr14Motion 22.Klimatvänlig livsstil: Hur ska vi människor känna att klimatförändringen berör våra gemensamma vardagsliv, så att vi engagerar oss i omställningen - innan det är för sent?
Kr14Motion 24.Vitbok om klimathotet:
--- Sveriges riksdag ska utfärda en vitbok om klimatförändringen enligt IPCC:s senaste rapporter och att denna vitbok ska skickas till Sveriges alla hushåll.
Kr14Motion 53.Förse klimatskadande flygresor med varningstext:
--- annonser för klimatskadande flygresor ska förses med varningstexter.
Kr14Motion 63.Utöka den miljö- och klimatrelaterade informationen: ---
Kommunikationen av miljörelaterad information till folket är idag bristfällig. En stor del av befolkningen har enbart kommersiell media som källa till miljö- och klimatrelaterad information. Genom den kanalen väljer man sin läsning efter intresse, och risken för skepticism och minskad trovärdighet är stor. Där blandas även informationen med andra budskap som uppmanar till ökad konsumtion och scenarion där klimathotet är ett icke-problem vilket skapar förvirring.
Samhället står inför kommande förändringar och dessa kommer inte att genomföras friktionsfritt. Med en transparent dialog och seriös information kan man så snart som möjligt förbereda befolkningen på de kommande ändringarna. På detta sätt kan man i högre grad få medhåll och förståelse för omställningen, då medvetenheten om det kollektiva problemet ökar.
Kr14Motion 194.Ändra normer och värderingar:
--- arbeta för att normer och värderingar i samhället ändras i riktning mot hållbarhet och obefintliga utsläpp av växthusgaser.
Kr14Motion 102.Folkbildningskampanj om klimatfrågan:
--- särskilda statsmedel ska anslås till en folkbildningskampanj om klimatfrågan. Ur detta anslag ska bidrag kunna ges till studieförbund och folkhögskolor för föreläsningar, studiecirklar och produktion av studiematerial i detta ämne.
Kr14Motion 117.Låt svenska folket bli delaktiga i ödesfrågorna, mha SVT:
--- ansvar för att förmedla till medborgarna vilka ödesfrågorna är och vilka överväganden som är möjliga i valet av framtid. Detta bör ske som folkbildning med hjälp av SVT.
Kr14Motion 133.Stor statlig informationskampanj: ---
1. att det behövs en lika omfattande statlig informationskampanj, som den största i Sveriges historia, nämligen den inför högertrafikomläggningen, men denna gång för att förklara för allmänheten dels varför en klimatomställning både av trafiken och samhället i övrigt är nödvändig och dels hur man klarar alla praktiska vardagsproblem på ett miljövänligt sätt.
2. att lättillgänglig information om miljövänlig kollektivtrafik, linjesträckningar, tidtabeller, närmaste hållplatser ska finnas på alla järnvägsstationer, hållplatser, bibliotek, sjukhus, skolor, andra offentliga instanser, många affärer o.dyl.
Kr14Motion 181.Klimatfrågan är egentligen en fråga om folkbildning:
--- vikten av att genomföra ett genomarbetat folkbildningsprojekt. Detta för att väljarkåren ska få de kunskaper och insikter som är nödvändiga för att de ska stödja en långsiktig politik, när det gäller att motarbeta den globala uppvärmningen och kunna möta de exceptionella påfrestningar som kan förväntas i framtiden.
Kr14Motion 69.Kunskap ger makt att förändra:
--- hur viktigt det är med kunskap för och utbildning av dagens och morgondagens beslutfattare i privat och offentlig verksamhet, för att de i sin tur ska kunna fatta beslut som är anpassade till den verklighet naturvetenskapen beskriver genom bl.a. IPCC.
Kr14Motion 114.Kunniga politiker tar bättre beslut:
--- hur viktigt det är att varje politiskt parti med kraft verkar för att se till att deras politiker får en gedigen utbildning om klimatförändringarna och dess konsekvenser, så att de ska kunna fatta beslut som är anpassade till den verklighet naturvetenskapen beskriver genom bl.a. IPCC.
Kr14Motion 313.Intensivkurs med fokus på psykologiska och etiska aspekter av klimatfrågan - för politiker och beslutsfattare inom privat och offentlig verksamhet:
--- vi snarast behöver en intensivutbildning av politiker och beslutfattare inom privat och offentlig verksamhet. Riksdagsledamöterna bör bli först med gå utbildningen, som medborgarna främsta representanter.
Kunskap inom psykologi och etik ger ett viktigt stöd för att kunna ta kloka beslut som lever upp till vårt ansvar gentemot kommande generationer att säkra utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle.
Kr14Motion 60.Klimat som ämne i skolan:
--- klimat ska vara ett ämne i skolan.
Kr14Motion 127.Klimatplikt - en allmän miljö- och klimatvärnplikt:
--- det bör införas en allmän miljö- och klimatvärnplikt främst för unga (teoretisk kunskap såväl som praktiska övningar).
Kr14Motion 165.Utbildning för hållbar utveckling: ---
Att utbildning inom klimat- och miljöfrågor ska utökas och integreras i alla ämnen i såväl grundskola som gymnasieskola.
Att utbildningen (enligt ovan) ska ha fokus på att överbrygga klyftan mellan samhälle och natur samt mellan akademisk kunskap och praktisk erfarenhet.
Kr14Motion 66.Utbilda utbildarna om klimatfrågorna:
--- hur viktigt det är med kunskap för och utbildning av dagens och morgondagens lärare av alla kategorier för att de i sin tur ska kunna utbilda dagens och morgondagens medborgare.
Kr14Motion 125.Utbildning om klimatförändringens effekter på människors hälsa för all hälso- och sjukvårdspersonal:
--- kunskaper om klimatförändringarnas hälsoeffekter måste ingå i utbildningen för all hälso- och sjukvårdspersonal.
Kr14Motion 86.Bevara och sprid äldre kunskaper:
--- landets museer och sällskap som håller liv i äldre kunskap får i uppgift att gå igenom alla olika gamla kunskaper och dokumentera dessa och lära ut detta.
AesacUndp-mål4. God utbildning för alla.
AesacOecd-inidcators4.6. Training and skills development.
342
Påverkan
Mu-VarförMotverka reklamen.
344
Forskning, utredning
Mu-EnergiEn översyn av tillgängligheten till biobränsle måste göras för att se till vad dessa begränsade tillgångar bäst skall användas i framtiden. Biobränslen grundade på palmolja eller dess biprodukter måste förbjudas.
Kr14Motion 55.Stöd forskning och utbildning om klimatvänlig ekonomi:
--- regeringen, via forskningspropositioner, regleringsbrev och stöd/styrning av svensk forskning och högre utbildning, säkerställer att klimatförändringarna och deras konsekvenser aktualiseras, analyseras och påverkar forskning och högre utbildning inom ämnet ekonomi.
Kr14Motion 139.Forskningssatsning på CO2-reducerande teknologi:
--- de beslutar om en strategisk forskningssatsning på teknologi för att avlägsna växthusgaser ur atmosfären.
Kr14Motion 161.Ta vara på innovationsid‚er:
--- det bör skapas rutinerför att ta vara på äldres innovationsid‚er, t.ex som utbildningsstimulerande och nutidsengagerande projekt i skolorna.
Kr14Motion 107.Ökad självförsörjning:
--- det nationellt ska tas fram indikatorer som mäter självförsörjning. Dessa ska sedan alla kommuner tillämpa i lokala mätningar som redovisas årligen.
Kr14Motion 211. Kartlägg statens funktioner efter peak oil:
--- se över myndigheter och departement samt hur bemanningen ska se ut inom dessa utifrån hur ett Post Peak Oil samhälle kommer att se ut.
AesacEs-indexscience and technology
AesacOecd-inidcators4.1. Technology and innovation (3)
AesacEures31. Transforming the economy (Thematic indicator):
- Supporting research and innovation (Eco-innovation index)
4
EKONOMI
-Liknande rubriker. Mu: Ekonomi. Jobben. Kr14: Ekonomi. Kr18: Ekonomi. A30: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
Mu-EnergiNär ekonomer gör så kallade Cost Benefit Analyser måste miljökonsekvenser tas med i sin fulla utsträckning (även kostnader vid framtida miljökatastrofer).
Kd-programVi måste bli mycket mer effektiva i vårt resursutnyttjande. [53] Det måste löna sig att investera i produktion och utveckla ny teknik för att höja kvaliteten och minska resursåtgången.[53]Drivkrafter till detta i alla delar av ekonomin.[53] Bland annat utökat producentansvar.[53] Kretsloppsanpassad utveckling.[53] Avfallshantering: främst förebygga avfall, sedan återanvändning och materialåtervinning.[53] Ökar incitamenten att redan från början producera varor som går att demontera och återvinna. [53] Produktiviteten ska öka och mindre resurser användas.[53] Minska avfallsmängd.[53]
Kr18Motion 5.Åtgärder och styrmedel ska utgå från klimatmål:
- att planeringen av transportinfrastrukturen utgår från klimatmålen och att åtgärder och styrmedel ska tas fram som innebär att dessa med stor sannolikhet kan nås.
- att klimatmålen ska sättas så att vägfordonsparken och arbetsmaskiner är fossilbränslefria till 2030.
Kr14Motion 13.Utsläppsbaserad bränsleskatt:
--- det behöver införas en ny bränsleskatt på samtliga fordonsbränslen. Skatten ska vara direkt proportionell mot de växthusgasutsläpp som bränslet för med sig. Denna skatt ersätter dagens fordonsskatt och bränsleskatter.
Kr14Motion 14.Grön skatteväxling:
--- snarast införa grön skatteväxling i syfte att minska konsumtionen av prylar och istället öka konsumtionen av tjänster.
Kr14Motion 31.Ändra lagstiftningen för aktiebolag:
--- aktiebolagslagen (och eventuell annan relaterad lagstiftning) ska ändras så att det ingår i lagen att företag inte bara ska ge vinst utan i första hand vara en del av ett uthålligt samhälle.
Kr14Motion 42.Ta bort uttagsskatten för vindkooperativ:
--- lagstiftningen ändras så att Vindkooperativ, och även andra kooperativt ägda kraftverk som producerar elför medlemmarnas eget bruk, undantas från så kallad uttagsbeskattning.
Kr14Motion 43.Avskaffa avgifter för elanslutning:
--- anslutningsavgifter, utöver faktiska installationskostnader, för vindkraft och andra kraftproducenter förbjuds. Att faktiska kostnader för elanslutning bekostas av konsument respektive producent, och kan upphandlas i konkurrens.
Kr14Motion 56.Utveckling och hållbarhet istället för tillväxt:
--- samhällets utvecklingsstyrka och det politiska tänkandet måste utgå från faktorer som visar hållbarhet och omställningsförmåga och inte från Bruttonationalprodukten som är ett mått som inte fungerar i detta avseende. Det innebär bl. a att man inte enbart tar hänsyn till värdet i pengar av de varor och tjänster som produceras på marknaden. Man måste också räkna in:
* den kapitalförstöring som sker genom förbrukning av ändliga resurser som råvaror ochicke förnyelsebara energireserver och den miljöskuld vi drar på oss genom att släppa ut föroreningar.
* allt som händer utanför marknaden, i hushållen, genom frivilliginsatser och ideell verksamhet.
* effekterna eller bristen på effekter på välfärdsområden som hälsa, utbildningsnivå, demokratiutveckling, minskad fattigdom och rättvisare fördelning av resurser.
Kr14Motion 80.Koldioxidskatt och utsläppsrättigheter: ---
1) En hög koldioxidskatt bör finnas på all användning av fossila bränslen.
2) Koldioxidskatten på fossila bränslen som används till olika ändamål bör öka på ett stabilt och förutsägbart sätt.
3) Kostnaden för att släppa ut koldioxid som har utsläppsrätter ska vara lika stor som för andra koldioxidutsläpp.
4) Flygningar ska belastas med en koldioxidkostnad som motsvarar deras klimatpåverkan.
5) Sverige ska verka för att kostnaden för att släppa ut koldioxid ökar kraftigt i hela EU.
6) Sverige ska inte sälja eventuella framtida överskott av utsläppsrätter.
Kr14Motion 83.Avskaffa avdragsrätten för lån:
--- avdragsrätten för lån avskaffas och att mindre lån ska vara återbetalda på max 10 år. Fastighetslån ska amorteras av på 30 år.
Kr14Motion 87.Höjt grundavdrag och medborgarlön:
--- grundavdraget innan skatt bör höjas till europeisk nivå och att alla bör garanteras en minsta medborgarlön.
Kr14Motion 88.Klimatskatt på varor:
--- en skatt relaterad till en varas klimatpåverkan bör införas för varor med stor klimatpåverkan.
Kr14Motion 97.På väg mot ett förnybart energisystem:
--- det krävs en tydlig strategi för att integrera mer förnybar el i vårt energisystem. Regeringen bör ge berörda myndigheter i uppdrag att utreda och planera för hur regelverk, elmarknad och elsystem behöver utvecklas för att möta kraven som följer med införandet av klimatsmart, konkurrenskraftig och hållbar elenergi.
Kr14Motion 101.Skatteväxla koldioxiden:
--- måste arbeta hårt för att minska utsläppen av koldioxid, bland annat genom att införa en kännbar neutral individuell koldioxidskatt.
Kr14Motion 103.Begränsa rotavdraget till energibesparande åtgärder:
--- reglerna för rotavdraget ses över så att det begränsas till att gälla enbart energibesparande plus hälsobefrämjande åtgärder.
Kr14Motion 106.Köttskatt:
--- likvärdig beskattning av olika utsläppskällor och då särskilt betona behovet av klimatskatt på animalieprodukter.
Kr14Motion 132.Ändrat system så inte pengar får styra: ---
1. att det är orimligt att ha ekonomisk tillväxt som ett mål för vårt samhälle.
2. att människors behov och hänsyn till naturens begränsningar måste gå före kapitalägares krav på snabb förräntning (vinst, avkastning, profit eller vad man vill kalla det) av investerat kapital.
3. att aktiebolagslagen ändras så aktieägare blir betalningsskyldiga för skador på klimat, miljö och människor, som företaget orsakar, vare sig i Sverige eller i andra länder.
4. att man för att få pengar till alla dessa åtgärder för att rädda klimatet ska ta pengarna där de finns, det vill säga från stora vägbyggen, från storföretags mångmiljardvinster, genom kraftigt progressiv beskattning och beskattning på resursslöseri.
5. att företag, som vägrar följa lagar eller som saboterar folkförsörjningen, ska kunna förstatligas.
Kr14Motion 138.Ett nytt skattesystem för ett uthålligt och rättvist samhälle: Geoism:
--- geoismens tankegods bör ligga till grund vid utvecklandet av ett nytt skattesystem för ett uthålligt och rättvist samhälle.
Kr14Motion 154.Förmåner som styrmedel:
--- förmåner ska användas som ett av många styrmedel för att styra människors beteende att bli mer hållbart.
Kr14Motion 158.Byt ut BNP mot GNH:
--- BNP som mått på välstånd ska bytas ut mot GNH, Gross National Happiness. Mer om detta index kan läsas här: GNH Index
Kr14Motion 162.Curla för ny miljövänlig teknik:
--- vi bör skapa generellt instrument för subvention, t.ex sänkt moms, till hjälp för de konsumenter som snabbt tar till sig ny miljövänlig teknik.
Kr14Motion 174.Inför skatteavdrag för isolering av hus:
--- utreda vilken form av subvention eller skatteavdrag som skulle vara mest effektivt för att stimulera tilläggsisolering av hus samt att inom två år införa det mest lämpliga alternativet.
Kr14Motion 175.Hur framtida pensioner påverkas av nerväxt:
--- Pensionsmyndigheten utreder och informerar oss hur våra framtida pensioner kommer att påverkas av nerväxt. Om vi ska leva inom våra energiramar är tillväxt inte möjlig.
Kr14Motion 187.Beskatta energi istället för arbete:
--- snarast möjligt ska göras en översyn och påbörjas en förändring av Sveriges skattesystem, med målet att senast år 2020 få en huvuddel av statens skatteintäkter från energi istället för mänskligt arbete.
Kr14Motion 205.Klimatåterbäringstillägg med återbetalning: ---
* införa ett klimatåterbäringstillägg (flexibel avgift på fossilbränslen) som är tillräckligt högt för att fasa ut systemfel som är knutna till föroreningar, miljöskadliga ämnen och/eller ämnen som långsiktigt behöver återföras i ett naturligt kretslopp.
* klimatåterbäringstillägget justeras (regelbundet) tills en marknadsanpassad avgift uppnås, som, genom att återspegla de verkliga kostnaderna att rätta till systemfeen, får marknadsaktörerna att agera, investera och ta positioner.
? en tillräckligt stor andel av intäkterna från klimatåterbäringstillägget återförs till medborgarna via individuella återbäringskonton för att trygga köpkraften, efterfrågan, sysselsättningen och möjligheten till goda miljöval.
* generell acceptans och konkurrensneutralitet säkerställs genom att klimatåterbäringstillägget även omfattar importvarornas bidrag till de miljöstörande utsläppen.
Kr14Motion 209.Naturresursdelning- Ett skattesystem som drivkraft för ett hållbart samhälle:
--- utforma ett skattesystem som utgår från skatt på naturresurser så att det utgör en drivkraft för att skapa det samhälle vi önskar. Ett skattesystem som uppmuntrar hänsyn till miljö och medmänniskor.
Kr14Motion 212.iBNP istället för BNP:
--- vi bör tillföra ny kategori för nationalräkenskaperna: iBNP (internaliserad BNP), helst att användas i stället för BNP.
Kr14Motion 221.Inför marknadsintegrerad demokrati:
--- tekniker ska utvecklas och utvärderas för att göra det möjligt för medborgare och konsumenter att rösta kvantitativt om hur momsen bör differentieras. Framför allt bör det utredas om sådant mera dynamiskt system kan ha radikalt positiva konsekvenser för styrning av ekonomin ur hållbarhetsperspektiv.
Kr14Motion 301.Ett nytt penningsystem måste ersätta dagens skuldbaserade:
--- vårt skuld-baserade penningsystem måste ersättas med ett demokratiskt och transparent system om vi ska kunna lösa resursutarmningen och negativ miljöpåverkan. Det behövs ett system att skapa pengar utan ränta och en behovsstyrd fördelning av jordens ändliga resurser som på sikt leder till nolltillväxt.
Kr14Motion 302.Stoppa subventioner till fossil energi. Stöd i stället förnybart: ---
* Att stoppa alla subventioner till fossil energi och satsar pengarna på en kraftig utbyggnad av förnybart.
* Att Sverige internationellt arbetar för att stoppa subventioner till fossil energi och för ökade subventioner av förnybart.
Kr14Motion 303.Förändra reglerna för AP-fonderna: Våra gemensamma pensionspengar måste bidra till klimatomställningen istället för att fördröja den. De svenska AP-fondernas ägardirektiv måste revideras så att statliga pensionsfonder upphör att investera i företag med storskaliga utsläpp av koldioxid, såsom kol-, olje- och fossilgasbolag.
Kr14Motion 193.Medel för att nå klimatmål:
--- samhället ska främja, styra och driva övergången till ett hållbart samhälle. Fokus ska i första hand ligga på en ekoeffektivitet på lång sikt, inte en kostnadseffektivitet på kort sikt.
AesacUnep-indikatorerMaterial och råvaruekvivalenter: import, input, export, handelsbalans.
AesacGri-indikatorerEconomic performance. Market presence. Indirect ekonomic impact.
AesacEs-indexprivate sector responsiveness
AesacWb-indicatorsGNI per capita, adjusted net national income per capita, urban population
AesacWb-indicatorsNational accounting aggregates: Gross savings, consumption of fixed capital, education expenditure, energy depletion, mineral depletion, net forest depletion, carbon dioxide damage, air pollution damage, adjusted net savings.
AesacOecd-inidcators4. Economic opportunities and policy responses
AesacEiprmcompetitiveness and innovation;
Kr18Motion 19.Statligt stödsystem för kooperativ:
- Inrättandet av ett statligt stödsystem för icke vinstdrivna allmännyttiga kooperativ som skulle kunna bidra till följande:
1. Finansiellt stöd till samhällsviktig kooperativ verksamhet utan krav på ränta och amortering.
2. Att ekonomiskt överskott i kooperativ anslutna till stödsystemet återgår till staten som en slags skatt.
3. Statlig utgivning (via Riksbanken) av elektroniska pengar så att punkt 1 och 2 fungerar väl.
4. Praktisk rådgivning och hjälp med ombildning av aktiebolag till demokratiska kooperativ.
5. Diskussioner, öppna för allmänheten, om bildande av större allmännyttiga kooperativ.
41
Tillväxt
Mu-EkonomiSnabb nerväxt i länder med materiellt hög standard.
Mu-VarförIfrågasätt ”ekonomisk tillväxt” som önskvärt.
Mu-EkonomiReformera marknadssystemet. Minska marknadens behov av tillväxt.
S-programTillväxten som vi känner den idag bygger på användandet av ändliga resurser.[4]Ställa om till en hållbar tillväxt är en av samtidens mest tvingande uppgifter.[4]Tar hänsyn även till kommande generationer.[4]
S-programOmställningen till en ekologiskt hållbar utveckling.[29]Sverige kan bli ledande exportör av ny energisnål och miljöanpassad teknik och nya former av energiproduktion.[29]
S-programInnovativ tillverkningsindustri.[34]Bidra till fler jobb, ökad export, större tillväxt och en mer ekologisk hållbar utveckling.[34]
Kd-programEkonomisk utveckling får inte mätas genom ett snävt tillväxtbegrepp. Istället en uthållig tillväxt av den totala nationalförmögenheten, som är miljö och naturresurser, de mänskliga resurserna, produktionskapitalet samt en nations finansiella tillgångar. En tillväxt av nationalförmögenheten innebär en materiell välfärdsökning endast om hänsyn tas till miljöeffekter och påverkan på människans hälsa och förmåga. [23]Till alla delar god livsmiljö för människorna. verklig välfärd. [23]
Kd-programMänniskor i höginkomstländer kan med innovationer, prioriteringar och regleringar.[55]Bryta sambandet mellan tillväxt och miljöbelastning.[55]
Kd-programFörverkligar bäst en demokratisk, dynamisk och tillväxtinriktad regionalpolitik.[38]
M Ernman3. Grön tillväxt. (Kommentar kring.)
M Ernman10. "Tekniken kommer att fixa det!" (Kommentar kring.)
AesacUndp-mål8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
42
Styrning
Mu-EkonomiKapitalöverföringar över ett visst belopp får inte ske utan tillstånd.
Mu-LivsstilLägg skatt på produktion i stället för på arbete. Mindre överproduktion av onödiga varor.
Mu-Ekonomi• En ständigt högre kolavgift (utsläppsskatt), som returneras lika till medborgarna.
Koltull vid behov.
Mu-EkonomiSubventioner till klimatstörande verksamhet måste upphöra.
Mu-Livsstil• Inför skatteavdrag för reparationer (typ RUT/ROT) – så att vi i större omfattning återanvänder kläder, elektronikprylar etc i stället för att köpa nytt!
• Gör det lönsamt att återvinna så mycket som möjligt – så att materialresurserna tas tillvara!
Mu-EkonomiBasinkomst ersätter alla nuvarande transfereringssystem, t ex barnbidrag, pension.
Mu-EkonomiStoppa kasino-börsen genom straffskatt på kortsiktighet.
Mu-EkonomiStoppa skatteflykt.
Mu-EkonomiFörstörarna måste reparera.
Mu-EkonomiRättvisa importpriser till fattiga länders produktion.
-Motarbeta korruption och annan osund ekonomi.
Mu-EnergiAtt flytta konsumtionen av energi från dagar till nätter t.ex måste stimuleras.
Mu-EnergiInför en CO2-skatt på omkring 50 dollar per ton snarast.
Mu-LivsstilLösningen på höga och växande aggregerade utsläpp parallellt med fortsatt fattigdom och brist på de allra mest elementära transporter måste vara någon form av individuella utsläppsrätter, inom ramen för den av världssamfundet, senast i parisavtalet, fastslagna principen om ett gemensamt men differentierat ansvar för att åtgärda utsläppen.
Mu-LivsstilInför obligatoriskt angivande av ursprung/förädlingsort på varors produktmärkning.Så vi kan välja bort varor, som transporterats långt med stora utsläpp av koldioxid!
Mu-LivsstilBoverkets normer för uppvärmning bör revideras och ersättas med nollvision för en stor andel av befintliga och nya bostäder.
Mu-LivsstilGe stöd till energibesparande bostadsbyggande av exempelvis kollektivhus, passivenergihus eller helst noll-eller plusenergihus – så att vi kan skaffa ett bättre boendealternativ!
Mu-LivsstilGe stöd till hushåll som drastiskt vill minska sina driftkostnader med hjälp av isolering, solceller m.m. i sina egna hus - så att vi kan bo energisnålt!
Mu-LivsstilREP bidrag, skattelättnader och/eller riktade förmånliga statliga lån behövs för att stimulera klimatsmart renovering av äldre bostäder, nybyggnad av plushus och som helhet snabbare utveckla ett hållbart boende. För större flerfamiljshus kan det dessutom krävas extra investeringsstöd.
Mu-GlobrättvisaAnvänd skattesystemet som ett verktyg för att sätta större andel av ekonomin under gemensam styrning för att kunna styra resurser och handlingsmönster i hållbar riktning.
Mu-GlobrättvisaSkattebefriad återanvändning, reparation (återanvändningspant på kläder). (Klädfibrer som exempel.)
Mu-GlobrättvisaGaranti- och kvalitetskrav på kläder. (Klädfibrer som exempel.)
Mu-GlobrättvisaSkarpare krav på hållbarhetskriterier (såväl miljömässig som kvalitet) för klädvaror, och ett stopp på den snabba cirkulationstiden för klädvaror.
Mu-GlobrättvisaNaturbetet behöver gynnas genom statligt stöd och reglering.
Mu-GlobrättvisaSkatteregler som gynnar alternativ till mejeriprodukter.
Mu-GlobrättvisaStöd till utveckling av alternativ till mejeriprodukter.
Mu-GlobrättvisaStöd till de bönder som behöver ställa om.
Mu-GlobrättvisaKöttransonering.
Mu-GlobrättvisaC02-skatt på kött.
Mu-GlobrättvisaSkatter på skadlig konsumtion.
Mu-GlobrättvisaReglera bort stordrift, och industrialiserad köttproduktion.
Mu-GlobrättvisaGynna småskaliga ekojordbruk, närproducerat.
Mu-GlobrättvisaHårda regler på djurskydd, godkända framställningsmetoder osv.Midre köttimport.
Mu-GlobrättvisaStöd till stadsodling.
Mu-GlobrättvisaKontrollorgan mot industrins svinn.
Mu-GlobrättvisaMotverka import av ohållbara skogsprodukter (regnskogsträ, palmolja).
Mu-GlobrättvisaEn fastighetsbeskattning som motverkar överkonsumtion av boyta, t ex en progressiv fastighetsskatt (baserad på boyta).
Mu-GlobrättvisaTa bort ROT-avdragsmöjligheten för kosmetiska ombyggnader.
Mu-GlobrättvisaCertifiering av urskogssäkra trävaror.
Mu-GlobrättvisaFörlängd garantitid på möbler.
Mu-GlobrättvisaEkonomiskt incitament för människor att hyra ut del av bostad till nyanlända/bostadslös.
Mu-GlobrättvisaRestriktioner för användning av engångsmaterial/förpackningar i olika sammanhang.
Mu-GlobrättvisaVi behöver lagar och skattepolitik som styr över resor, och transporter från väg och bil till kollektivtrafik, järnväg och sjötrafik.
Mu-GlobrättvisaFlygets klimatbelastning kan bara lösas med kraftigt minskad flygtrafik, genom restriktioner och skattepolitik.
S-programDen produktionsordning vi levt med sedan det industriella genombrottet bygger på att ändliga resurser används på ett sätt som inte är hållbart.[3]Påverkan: Välfärd kostar naturresurser. Miljökrav påverkar naturresurser.[14]
S-programNär de ekonomiska drivkrafterna blir de dominerande styrinstrumenten och marknadslogiken det enda förhållningssättet blir samhället fattigare.[11]Effektiva ekonomiska incitament inom flera områden.[11]Sundare livshållning. Större individuellt miljöansvar.[11].
S-programPåverkan: Ekonomin i demokratiska länder kan exploatera klimat och miljö, om målen sätts enbart med utgångspunkt i hur stora resurser ekonomin skapar för dagens välfärd.[14]Miljökrav med hänsyn till vad välfärden kostar i form av förbrukade naturresurser. [14] Dessa gäller oavsett ägarform och oavsett hur produktionsresultatet fördelas.[14].
Kd-programAtt vissa ändliga råvaror kan ta slut är ett stort problem i vissa sammanhang. Men när tillgången minskar så regleras det ofta med stigande priser eller upptäckter av nya ämnen som kan ersätta bristvarorna.[51]Erfarenheter visar, att det går att bryta en negativ trend.[44]
Kd-programEnergiskatter och regelverk behöver utformas med hänsyn till förhållanden i omvärlden.[68] För att inte näringslivets konkurrenskraft ska urholkas.[68]
Kd-programLångsiktiga investeringar. Stora satsningar på energiforskning och energiteknisk utveckling.[70]Målet är ett ekologiskt hållbart energisystem utan drastiska prisförändringar, elbrist eller andra betydande påfrestningar på välfärd och sysselsättning.[70]
Kd-programPrisbildningen och marknadens funktionssätt behöver samtidigt hållas under kontinuerlig uppsikt av berörda myndigheter.[71]Medvetna konsumenter får därmed större möjlighet att välja energi och el som är producerade med mer miljövänlig teknik och kan därför driva utvecklingen framåt.[72]
Kd-programEkonomiska och legala styrmedel.[28]De samhällsekonomiskt och miljömässigt mest effektiva kommunikationssystemen stimuleras.[28]
Kd-programEn oreglerad marknadsekonomi riskerar att leda till miljöförstöring. Det beror på att vissa naturresurser kan utnyttjas gratis, eller till ringa kostnad, trots att de representerar stora värden.[24]Miljöpolitiken ska bygga på principen att förorenaren ska betala för de miljökostnader som uppstår. Ekonomiska styrmedel och stöd ska användas för att skapa ekonomiska motiv att agera miljövänligt för såväl konsumenter som producenter. Ett nära samarbete med näringslivet är en viktig del i detta arbete.[24]
Kd-programAtt människor överutnyttjar vissa miljöresurser har till stor del sin grund i så kallat marknadsmisslyckande. De kostnader som den enskilde individen eller företaget belastas med motsvarar inte de kostnader som totalt sett uppstår i samhället. Många gånger har utnyttjandet av miljön uppfattats som gratis. Men om miljöns värde synliggörs och miljökostnaderna återspeglas i prissättningen, kan dessa beaktas i de beslut som tas av producenter och konsumenter.[50]Skatter [26]. Principen att förorenaren ska betala och att beskattningen i högre grad ligger på natur- och miljöresurser än på människors arbetsinsatser.Styra den ekonomiska utvecklingen i en social och ekologisk riktning.[26] Arbete gynnas medan förbrukning av ändliga naturresurser, miljöpåverkande utsläpp och annan miljöskadlig verksamhet motverkas.[27]
Kd-program"Miljöutrymmet" minskar. Då räcker inte pris och ersättning.[51]
Kd-programFörnyelsebara bränslen skattemässigt gynnas.[52]
Kd-programInhemsk produktion stimuleras.[52]
Mu-GlobrättvisaGynna produkter av kvalitet och lång hållbarhet.
Kr18Motion 3.Slopa momsen på begagnat:
-att momssatsen sätts till noll för varor där moms redan utgått för ett högre pris.
-att i det fall varans pris ökat sedan moms senast erlagts, ny moms erlägges för skillnaden mellan gammalt och nytt pris.
Kr18Motion 4.Naturresursskatt:
- att alla varor (och tjänster?) på svenska marknaden klassificeras m.a.p. innehåll eller åtgång av ändliga resurser;
- att varan eller tjänsten beskattas relativt mängd av och tillgång på ingående material.
Kr14Motion 173. Genomför Klimatberedningens förslag!: Klimatberedningens åtta kvantifierbara förslag som regeringen inte genomfört:
- Kapacitetshöjning av järnvägen med minst 50 %.
- Investeringsbidrag till biogasanläggningar.
- Höjd drivmedelskatt med 70 öre per liter.
- Indexering av drivmedelskatten efter BNP.
- Koldioxidbaserad förmånsbeskattning.
- Kilometerskatt för godstransporter.
- Skatt på fluorerande växthusgaser.
- Ändrad förmånsbeskattning för drivmedelsfordon.
Vi vill att klimatriksdagen ger regeringen i uppdrag att omedelbart genomföra dessa åtta kvantifierbara förslag, samt att regeringen ökar ambitionerna att genomföra den föreslagna handlingsplanen.
Kr14Motion 95.Lag som kräver att regering och riksdag tar långsiktigt hållbara beslut:
--- en lag som främjar långsiktigt planerande och långsiktig samhällsomställning för att Sverige fortsättningsvis bland annat ska vara klimatneutralt. Denna lag skall även förbjuda beslut som kan påverka kommande generationer eller andra arter negativt och den skall vara ett steg i att förhindra ecocide - ekomord (fri övers.), dvs en storskalig miljöförstöring som är omöjlig att återställa.
Kr14Motion 144.Inför klimatgranskning av de politiska besluten:
--- nya politiska förslag (inom relevanta områden) måste granskas av sakkunniga med avseende på eventuella effekter på klimatet. Granskningen skall ha en sådan ställning att förslag som inte är i linje med klimatmålen måste omarbetas eller förkastas.
Kr14Motion 155.Anpassa lagstiftningen:
--- lagar och regler ska ses över och förändras till att konsekvent gynna en hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan.
AesacGri-indikatorerCompliance
AesacGri-indikatorerAnti-competitive behaviour
AesacOecd-inidcators4.4. Prices and transfers (environmentally related taxation, energy pricing, water pricing and cost recovery)
AesacOecd-inidcators4.5. Regulations and management approaches
AesacEures31. Transforming the economy (Thematic indicator):
- Getting the prices right (Environmental tax revenues. Energy taxes)
43
Finansiering
Mu-EkonomiDivestera fossil-kapital.
Mu-EkonomiMer långsiktiga investeringar genom statlig styrning.
Mu-EkonomiVital forskning och utveckling måste styras och betalas av staten.
Mu-EkonomiStyr forskning om bevarande av artrikedom och klimatanpassning.
Mu-EkonomiStyr forskning om stål, cement, ccs, transportsystem, energiproduktion, livscykelanalys, avfallshantering.
Mu-GlobrättvisaForsknings- och utvecklingsstöd till nya odlingsmetoder, permakultur, agroforestry.
Mu-GlobrättvisaUtvecklingsmedel till koldioxidfri eller neutral stålproduktion.
Mu-GlobrättvisaStatliga investeringsprogram för förnybar energiproduktion, där produktionsmål ger företräde framför lönsamhetsmål.
Kr18Motion 5.Höghastighetsbanan ska lånefinansieras:
att höghastighetsbanan lånefinansieras genom lån i riksgälden.
Kr14Motion 52.Fastighetsskatten från vindkraft till kommunerna:
--- Fastighetsskatten för vindkraft ska tillfalla de kommuner där vindkraftverken är lokaliserade.
AesacOecd-inidcators4.3. International financial flows
44
Balans
Mu-EkonomiPengar bör tjänas i första hand som inkomster på arbete och inte i form av avkastning från ett ägande.
Mu-VarförIfrågasätt betoning av det kvantifierbara, kapitalismens makt över resurser och resursfördelning och industrialismens våldsamma framfart med natur och människor.
Mu-Ekonomi(Varför?)Begränsa barnbidraget till två barn.
Mu-VarförSystemet från 1985 borde utvecklats. Stark stat med kontroll över kapitalet i stället för vildsint rövarkapitalism.
Mu-EkonomiReformera marknadssystemet.
• Samhällsomfattande ekonomisk demokrati, bl a kooperativ, med starka centrala och lokala funktioner.
• Solidariska system för finansiering med välfärdsfunktioner.
• Motverka obalanser.
Mu-EkonomiBättre styrning av marknadssystemet. • Reglera långsiktigt industri, handel, bank och finans. • Infrastruktur och vissa centrala företag statsägda. • Oberoende revision bör mäta relativt målen.
Mu-EkonomiRiksbanken får ensamrätt att ge ut pengar enligt riksdagens direktiv. Regeringen bestämmer hur pengarna ska användas. Räntefria konton till medborgarna.
Mu-EkonomiKompletterande lokal valuta för lokal produktion.
Mu-GlobrättvisaGör större del av kapitaltillgångarna till gemensamma nyttigheter och öka därmed möjligheten till demokratiska omfördelningsbeslut, att styra investeringar till hållbara alternativ samt att satsa i de mest utsatta områdena.
Mu-GlobrättvisaFörstatliga HM under sömmerskekontroll. (Klädfibrer som exempel.)
Mu-GlobrättvisaGemensam ekonomi och gemensamt ägande.Ökar möjligheterna till global rättvisa.
Mu-GlobrättvisaVi behöver en samordning av transportsektorn istället för den vilda västern av ”fri konkurrens” som EU-reglerna fört med sig.
Mu-LandStadMatGarantera livsmedelsförsörjning: vid en eventuell avstängning/störning, när de globala resurserna börjar sina.
Mu-LandStadMatImportera mindre.
Mu-LandStadMatMindre av exotiska varor.
S-programNär vinsten är det allt överordnade intresset kommer samhälleliga mål i andra hand, vilket leder till exploatering av såväl människor som miljö.[5].
S-programMarknadens destruktiva sida (= den renodlade kapitalismen) leder till allvarlig exploatering av miljö och naturtillgångar.[6] Den renodlade kapitalismen ska hållas isär från marknadsekonomin.[6].
S-programMarknadens oförmåga att hushålla med resurser som saknar pris har lett till en exploatering som hotar allas vår existens.[9]
Kd-programEn öppen och internationell energimarknad med ökad konkurrens.[71]Till nytta för kunderna.[71]
Kd-programAll politik måste ta hänsyn till det känsliga samspelet i naturen.[2]En socialt och ekologiskt ansvarsfull marknadsekonomi byggt på ett fritt företagande.[2]
Kd-programMarknadsekonomin måste bygga på --- personliga och gemensamma ansvar för sig själv, sina medmänniskor, efterkommande generationer samt den fysiska livsmiljön. [21]Ödmjukt förvaltande. Långsiktigt perspektiv. [21]
Kd-programEkonomisk utveckling får inte ske genom ett kortsiktigt utnyttjande av vare sig arbetskraft eller miljö. --- ansvaret för miljö och människor är en integrerad del av den ekonomiska politiken.[22]
Kd-programNationalräkenskaperna bör utöver ekonomiska mått också bestå av mått på livskvalitet som baseras på miljömässiga och sociala kriterier.[25] Dessutom bör det traditionella välfärdsbegreppet, beräknat som bruttonationalprodukten (BNP), kompletteras med miljöräkenskaper för att synliggöra sambandet mellan ekonomi och miljö.[50]
Kd-programEtt fungerande näringsliv förutsätter en marknadsekonomi baserad på etiska principer och styrd av socialt och miljömässigt hänsynstagande.[37]
Kd-programInte någonstans har miljöförstöringen varit så stor som i de länder där man tillämpat planekonomi.[55]En hållbar utveckling förutsätter också marknadsekonomi och demokrati.[55]
9
Prov
-xxx