Kalle Petré Stockholm, Sweden 2015.01.25 Nr B5m Ver 2
KOMMENTAR Klimat och folkrörelse
Idag behandlades motioner till S-kongressen av representantskapet för Stockholms Arbetarkommun. De inlämnade motionerna kan läsas här: Jobb *, Folkrörelse *, Övrigt *.

Här följer mina kommentarer.

Motion KJ1 "FRAMTIDENS JOBB"

Tillväxt
Begreppet tillväxt kan inte omdefinieras. För ekonomer, politiker, företagsledare, FN och de flesta andra är det lika med bnp-tillväxt. Det betyder ökad resursförbrukning och miljöförstöring jorden runt. Mänsklighetens överlevnad i anständiga former kräver anpassning av produktionens volym och former till vad klotet tål.

Eu, globalt
Motionen borde inledas med ett avsnitt om de europeiska och globala förutsättningarna. Frågan om klimat och hållbarhet har integrerats i jobbmotionen. Det är bra och nödvändigt. Men det sker på ett ofullständigt sätt.

Jag föreslår därför följande stycke. Hälften av meningarna är tagna från andra avsnitt (= understruket). Och jag har inspirerats av motionerna KJ18 och KÖ17.

Nytt avsnitt: ”Hållbar välfärd
Över hela jorden växer produktionen av varor och tjänster. Människor flyttar från jordbruk till fabriker och kontor. Den materiella standarden ökar. Men ett okontrollerbart ekonomiskt system är ett hinder för anständiga lösningar för såväl jobb som klimat och hållbarhet. Ekonomiska och poltiska förhållanden tvingar fram massflykt från krig, förtryck och klimatförändringar.

För oerhört låga löner produceras mycket av det som idag konsumeras av de som har råd. Ofta i form av barnarbete. I Europa har finanskrisen skapat massarbetslöshet på många håll. Det behövs en jobb-politik på Eu-nivå och globalt. De fattiga ländernas löner tränger in i Europa och hotar även Sverige. Den katastrofalt jobbförstörande åtstramningspolitiken i Europa måste få ett alterantiv. Idag behövs stöd till en jobb-politik främst i Grekland och Spanien. Det är helt uppenbart, att [Flyttat, ändrad ordföljd:] vi inte kan förlita oss på marknadens lösningar.

[Flyttat:] Klimatförändringarna visar med all tydlighet hur den rådande ekonomiska modellen, där västvärlden och den rikaste andelen av befolkningen får en allt större del av överskottet, föder en konsumtionshets som inte är hållbar. Världen ser ut att passera 2C-målet. Även andra planetära gränser utmanas. Sveriges ekologiska fotavtryck motsvarar 3.7 jordklot. Det handlar om [Flyttat:] kommande generationers överlevnad. Detta måste få stora konsekvenser för jobbpolitiken.

[Flyttat:] Ekonomisk tillväxt kan aldrig vara ett mål i sig, utan ett medel för omfördelning för att höja levnadsstandarden för de som har det allra svårast. Om jorden inte tål mer tillväxt, så måste en annan ekonomisk modell utformas, främst i rika länder. [Flyttat:] Allt fler talar nu om att den moderna tillväxttakt vi vant oss vid inte kommer att fortsätta. Om det visar sig vara sant möter vi stora utmaningar framåt. Behovet av att identifiera och undersöka vilka utmaningar som en utebliven eller negativ ekonomisk tillväxt kan medföra för samhällsutvecklingen samt strategier för att möta dessa är en del av omställningsarbetet och synen på en modern och framtida arbetsmarknad.

[Flyttat:] Vi står inför omfattande framtidsutmaningar där klimatförändringar, den demografiska utvecklingen och strukturomvandlingen till en kunskapsintensiv ekonomi ställer krav på framtidens arbetsmarknad och framtidens jobb. Vår politik för framtidens jobb ska kännetecknas av en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling.

Avsnitt ”Expansiv ekonomisk politik”
Ordet ”expansiv” byts mot ”jobbskapande” i rubrik och i en mening fem rader ner. Expansion leder inte alltid till jobb. Det är jobb dokumentet handlar om, inte expansion.

Skriv ”politik för välfärd och full sysselsättning”. Ordet ”tillväxt” tas alltså bort.

Ta bort ”Vi kan inte --- dessa problem.” Meningen flyttad till inledande avsnittet.

Avsnitt ”Framtidens jobb”
*** De meningar som föregår ”En viktig utgångspunkt ---” tas bort. De är flyttade till inledningsavsnittet.
*** Samma gäller för några meningar efter ”--- infrastruktur och bostäder.” och före ”En grön omställning ---”.
*** Meningen som slutar med ”--- främjar miljövänliga transporter” fortsätter ”, där tåg och tunnelbana måste prioriteras samtidigt som bil och flyg ifrågasätts.”

Jag föreslår följande om att-satserna:
*** Ta bort:”--- tillväxt ska omdefinieras ---”.
*** Skriv istället: ”I stället för tillväxt till varje pris måste ekonomin och samhället ställas om, så att planetära gränsvärden inte överskrids.”
*** Därefter uppflyttad för bättre logik: ”samtidigt som klimatsmarta investeringar genomförs måste utfasning av ohållbar teknik och infrastruktur göras.”

KLIMAT OCH HÅLLBARHET

Motion KÖ17 ”Hållbar välfärd” är egentligen viktigast av alla som skickats in. Även motion KJ18 är huvudsakligen i linje med denna.

I stort sett hela löptexten i motion KJ18 ”--- förnya syn---” är väldigt bra.
     *** Men är det fel att påstå, att vi inte ”behöver” vissa saker. Enligt vems definition av behov? I stället bör framhållas den väldokumenterade starkt avtagande nyttan av tillväxt. En slutsats av det är, att det är väldigt lite vi förlorar genom att sätta stopp för tillväxten, som idag förstör mer för framtida generationer än den ger oss nytta idag. Görs omställningen på ett bra sätt (med bland annat kontroll över ekonomin, så att inte kaos och stor arbetslöshet skapas), så kommer vi att vinna mycket annat i stället. Den ekvationen måste partiet lösa.
     *** Slutsatserna pekar fel genom att använda ordet tillväxt. Byt ordet tillväxt mot ordet produktion, så blir det bra.
    *** Dessutom är nog frågan om idéskrift överspelad, när regeringens framtidsminister redan börjat organisera ett sådant arbete. Men regeringen kommer tyvärr att utgå från att tillväxt är bra.

Eftersom det först så småningom blivit klart (Partiets kongresshantering har varit otydlig!), att kongressen bara ska behandla jobb och folkrörelse, så kan man formellt avvisa KÖ17 och KJ18. Men ...

Jag menar, att
     *** KÖ17 borde antas av repskapet.
     *** repskapet kan ställa sig bakom KÖ17 och KJ18, men utan att-satsen i KJ18.
     *** intentionerna från KÖ17 och KJ18 kan med fördel bakas in i jobb-motionen KJ1.

Det andra temat är folkrörelse. Jag föreslår följande avsnitt som tillägg till KF1:

Nytt avsnitt: ”En folkrörelse för klimatet
Varför behövs folkrörelser? Jo, vi kan inte, likt högern, förlita oss på marknadens lösningar. Det är sant idag för både välfärd och klimat. För klimatet gäller, att FN och regeringarna inte ser ut att klara av att genomföra de åtgärder som är nödvändiga. Därför behövs en bred och stark folkrörelse. Partierna räcker inte. Det måste till en klimatrörelse av minst den omfattning som en gång i tiden FNL-grupperna och liknande var. Stort som fackföreningsrörelsen, men med en än större aktivism bland vanliga människor. Den rörelsen måste ta sig an det som partierna inte lyckas med: Att tala med folket och få folken att tvinga regeringarna och FN till de åtgärder som behövs. Partiet måste stödja uppbygget av en sådan folkrörelse.”

Man kan också tänka sig en särskild motion KFx ”En folkrörelse för klimatet” i linje med att KF2 "En antirasistisk folkrörelse" har skrivits som särskild motion.

Partiet måste börja prata med folket om detta. Partiet valde i stället att hålla i stort sett käft om klimatet under valrörelsen 2014. En klimat- & hållbarhetspolicy är nog bra, men alltför begränsad ambition. Köttfrågan är viktig för klimatet, men veg-norm för partiet ser mer ut som att slippa ta tag i de stora frågorna. Överväg i stället att föreslå något liknande veg-norm för hela folket.

RESULTAT PÅ REPSKAPET

Jag hade en tanke, att jag skulle trycka upp mina förslag och dela ut. Det hade varit det enda rimliga, om någon skulle kunna ta ställning till det. Men jag hade inte tid med det. Dessutom tror jag inte, att det hade varit rimligt att komma med så mycket nytt. Det var nog så krångligt med alla andra ändringsförslag. Så jag bestämde mej för att bara tala för min sak i ett inlägg under "Framtidens jobb". På 3 minuter! Det blev alltså inte så mycket. Jag ställde inga yrkanden.

Under motionen om folkrörelse ställde jag dock ett tilläggsförslag. Nämligen det nya avsnittet "En folkrörelse för klimatet", med en attsats om att partiet ska prioritera att delta i uppbygget av en klimatrörelse. Det förslaget blev nedröstat. Vid handuppräckning röstade kanske ett tjugotal för mitt förslag. Då var kanske 75 röstande kvar, så det var inte helt bortkastat arbete.