Kalle Petré Stockholm, Sweden 2014.04.13 Nr B5c
KOMMENTAR S-Stockholm utan klimatförståelse?
Jag var på en snabbvisit vid årsmötet för S-Stockholm. Jag gick dit för att som åhörare lyssna på motionsbehandlingen gällande Stockholms valprogram. Framförallt om min egen motion om klimatet*. Ingen person sade något om denna (förutom att mötet gick på styrelsens avslagsyrkande). Och detta trots att jag tidigare fått stöd från halva styrelsen i min partiförening.

I häfte A om Valprogrammets inledning och struktur hade min motion placerats. Övriga häften gällde B Jobb, C Skola, D Vård och omsorg, E Bostäder, F Avslutning med mera samt G Organisation. I häfte A fanns andra motioner om miljö. A2 vill att klimtet ska bli en tydlig markör till skillnad dock utan att få ett eget avsnitt. A3 vill ha miljö i ett eget avsnitt utan att precisera innehåll. A5 vill göra Stockholm till elbilshuvudstad. Flera motioner vill betona klimat- och miljöpolitiken men utan större precision.

Alla årsmötesdokument finns på Sap.se*

Styrelsens eget programförslag har begränsat inslag om klimat och miljö.

Inledningsvis: "I allt mindre grad beter vi oss som medborgare där vi tar ansvar för någonting som är större än oss själva: våra medmänniskor, vår miljö och våra barns uppväxtvillkor."
Och avslutningsvis: "Vi vill se ett större ansvarstagande för miljön i Stockholm. För oss är satsningar på klimatsmarta lösningar inte en kostnad, utan en investering i stadens utveckling som ger oss en konkurrensfördel."
Det är allt. Sista meningen lyder: "Vi kan bygga ett Stockholm där alla lever ett bättre liv, känner frihet och framtidstro." Framtidstro genom Framtidspartiet utan att ta med den största framtidsfrågan?

Min motion har nummer A4. Jag vill byta ordet tillväxt mot utveckling, sätta "jobben och klimatet först", ha folkomröstning om den gigantiska felsatsningen Förbifart Stockholm (som huvudexempel) och få en nationell omställningskommission. I sitt utlåtande argumenterar styrelsen inte emot mej i sak på en enda punkt. Att "Vi står inför en omställning av hela vårt samhälle", som styrelsen skriver, betyder tydligen ingenting för utvecklingen i Sveriges huvudstad. Styrelsen använder en viktig fras: "Satsningar på klimatsmarta lösningar är inte en kostnad, utan en investering i stadens utveckling som ger oss en konkurrensfördel." Denna fras är så falsk, för den betyder, att det som inte ger oss en konkurrensfördel är inte klimatsmart och det ska vi inte satsa på. I själva verket är den tidigare nämnda omställningen "dyr", om den ska vara effektiv ur klimat- och övrig miljösynvinkel. Man kan inte gå från 3 jordklot till 1 utan att det är "en kostnad". Att styrelsen (liksom hela partiets ledning) resonerar på detta sätt betyder, att de inte har, inte försöker formulera och inte vågar uttala en politik för verklig omställning. De är fast i den vilda kapitalismens nät, har ingen idé om hur det skulle kunna vara på något annat sätt. (Se resonemanget hos en av styrelsens medlemmar i en mini-S-debatt *.) Välstånd genom att vara duktigare än alla andra (= konkurrens) är deras huvudsakliga linje. Knappast socialister mer än möjligen djupt ner i hjärtat. De är inte heller ledare för en stark folkrörelse, som skulle kunna påverka opinionen. Därför är de livrädda för att sticka ut. "Politiskt självmord" var orden från mina motståndare i min partiförening. "Det behöver inte finnas ett motsatsförhållande mellan tillväxt och ett bättre klimat och en bättre miljö." skriver styrelsen. Bevisa detta! svarar jag. Men ett sakresonemang i den frågan undviker man (liksom partistyrelsen). Ett argument till: "--- ytterligare ett prioriterat område är --- inte möjligt utan att förlora fokus." Jobb, skola, vård och bostad räcker. Kanske, kanske inte. Fokus är redan förlorat med fyra områden, kan man argumentera. Jobb, skola, vård, bostad och klimat skulle definitivt ge bättre uppmärksamhet - om man hade den nödvändiga klimatpolitiken.

Jag har inte läst igenom alla motioner. (Jag kom just hem från en längre resa, så jag har inte hunnit. Därför stannade jag inte för att höra diskussionen om allt det andra och kan inte bedöma dess kvalitet.) Men jag upptäckte, att det finns en till bra motion. Den såg jag genom att Magnus Nilsson, S-Stockholms bästa miljökämpe, skrivit en kommentar på en S-intern Facebook-sida. Motionen ligger i ett annat häfte E om Bostäder. Akalla S-förening vill genom motion E9 ersätta ovan citerade mening om "klimatsmarta lösningar inte är en kostnad" och "konkurrensfördel" med följande:

"Att hejda klimatkrisen är en förutsättning för framtida välfärd. Under lång tid måste all stads- och trafikplanering i Stockholm präglas av vårt globala åtagande att minska utsläppen av växthusgaser. Därför vill vi göra nya bostäder extremt energisnåla, energisanera äldre hus och effektivisera transportsystemet genom att prioritera kollektivtrafik, varutransporter och cykling." Det kunde nästan inte skrivas bättre. Men styrelsen är förståss inte med. De yrkar inte avslag utan låtsas, att de ändrat i motionärens linje. Magnus kommenterar: "ett bifall till styrelsens formuleringar snarast signalerar att vi socialdemokrater inte har förstått klimatutmaningens karaktär." Så bra uttryckt! Magnus hänvisar till att vårt parti "på sistone betydligt skärpt profilen" och konstaterar, att detta inte syns i Stockholms styrelses skrivelse. Det är alltså en bra motion, men fortfarande kan man ställa frågor till motionären. Konkretiseringen om extrem energieffektivisering i hus och prioritering av kollektivtrafik är bra. Men vad betyder det konkret? Mot Förbifart Stockholm? Osäkert. Även styrelsen talar om kollektivtrafik. Men vad betyder prioritering? 95 % minskning av privatbilismen på 5 år? Stadsplanering är mer än detta, nämligen hela stadens struktur. Årsmötet diskuterade i en annan motion en Jämlikhetskommission. Ska vi kräva en nationell Omställningskommission? Motionen hamnade väl i häfte E om Bostäder, för att motionärerna inte lyft den till den huvudfråga klimatet borde vara. Synd! Min motion, denna och några till hade kunna stödja varandra i en samlad diskussion. Nu blev det inte så. Ja, det finns många frågor. Men grundtonen är jättebra!

Efter stödjande inlägg från Magnus Nilsson, Nanna Vikholm, Salar Rashid, Carina Fridén och Margareta Stavling, blev dock årsmötets beslut ... att stödja motionen. Hurra!

Rubriken på denna kommentar är "S-Stockholm utan klimatförståelse?" Man kan konstatera, att repskapets majoritet har betydligt bättre förståelse än styrelsen. Med en sådan styrelse kan man inte förvänta sig, att politiken drivs på i den nödvändigt radikala riktningen. Frågan är: Hur går de som har bättre förståelse vidare för att driva på utvecklingen?

Tilläggas bör: Valprogrammet är på många andra sätt bra. Jag vill, att partiet ska vinna på det programmet. Men det räcker tyvärr inte.