Kalle Petré Stockholm, Sweden 2013.12.20 Nr B58
MOTION Klimat i valprogrammet
Till S-Stockholms årsmöte

Mänskligheten förbrukar varje år resurser motsvarande vad jorden behöver 1.5 år för att förnya. Sverige förbrukar resurser motsvarande 3 jordklot och Usa 5. Produktion och konsumtion ökar i rasande fart i Kina, Indien, Brasilien, Sydafrika och resten av världen. (Se Wwf*). Att i den situationen tala om ytterligare tillväxt är helt fel. Mänskligheten måste tvärtom söka metoderna att minska produktion och konsumtion till motsvarande mindre än 1 klot.

Miljöomställningen måste genomföras på social grund. Därför är det helt rätt att sätta jobben främst, men det måste ske parallellt med miljön i fokus.

Fredrik Reinfeldt och Lena Ek påstår i internationella sammanhang, att Sverige är ett föredöme, att Sverige har lyckats. Det är inte sant. Visst har vi lyckats med många miljöåtgärder, men CO2-utsläppen fortsätter att öka. (Se Naturvårdsverket*.) En fullständig kalkyl måste inkludera svensk konsumtion från produktion i andra länder. Flyg- och båtutsläpp måste räknas med. Klimat, biologisk mångfald och kväveutsläpp är de tre områden, där planetära gränsvärden överskridits på ett alarmerande sätt. (Se Stockholm Resilience Center*.)

Grunden för den epok av tillväxt vi upplevt ett par hundra år, och därmed för vårt välstånd, är billig energi. Det kommer främst från fossil olja, kol och gas. Behovet av att snabbt gå ur fossilberoendet har två orsaker: Dels för att rädda klimatet, men också för att den billiga fossila energin håller på att ta slut, det som går under begreppet peak oil eller oljetoppen. Klimatet är en mer långsiktig fråga. Peak oil är delvis redan här. (Se Wikipedia* .) Förbifart Stockholm är ur denna synpunkt en gigantisk felsatning. Det behövs en helt annan form av planering, både i Stockholm och på riksplanet.

Förslag:

1) Orden ”tillväxt” (3 stycken) bör tas bort ur valprogrammet och ersättas med ”utveckling”.

2) Sista frasen i det inledande avsnittet är ”och vår gemensamma framtid.” Lägg därefter till: ”För denna framtid sätter vi jobben och klimatet först.” Ta följaktligen bort den första meningen ”Vi sätter jobben först.” ur avsnittet ”Jobben”. Första meningen i ”Avslutning” ändras till: ”Vi sätter jobben och klimatet först.” Det står på egen rad. Därefter kommer stycket om jobb direkt följt av stycket om miljön/klimatet.

3) Före avsnittet ”Skolan” läggs ett avsnitt in med rubriken ”Klimatet” med följande text:
           ”Klimathotet är nödvändigt att motverka på alla plan. I Stockholm måste allvarliga diskussioner föras med hela befolkningen om hur vi stockholmare kan begränsa de skadeverkningar som produktion och konsumtion ger på jordens miljö. Allt tuffare krav utarbetas för att leva upp till det som behövs. Men vi lyckas långt ifrån. Sammanräknas utsläpp av inhemsk produktion och utsläpp av den konsumtion som vi importerar, så har svenska utsläpp ökat med 15 % mellan åren 1993 och 2010. Inom Sverige är den fossildrivna transporten en stor utsläppsbov.
           * Som ett viktigt steg i rätt riktning måste alternativ till den växande lastbilstransporten och privatbilismen utarbetas även inom Stockholm. Förbifart Stockholm bör åter tas upp till omprövning. Bygget av förbifarten kommer inte att leda till den radikala nedskärning av bilism som behövs. Vi Socialdemokrater föreslår att en särskild folkomröstning genomförs exempelvis under hösten 2014, där folket i en bred debatt får pröva rimligheten av bygget.
           * Stockholms politiker bör också verka för tillsättande av en permanent kommission i Riksdagen med syfte att befrämja planer för omställning i Sverige med alla dess kommuner, Europa och världen mot bakgrund av tillväxtens gränser, globala gränsvärden och oljetoppen.”

Kalle Petré      0708 803 801
medlem i Minneberg-Tranebergs S-förening