Kalle Petré Stockholm, Sweden 2013.10.24 Nr B4z UTKAST
KOMMENTAR Plattformar för miljöorganisationer
(Inte klar. Ska bli en beskrivning av plattformar och en liten analys därav.)

Kommentar

Plattformar
Aspo Sverige
Det naturliga steget
Ecoprofile
Framtidsrealisterna
Framtidsverket
Fältbiologerna
Föräldravrålet
Global action plan
Global utmaning
Grand panthers
Greenpeace
Klimataktion
Klimatriksdag 2014
Kollektivtrafik Stockholm
Medveten konsumtion
Miljöförbundet Jordens Vänner
Naturskyddsföreningen
Omställningsrörelsen
Push
Radikalisera klimatpolitiken nu
Steg 3
Visionsgruppen i Klimataktion
Världsnaturfonden, Wwf
  KOMMENTAR  PLATTFORMAR


  Klimataktion *  
... har en lång plattform.*
Den kan sammanfattas så:
"Risken är överhängande för en klimatförändring som skenar. Ingen tid finns längre att förlora."
"omställningen måste inledas nu, men i stället ser vi hur investeringar sjösätts i ännu mer långlivad infrastruktur för förbränning av fossila bränslen: i kolkraftverk och motorleder, i utbyggd flygtrafik och nya gasledningar."
1. Att Sverige skaffar årliga mål för utsläppsminskningar.
2. Att Sverige utvecklar ett transportsystem utan klimatpåverkan.
3. Att satsningarna på ny och klimatsmart energiteknik mångdubblas.
4. Att Sverige driver på för ett globalt avtal om långsiktiga, bindande och rättvist fördelade utsläppsminskningar.
5. En genomgripande omställning.

Under den sista punkten står:
"uppenbart att delar av dagens ordning är oförenlig med hållbarhet och rättvisa på längre sikt."
"fossila bränslen ersättas"
"totala energiuttaget kommer att behöva minskas, liksom andra ohållbara uttag av naturresurserna"
"större social jämlikhet "
"drägliga villkor för alla världens invånare"
"i vår del av världen --- tycks fortsatt ekonomisk tillväxt omöjlig"
"Exakt hur en dynamisk ekonomi utan tillväxt kommer att fungera vet vi inte idag"
"löneökningar tas ut som kortare arbetstid "
"konsumtionssamhället ersätts av ett hållbart och mer jämlikt samhälle som ökar vårt välbefinnande"  Visionsgruppen *  

VART ÄR VI PÅ VÄG? Mänskligheten hotas av klimatförändringar, peak oil, global resursbrist, förgiftning, finanskris, massfattigdom med mera.

Hur hållbart är vårt samhälle - ekologiskt, ekonomiskt och socialt? Finns det krisberedskap? Hur försvaras och byggs välfärden globalt? Är fortsatt tillväxt möjlig?

Det behövs en radikal omställning som håller konsumtionen inom de planetära gränserna!

Vi söker visioner för hur denna omställning ska ske.
Vi söker de krafter, som vill, kan och vågar genomföra den omställningen, som tar ansvar för nuvarande och kommande generationer i ett globalt samhälle.

  Världsnaturfonden, Wwf *  
... hittar jag inten direkt plattform för, men:
WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:
• bevara världens biologiska mångfald
• verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
• minska föroreningar och ohållbar konsumtion.
WWF-nätverkets övergripande mål:
Biodiversitetsmålen
• De mest unika naturmiljöerna är bevarade och erbjuder en hållbar framtid för alla år 2050.
• Biologisk mångfald är bevarad och väl förvaltad i världens mest värdefulla naturmiljöer. Populationer av de ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt mest betydelsefulla arterna är livskraftiga till år 2020.
Fotavtrycksmålen
• Mänsklighetens globala fotavtryck ryms inom jordens kapacitet att underhålla liv och jordens naturliga resurser är rättvist fördelade år 2050.
• Det globala fotavtrycket är mindre än det var år 2000 och visar en nedåtgående trend, speciellt när det gäller produktion av energi, grödor och vattenanvändning år 2020.
  Naturskyddsföreningen *  
... har ingen direkt plattform på sin hemsida (som jag hittar). Följande är hämtat ur "Om oss":
"Vi sätter rampljuset på brinnande miljöfrågor "
"Klimat, hav, skog, jordbruk och miljögifter är våra viktigaste arbetsområden. "
"Vi står dessutom bakom världens tuffaste miljömärkning, Bra Miljöval."
"räddat pilgrimsfalken", "tvingat industrin att tillverka miljövänligare papper", "förbud mot --- DDT och kvicksilver", "räddat hundratals unika skogar", "ekokaffe", "Och mycket, mycket mer."


  Steg 3 *  
har några dokument som beskriver deras grund. "De tre stegen", "Tillväxt vs utveckling" och "Hållbar tillväxt". Dessa nås från Steg 3's grundmeny.
Kortfattat om det tredje steget - framtiden:
"Det finns tydliga gränser ".
"teknikutvecklingen inte kommer ändra det faktum att evig materiell tillväxt är omöjlig på en planet med begränsade resurser."
"Förr eller senare måste vi överge den samhällsmodell som är beroende av ekonomisk tillväxt."
"respektera de ekologiska gränserna"
"Ingen vet exakt hur modellen ska se ut och vi kommer att ställas inför tuffa utmaningar och stora förändringar, men vi tror inte att det finns något alternativ. "
"De äkta samhällsentreprenörerna måste träda fram så att vi tillsammans kan skapa ett samhälle där planetens och människors välmående prioriteras högre än ekonomisk tillväxt."

  Omställningsrörelsen *  
... har en plattform:
Vi behöver ställa om för att hantera konsekvenserna av oljetoppen, den globala uppvärmningen, ekosystemerosionen, de sociala orättvisorna samt bristerna i det ekonomiska systemet.
• Det räcker inte med att byta till förnyelsebara energikällor. Vi behöver samtidigt minska vår energiförbrukning. Det är bättre att planera för en förändring än att överraskas av den.
• En obegränsad tillväxt inom ett begränsat system (såsom jorden) fungerar inte. En ekonomisk och ekologisk kris som beror på sinande naturresurser går inte att konsumera sig ur.
• Vi behöver skapa ett utrymme för rättvis omfördelning av den globala resursanvändningen.
• Vi behöver bevara och återskapa de ekosystemtjänster som idag är hotade och som vi är beroende av för vår överlevnad.
• Vi behöver bygga social, ekologisk och teknologisk resiliens samt justera det ekonomiska systemet så att det stödjer omställningen.
• Vi har mycket att vinna på att fokusera på hälsa, livskvalitet och livsinnehåll framför ökad materiell konsumtion.
• Det lokala samhället har förmåga att kunna lösa de flesta av invånarnas grundläggande behov.
• Vår kreativa förmåga att hitta lösningar och vår lust att dela kunskaper och erfarenheter är positiva krafter i omställningsarbetet.

  Greenpeace *  
... har ingen plattform (som jag kunnat hitta), men de har "Värderingar och kännetecken". Där står:
Greenpeace är en oberoende organisation som agerar för att förändra attityder och beteenden, skydda och bevara miljön och verka för fred.
Det gör vi genom att:
- undersöka, exponera och konfrontera övergrepp mot miljön
- förmå dem som har politisk och ekonomisk makt att åstadkomma en förändring
- ta fram miljömässigt ansvarsfulla och socialt rättvisa lösningar som ger hopp idag och för kommande generationer
- inspirera människor att ta ansvar för planeten  Miljöförundet Jordens Vänner *  
... beskriver sig så:
Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet.
Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.
Jordens Vänner för en samhällskritisk debatt och är miljörörelsens radikala röst. Vi arbetar lokalt, nationellt och internationellt:
> för en ekologisk, hållbar utveckling och en rättvis fördelning av jordens resurser
> med aktioner och projekt för ett miljövänligt och jämlikt samhälle
> för att förändra den ekonomiska världsordningen till att bygga på solidaritet och ekologisk hållbarhet  Det naturliga steget *  
... har flera dokument.
//Tillägg kommer \\


  Push Sverige *  
... har en Värdegrund:
Ekologisk hållbarhet innebär att
samhället är i balans med naturen.
människor förstår sitt beroende till fungerande ekosystem.
användningen av naturresurser aldrig överstiger planetens gränser.
material och produkter återvinns i största möjliga utsträckning.
samhället drivs helt av förnybar energi.
Social hållbarhet innebär att
världens naturresurser fördelas på ett rättvist sätt.
människor mår bra och får sina grundläggande behov uppfyllda.
alla människor på jorden behandlas som lika mycket värda.
representation i globala sammanhang speglar världens befolkning.
civilsamhället spelar en aktiv roll för demokrati och hållbarhet.
Ekonomisk hållbarhet innebär att
det ekonomiska systemet främjar social och ekologisk hållbarhet.
affärsmodellerna bygger på att hyra, byta och reparera snarare än att enbart konsumera
det är lönsamt att producera miljövänliga produkter med lång livstid.
samhällets framgång och välfärd mäts på annat sätt än med BNP.
det finns fungerande kretslopp där produkter och restprodukter blir nya råvaror.  Radikalisera klimatpolitiken nu *  
... har ett upprop. Något förkortat:
    "vi tillhör den rika delen av världens befolkning." "vi är beredda att acceptera politiska beslut som kan leda till lägre privat konsumtionsnivå och till en förändrad livsstil" "resultatet av förändringarna kommer de människor tillgodo som riskerar att drabbas hårdast av den globala uppvärmningen – redan fattiga människor i vår nuvarande värld samt kommande generationer."
    "förändrad livsstil behöver bli sämre för oss medborgare. Inte om det förenas med minskade orättvisor inom landet. Däremot kan stora orättvisor inom den rika världens länder skapa svårigheter för en bred acceptans för en radikalare klimatpolitik."
    "mer etiskt tänkande" "mer inriktat på kvalitet än på kvantitet". "omtanke om de människor som riskerar att drabbas värst av den globala uppvärmningens konsekvenser; såsom ökad fattigdom, svält och död."
    "en livsstil som är moraliskt försvarbar ur ett klimatperspektiv" ""som kan inspirera andra länder till efterföljd."
    "klimatförändringarna att leda till svåra påfrestningar på världsekonomin". "på ett planerat sätt ändra vår konsumtionsnivå, eller påtvingas förändringar av vår konsumtion på ett oplanerat och okontrollerat sätt."
    "till samtliga politiska partier: besluta om så radikala åtgärder att Sverige inte bidrar till utsläpp som fortsätter att driva upp jordens medeltemperatur på det sätt som forskarna varnar för – och det gäller även om åtgärderna leder till lägre konsumtionsnivå och till förändringar av den nuvarande livsstilen i Sverige."  Föräldravrålet *  
1) Ge klimatfrågan högsta prioritet från och med nu
2) Göra det lätt för privatpersoner att leva klimatvänligt
3) Ta fullt ansvar för Sveriges klimatutsläpp. Vad andra länder gör eller inte gör får aldrig bli en ursäkt för Sverige att inte agera.


  Grand panthers *  
Vi vill att våra högsta politiska beslutsfattare ska lyfta klimatfrågan över partipolitiken och vi arbetar för att de ska utforma en gemensam politik som stoppar klimatförändringen och tryggar alla barns och barnbarns framtid. Till varje pris!


  Aspo Sverige *  

ASPO Sverige är en ideell förening vars syfte är att studera, analysera och väcka intresse för den nära förestående kulmen i jordklotets oljeutvinning. Jordklotets oljeutvinning har stadigt ökat sedan oljeålderns barndom för över 150 år sedan, och har varit en förutsättning för den ekonomiska tillväxt vi haft sedan dess. När oljeutvinningen snart når sitt maximum och börjar minska så kommer det ha en djupgående effekt på samhället. Ekonomiska och sociala konsekvenser tycks oundvikliga.


  Ecoprofile *  

Livsstil och konsumtion för framtiden
Ecoprofile bidrar till den gröna omställningen av samhället genom diskussionsforum, köpguide och konsulttjänster. Vårt populära diskussionsforum och hållt hög nivå sedan 2004, tack vara duktiga och engagerade moderatorer, skribenter och medlemmar. Vem som helst som har något intressant/inspirerande att berätta eller debattera är välkommen att starta en ny tråd. Redaktionen hjälper ofta till att putsa på artiklarna. En del artiklar publicerar vi som huvudnyheter. Ecoprofile är politiskt obundet och är inte kopplat till någon miljöorganisation.

En mötesplats för de som bidrar till grön omställning
På medlemssidan hittar du över 1 500 medlemmar. Kanske hittar du någon där som du kan lära dig något av eller samarbeta med? På sidan med organisationer hittar du föreningar, myndigheter, forskningsgrupper och andra som bidrar till grön omställning. Företag som vill vara med måste uppfylla Ecoprofiles kriterier.

Visa upp framtidens produkter och tjänster
Ecoprofile är en av Sveriges mest välbesökta miljösajter och har en hög trovärdighet. Vi erbjuder företag som uppfyller våra krav möjlighet att nå ut med produkter och tjänster, samt miljösajter att marknadsföra dessa produkter genom vårt affiliateprogram.


  Framtidsrealisterna *  

Det finns idag en rad oroande tecken som tyder på att mänskligheten går mot en period av svåra påfrestningar. Dessa kan yttra sig som ekonomisk och social oro i form av t ex finanskriser, växande arbetslöshet och svält. Det finns också tecken på att förändringarna leder till påfrestningar på de demokratiska styresformer, som vi idag i åtskilliga länder tar för givna. Detta kan leda till politisk oro med upplopp och till och med krig.

I botten ligger grundläggande globala effekter av klimatpåverkan och miljöproblem med bl a en begynnande brist på energi, vatten och odlingsbar mark. Och dessa oroande ansatser till kommande globala kriser, främst p g a resursbrist, blir allt tydligare samtidigt som en stor del av världsbefolkningen redan idag lever under svåra förhållanden. Inom några årtionden är det dessutom troligt att världsbefolkningen kommer att ha vuxit med ytterligare ett par milliarder.

Dessa grundläggande förhållanden spelar idag en marginell roll i de flesta politiska partiers interna diskussion och i deras budskap till väljarna. Inte heller medierna ger en korrekt rättvisande bild av den världen som vi alla på ett eller annat sätt har ansvar för. Medierna kan ibland ge dramatiska bilder av vissa delar av denna samlade krisproblematik, men de ger ingen kontinuerlig, täckande information om, eller analys av, sådana förhållanden som kan ge stora utslag inom global politik och ekonomi liksom i de enskilda hushållens livsföring. Inte heller behandlas de effekter som kan komma att drabba oss. Kanske gör medierna bedömningen att det inte finns någon efterfrågan på sådana beskrivningar och analyser, att vi som individer inte vill veta eller förstå det faktiska läget för vår planet.

Vad finns det då för skäl för individen att engagera sig i dessa frågor? Det finns just nu inget akut hot mot oss i Sverige. Men om de kriser och problem som vi talar om är faktiska hot, har vi då inte skäl att av rent egenintresse skaffa oss beredskap för en sådan framtid? Förändringar och påfrestningar kan komma hastigt och drabba oss nu levande vuxna. Men egenintresset handlar också om våra barn och barnbarn - våra och alla andras efterlevande. Ytterst handlar det om att vi måste inse att våra konsumistiska livsstilar inte kan upprätthållas i längden. Vi tär på begränsade resurser och lämnar, vare sig vi vill eller inte, sämre förutsättningar för kommande generationer än nödvändigt. Samtidigt behöver vi finna nya globala former för samverkan utgående från planetens naturgivna förutsättningar. En ömsesidig altruism är på sikt ett av villkoren för mänsklighetens överlevnad.

Vi framtidsrealister vill verka för en ökad beredskap inför möjliga och i många fall sannolika förändringar av villkoren för allas vår tillvaro. Denna beredskap måste i första hand växa på individuell, lokal och nationell nivå men baseras på ett uttalat globalt perspektiv. Någon möjlighet att på traditionellt svenskt vis undvika att dras in i skeenden utanför vår kontroll finns inte - vi som bor i Sverige kan lika litet som andra länders befolkningar förneka vår roll som världsmedborgare. Vi framtidsrealister tror rentav att de nödvändiga förändringarna av tänkesätt och levnadssätt måste börja inom vad som brukar kallas "civilsamhället", dvs. bland oss vanliga medborgare.

Vad kan du då som individ göra? Du kan läsa mer om de globala frågor som ofta försvinner i dagsdebatten, vilket kan leda till att du omprövar din egen bild av verkligheten och din egen roll i den. Nästa steg kan vara att du funderar över din egen sårbarhet till exempel inför en eventuell finans- eller försörjningskris. Ett tredje steg kan vara att minska din konsumtion och därmed din ekologiska påverkan. Till sist kan du medverka till en ny folkrörelse i syfte att sätta press på politikerna att agera mer kraftfullt mot de hot som vi beskrivit här. Du kan till exempel ta initiativ till att bilda en samtalsgrupp bland dina vänner, grannar eller arbetskamrater. Efter läsning och samtal har du större möjligjheter att i olika privata och offentliga ammanhang aktualisera frågan om ökad personlig och gemensam beredskap inför kommande påfresrningar. Om du vill läsa en utförligare argumentation från vår sida klicka då på GRUNDTEXT ovan för att få en längre version.  Framtidsverket *  

Från insikt till handling: mer om oss, vad vi tänker och gör, kan man läsa i en essä som kulturredaktören Sune Johannesson på Kristianstadsbladet bad oss skriva inför klimattoppmötet i Köpenhamn hösten 2009. Den finns här. *

  Fältbiologerna *  

Fältbiologerna är en aktiv förening där alla medlemmar får möjlighet, inspiration och sammanhang att utveckla intressen och uttrycka åsikter kring natur och miljö. Vår verksamhet är uppdelade i geografiska områden och i intresseområden. Här kan du läsa om allt vi gör!

  Global action plan *  

Vi arbetar för en hållbar förändring av samhället genom att fokusera på människors värderingar och beteenden!

GAP arbetar för att människor ska motiveras och inspireras att göra hållbara val i sina liv. Det handlar om att agera genom att förändra sitt eget beteende genom att leva mer hållbart.


  Global utmaning *  

Vi är ett kvalificerat nätverk från samhälle, näringsliv och forskning som verkar för lösningar på de globala utmaningar som rör ekonomi, miljö och demokrati.

  Klimatriksdag 2014 *  

FÖR ATT VISA ATT DET FINNS ETT BRETT STÖD FÖR EN SNABB OMSTÄLLNING TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

Klimatriksdagen kommer att ta fram konkreta förslag på hur omställningen ska gå till så att vi kan sätta press på politikerna i valet 2014.

Jorden blir varmare och det är bråttom!
Vi vill samla alla som inser allvaret i klimatförändringarna.


  Kollektivtrafik Stockholm *  

Kollektivtrafikant Sthlm är en partipolitiskt obunden ideell förening som är öppen för alla som vill förbättra kollektivtrafiken i Stockholm

  Medveten konsumtion *  

Medveten Konsumtion är en liten förening som arbetar med de stora frågorna. Vi verkar för ökad kunskap om konsumtionens effekter på miljön och de som arbetar inom industrin. Vi tror på konsumentmakt: att man klarar sig alldeles utmärkt här i livet även om man konsumerar lite mindre och något mer genomtänkt, och att var och en faktiskt kan bidra till en mer hållbar framtid.

Vid sidan om informationsarbetet arbetar vi med inspiration till förändring. Föreningen vill vara ett nätverk av människor som hjälper varandra att ta mer medvetna konsumtionsbeslut ur miljö- och rättviseperspektiv. Vår grundfilosofi är det smarta gamla ordspråket Reduce, Reuse, Recycle. Med tillägget Respect.

Genom föreningen kan du få ökade kunskaper om miljö, klimat och etisk handel. Vår hemsida erbjuder råd och tips om hur du kan tänka kring din vardagskonsumtion för att göra skillnad, och en jämförande guide till de märkningar du hittar i butiken. För att verkligen kunna ändra din konsumtion i praktiken har vi även en nätbaserad Ekoguide. Genom Ekoguiden kan du hitta butiker, restauranger och kaféer med grön och/eller rättvis profil i din stad.

Som komplement till informationen på vår hemsida vill vi genom tidsbegränsade projekt, evenemang och samarbeten inspirera till alternativa sätt att förhålla sig till konsumtion. Vi har bland annat genomfört carrotmobs, lanserat ett klädbibliotek, arrangerat Sveriges största klädbyte, ordnat julklappsguidning på stan och hållit utställningarna Uppvunnet och Re:create.

Genom föreningen kan du engagera dig lokalt för globala miljöfrågor och etisk handel. Du kan hjälpa till med något av våra projekt, initiera ett eget, eller bli en av våra ekorecensenter och lägga in egna recensioner i Ekoguiden.