Karl Petré Stockholm, Sweden Kommentar Förslag till kriskommissionen Nr B18 Ver 2 2010.12.09
í
KOMMENTAR Förslag till kriskommissionen 2010.12.09
Partistyrelsen har tillsatt en Kriskommission för valanalys. Så här står det på Sap.Se om Kriskommissionen: "Socialdemokraterna i Sverige ska vara ett alternativ till nästa val som är relevant för en majoritet av svenska folket, och som har en tydlig roll i dagens moderna samhälle. Vi har under flera val på 2000-talet tappat förtroende hos väljarna. Den situation som Socialdemokraterna i Sverige befinner sig i kräver extraordinära åtgärder." På denna grund har fyra grupper tillsatts med följande beskrivning. Politisk analys
Den politiska analysen ska ta sin utgångspunkt i en samhällsanalys som också innehåller ett strategiskt facklig-politiskt perspektiv. En grundlig analys ska göras av det framtida socialdemokratiska uppdraget. En genomlysning behövs av den socialdemokratiska politiken och de utvecklingsmöjligheter som finns för att göra Socialdemokraterna till ett parti som angår de många människorna i Sverige.

Faktabaserad valanalys
En faktabaserad valanalys tas fram. Den bör innehålla sedvanliga uppgifter om valresultatet som när väljarna bestämde sig, röstsplittring, regionala skillnader, betydelsen av två tydliga regeringsalternativ, hur många väljare som möte en politisk företrädare i samtal och liknande. Dessutom ska valkampanjens betydelse för valresultatet analyseras.

Organisatorisk analys
Socialdemokraterna ska utvecklas och vitaliseras. Därför krävs en omfattande, bred, öppen och ärlig/självrannsakande diskussion utifrån bl.a. valanalys och inspiration från idédebatt och omvärldsanalys. Det kan ske både vid förtroenderåd under hösten 2010 och på lokal/regional nivå

Idédebatt och omvärldsanalys
Idédebatten i partiet ska stimuleras och nätverksbyggande med progressiva krafter som finns i samhället ska utvecklas. Genom utåtriktad verksamhet i form av t.ex. seminarier och workshops till vilka forskare, eldsjälar med flera bjuds in vänder vi oss utåt för att söka kunskap och inspiration. I omvärldsanalysen ska kunskap inhämtas av både positiva och negativa erfarenheter från systerpartier i Europa och deras erfarenheter av främlingsfientliga krafter. Vi ska även lära av deras erfarenheter av facklig-politisk samverkan, folkrörelsearbete och liknande.
Fyra grupper, fyra rubriker. Skulle man kunna tänka sig att denna konstellation inte är huggen i sten? Jag kan tänka mig, att organisationen av Kriskommissionen kan vara mer dynamisk och förändras efter diskussionens utveckling och behov.

Gruppernas rubriker kunde vara bättre. Man kan också ge ett bättre logiskt samband mellan grupperna.

*** ”Faktabaserad valanalys” borde heta ”Analys av valkampanjen”. Beskrivningen därav är bra. Detta är alltså anledningen till Kriskommissionen.
*** Rubriken ”Idédebatt och omvärldsanalys” är bra, men det behövs en beskrivning. Det måste handla om Sverige i världen, globalisering, kapitalismens och politikens utveckling, socialdemokratin i andra länder, framgångar och motgångar för arbetande människor över hela jorden. ”Socialism i ett land” är en gammal och allmer omöjlig paroll. Endast med en bra kunskap om den globala utvecklingen kan man hitta rätt politik och organisation för framtiden.
*** ”Politik för framtiden” är en bättre rubrik för ”Politisk analys”. Mycket ambitiösare och sturskare tycker jag man kan vara, än att vilja bli ett parti ”som angår de många människorna i Sverige”. Dessutom – den politik som ska utformas måste vara en del av en ”världspolitik”.
*** ”Organisation för framtiden” är följaktligen också en bättre rubrik än ”Organisatorisk analys”. Att koppla organisationen till en bred, öppen och självrannsakande diskussion är bra. Det betyder ett vitalt parti. Men det måste också betyda öppenhet utåt. Ett parti som finns överallt i dialog med alla. Ett parti med förnyade och helt nya, öppna, snabba, obyråkratiska arbetsmetoder.
Under två rubriker nämns breda diskussioner, vilket borde gälla alla fyra rubrikerna. Det gäller inom partiet: förtroenderåd, regionalt och lokalt, samt slutligen på en kongress. Till ”partiet” bör vi också räkna systerpartier i andra länder. Diskussionen måste så småningom också få betydelse på en världskongress! Det gäller också ”nätverksbyggande med progressiva krafter i samhället”, vilket kan betyda diverse individer (eldsjälar, forskare) men också partiets systerorganisationer Ssu, Kvinnoförbundet, Broderskaparna, koalitionsparterna V och Mp, fackföreningar, miljöorganisationer och andra folkrörelser. Detta ska ske i en ”omfattande, bred, öppen och ärlig/självrannsakande diskussion”.

Jag skulle också gärna se bättre tekniska lösningar på öppenheten. Helt enkelt mycket över vebben! I bra former. En egen stående rutan på framsidan av Sap.Se med t ex rubriken ”Valanalys för framtiden!” Knyt där ihop Kriskommissionens produkter med Netroots och möjligheter för debatt för partiföreningar och vem som helst. Bra redigerat, men ändå ska alla kunna säga sitt. Kommentarsfält, länkar hit och dit, genomtänkta ämneskategoriseringar (enligt någon tesår-metod), wiki-metoder … Och det ”alla” säger ska i görligaste mån bemötas med den respekt, som betyder, att ”allas” åsikter ska finna en respons i Kriskommissionens slutprodukter. Öppna vebbsajten omedelbart. Det finns mycket som kan ges en snabb beskrivning. Inte vara överdrivet försiktiga. Vara dialektiskt ödmjuka, det vill säga ta ställning, ta till sig kritik, ta ny ställning. Låt det utmynna i Socialdemokraternas första vebbkongress!