Kalle Petré Stockholm, Sweden 2019.10.30 Nr 2v7 KOMMENTAR S Stockholm: Reformagenda klimat (Om styrelsens förslag "Reformagenda för att minska de klimatpåverkande utsläppen i stockholmsregionen" * inför representantskapet 25 nov.)

Rapportens utgångspunkt är helt korrekt: "Klimatfrågan är en existensiell fråga" och vi måste ha goda livsvillkor nu och i framtiden. "Fakta skriker efter handling". Men målet nettonollutsläpp kommer inte att nås 2045. Rapporten pekar ut tre områden för åtgärder: transporter, konsumtion och bostadsbyggande. Trafiken utvecklas åt fel håll. Stockholmare konsumerar i snitt "4 jordklot" och väldigt ojämt fördelat. Vi har stor bostadsbrist och bygger ohållbart.

Den allmänna ansatsen i reformagendan är mycket bra. Många områden för åtgärder räknas upp. 11 för transport, 7 för bostäder och 6 för konsumtion. Det är en bra början, men det mesta är väldigt abstrakt.
   - Vi ska "minska" bilismen och ha mer kollektivtrafik och liknande formuleringar. Men hur mycket behövs och är möjligt för att bli CO2-neutrala snabbt? Inget ställningstagande mot klimatkatastrofen Förbifart Stockholm. Att lägga ner Bromma Flyg är bra, men den planerade, stora utbyggnaden av Arlanda ökar Stockholms utsläpp.
   - En viktig siffra är konsumtion motsvarande "4 jordklot" av resursförbrukning. Betyder det, att vi ska gå ner till 1 klot? Vad är det i materiell standard och levnadsvanor?
   - Byggmaterial står för ca 80 % av utsläppen vid byggnad. Men klimatpositivt trä nämns inte som alternativ till CO2-källan cement.
   - "Omställningsengagemang" - vilket konstigt, men viktigt ord! Bildningsförbund, ja. Men främst kampanjer med miljörörelsen för att vinna stora majoriteter. "målkonflikter --- synliggöras". Och klargöra, att klimatsidan är "existensiell", vilket "transporteffektivitet" inte är.
   - 100 % hållbar upphandling - ett ganska tydligt mått. Mer av det!

"De totala utsläppen måste år 2050 vara under ett ton per person i världen. Idag släpper en genomsnittlig svensk alltså ut mer än tio gånger så mycket." Tittar jag i Naturvårdsverkets statistik, så är dessa utsläpp ungefär lika stora idag som 2008. Vi har bara "10 år på oss", står det i förslaget. En radikal förändring måste alltså till snarast. "marknaden inte kommer att ta det ansvaret", står det. Så kan man uttrycka, att politiken måste utveckla kraftfulla ekonomiska styrmedel.

Förslagets lista på åtgärder är ett utmärkt underlag för vidare arbete. Men reformagendan behöver bli tydligare för att rädda klimat och klot.

Mitt förslag:

- Anta förslaget till reformagenda som ett underlag för att utarbeta ett tydligt och realistiskt klimatprogram inför valet 2022.