Karl Petré Stockholm, Sweden PROGRAM Nr 2dv Ver 3.2 2011.02.07 (Ver 3.1: 2012.01.08)
GLOBAL REFORM
för hållbarhet
produktivitet
jämlikhet
En glob
Hållbarhet
Produktivitet
Jämlikhet
Kön ...
Individ
Särhälle?
Demokrati
Humanism
Socialism
PolitikEn enda glob

Så här säger folk: "Aldrig förr har världen varit så rik. Kapitalismen har lett oss dit."
"Klimatkris, finanskris, energikris, matkris, massarbetslöshet. Sämre scenario än nånsin."
Vilket gäller? Troligen båda! En anständig värld för dess innevånare kräver stora förändringar. Detta är min utgångspunkt för inriktning mot GLOBAL REFORM.

Miljarder extermt fattiga, utan jobb parallellt med andra miljarder i otroligt överflöd. Plötsligt står världens finanser stilla. CO2-utsläppen fortsätter med stigande värme som följd. Hav förgiftas och därmed människorna. Olja och andra av jordens resurser håller på att ta slut. Här syns stora risker, enorma konflikter. Kamp om resurser, strid om rikedom, haltande ekonomiska funktioner. Är det stora krig och våldsam klasskamp? Kanske. En massiv uppslutning för GLOBAL REFORM är nödvändig för att undvika sådana förödande konflikter.

Hållbarhet

Sveriges konsumtion motsvarar 3.4 jordklot. Usa's 5. Och hela jorden 1.4. Det kallas fotavtryck, footprint. Vi är idag 6 miljarder på väg mot 9. Alla dessa vill komma upp i nivån 3.4 och kanske 5. Räkna på det!
(Se Global footprint network)

Alla deltar i kampen för klimatet. Ska vi klara 2 grader? Detta är ett område, där vi översskridit en en otillåten gräns. Två liknande områden är biologisk mångfald samt kväve och fosfor. Några andra områden är kritiska men "inom gränsen": ozon, försurning, markanvändning, sötvattensbrist, aerosoler och miljögifter. (Se artikel i Nature)

Produktivitet

Några miljarder lever gott av hög produktivitet. Den ger mat för dagen och till fest. Den ger bekväma bostäder för föräldrar och barn. Den ger stimulerande arbetsuppgifter. Den ger snabba och ofta förekommande resor till vänner och på semester. Den ger kultur genom teve, rockkoncerter, muséer med gratisentré och annat. Hög produktivitet betyder mycket varor och tjänster för lite arbete. Den ger ett gott liv.
Några miljarder lever inte gott av hög produktivitet. De står utanför produktivitetsutvecklingen eller har hittills mest varit billig arbetskraft till de övrigas fromma. Det goda livet från den höga produktiviteten behöver spridas till alla.
Den höga produktiviteten är huvudsakligen ett resultat av kapitalismens utveckling. I vilken mån har vi socialismen att tacka för hög produktivitet?
Den globala reformen kan inte syfta till att omintetgöra den höga produktiviteten, som måste fortsätta att utvecklas. Ett gott liv till alla jordens innevånare förutsätter hög produktivitet. Alltså mycket varor och tjänster för lite arbete. Men hur mycket? Ska mängden varor begränsas till det som uttaget av resurser från jorden tål, då innebär hög produktivitet, att vi behöver arbeta mindre. Vi får mer tid för familj, vänner, teaterbesök, skogspromenader, moskébesök, fotbollsmatcher. Alla får ochså mer tid till att lära sig om och ta ställning till samhällsfrågor, mer tid till politik. Det är en god grund för att den globala reformens resultat ska permanentas.

Jämlikhet

Socialismens grundfråga är jämlikhet. Alla människors lika värde. Därav strävan att utjämna de skillnader i förutsättningar som finns och som uppstår i exempelvis marknadsekonomi.
Modern forskning pekar mot, att jämlika samhällen är bäst ...
Miljarder människor lever i armod i dagens värld. Ingen socialdemokrati lyckas idag utjämna klyftorna, till skillnad från tidigare under 1900-talet. Nu växer klyftorna. De som tror sig tillhöra "den kreativa klassen" ser mest sin egen förmåga och förmögenhet. Och miljardärerna utvecklas mot allt mer maktfullkomlighet. Den växande ojämlikheten omöjliggör global reform.

Kön, ras, hbt, religion …

Manssamhälle har vi fortfarande. I en del länder av fruktansvärd karaktär.
Racism, främlingsfientlighet och nationsegoism leder till krig och uppsplittring.
HBT, om än naturligt, är fortfarande olagligt i många länder.
Religiös fanatism, ofta i statlig regi, leder till fördummning och hat.
Kön, folkslag och ideologiska grupperingar måste förstå och respektera varandra.
Global reform kan inte genomföras i splittrande hat och förtryck.

Individ

Försvara varje individs integritet gentemot förtryckande kollektiv.
Men tro inte att det finns "fria" individer, som inte är en del av, som inte är i samspel med, som inte är en produkt av kollektiv.
För många individer är möjligheten till fritt företagande viktig. För de flesta individer är den lösningen vare sig bra eller möjlig att förverkliga. Individens utveckling i dynamiska kollektiv är till de flestas fördel.
Den "socialism" som förtrampar individen, förstör sig själv. Individens frihet och kreativitet är nödvändig för global reform.
Du och jag - fria, jämlika individer!

Sär- eller samhälle?

Individ eller kollektiv? Stad eller land? Över- eller underklass? Kvinna eller man? Religiös eller ateist? Blatte eller svenne? Ung eller gammal? Samhället splittras på många sätt. Men det finns ändå ett samhälle. Det består av individer, som samlas i olika kollektiv. Alla personer och grupper måste förhålla sig till andra "i deras närhet". Närheten blir alltmer global. Alla måste ta ställning till en metod att umgås, att hålla männsiskorna samman och vilka existensiella värderingar, som dessa metoder grundar sig på. Måste? Inga garantier finns, men utan massiva personliga ställningstagande är framtiden en grov chansning. Det behövs samhällslösningar för hela globen. Särhälle är överdriven individualism, nationalism, religiös och politisk fanatism.Samhälle är demokrati, jämlikhet, sekularism, respekt. Global reform kan bara genomföras av samhälle.

Demokrati

Allmän och lika rösträtt har vi. Dito röstmöjlighet också.
Pressfrihet har vi. Lika pressmöjlighet definitivt inte. Vi hoppas på internet-revolutionen.
Har vi informationsfrihet? En motsägelsefull fråga. Privatisering och penningkoncentration gör att informationen allt mer styrs och blir mindre öppen.
Demokrati är nödvändig. Utan demokratiska metoder - ingen global reform. Men den behöver hög grad av öppenhet och informationsfrihet för att fungera i praktiken. Vi får fortsätta hoppas på internet-revolutionen.
I detta stycke beskriver jag Sverige. Ryssland, Kina, Iran, Saud-Arabien, Usa - mycket sämre!

Humanism

Mänskligheten är sig själv. Det finns inga gudar till dess räddning.
Ett anständigt och fritt liv till alla människor är humanismens budskap. Den som i praktiken arbetar för detta budskaps förverkligande är humanist, vare sig hon är ateist eller religiös.
Men man kan inte påstå, att de religiösa har lyckats förändra världen till det bättre under alla år de haft på sig - från Roms kejsare till Bush.
Det är stor risk, att religionen i allt större utsträckning kommer att utnyttjas av makthavare i de kommande konflikterna kring jordens minskande resurser.
Många religiösa i alla religioner är goda människor. Men religiösa är inte "godare" människor än andra. Ingen religion kan vara till grund för en global reform, endast sekularism och humanism.
Humanister i alla religioner och ateismer - förenen eder!

Socialism

Socialismen innebär jämlikhet och stort samhälleligt organiserande.
Den är svår men nödvändig. (Kapitalismen är dock inte lättare att göra anständig.)
Men ett kommunistiskt idéalsamhälle kommer aldrig att existera.
Produktivitets-tillväxt behövs, men inte ytterligare produktions-tillväxt.
Utnyttja marknadens fördelar, men låt den inte totalt dominera!
Kapitalister har drivit fram effektiva storföretag. Arbetare och tjänstemän kan producera utan kapitalister. Behovet av storkapitalister och ett stort fritt kapital är kanske snart väldigt begränsat.
"Fria företag" kan vara bra. Men enbart och dominerande kapitalism tar initiativet från kollektiv, samhälle och det stora flertalet av individer.
Dominerande samhälleligt ägande kan vara mer produktivt än kaotisk kapitalism.
Den enda kapitalism som kan vara någorlunda anständig för folkflertalet är den som har fortlöpande tillväxt. Men det står i motsättning till global reform.

Politik

Arbetarrörelsen måste hitta vägen till den möjliga socialismen

- med hög produktivitet genom lagom blandning av samhälleligt ägande, fria företag och demokratisk reglering.
- med hållbarhet i nyttjande av jordens tillgångar för mänsklighetens fortlevnad i anständiga former.
- med en radikal jämlikhet i Sverige och globalt genom stor respekt för individer, kollektiv, livåskådningar, läggningar och livsstilar.
Socialdemokrater, miljövänner, socialister, demokrater, humanister på vårt enda jordklot: Besinning: Bromsa, ändra kurs!
Bevara dagens framgångar, men utveckla nya spelregler!
Arbete och kreativitet hand i hand - för allas välstånd och överlevnad!